Haftalık Medya Haberleri ( 20– 26 Şubat 2017)

Televizyon Haberleri

 • TBMM Evlilik Programlar? ?çin Harekete Geçti
  TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde, evlilik ve izdivaç programlar?n?n aile kurumuna olumsuz etkilerini ara?t?rmak, incelemek üzere alt komisyon kuruldu. Kurulan alt komisyona ili?kin aç?klamada bulunan TBMM Dilekçe Komisyonu Ba?kan? AK Parti ?stanbul Milletvekili Belma Sat?r, komisyona televizyon kanallar?ndaki evlilik programlar?na ili?kin çok say?da ?ikâyet dilekçesi geldi?ini, söyledi.
  ‘Ahlaka ayk?r? yay?nlar var’
  Yüksek izlenme oranlar? nedeniyle hemen hemen bütün özel kanallarda evlilik ve izdivaç programlar?n?n, izlenme oranlar?n?n en yüksek oldu?u saatlerde birkaç saat yay?nland???na dikkati çeken Sat?r, “Televizyonlardaki evlilik ve izdivaç programlar?nda aile bütünlü?ünü bozan unsurlar var. Hukuka, kad?n haklar?na ve ahlaka ayk?r? yay?nlar var. Meclise ula?an dilekçelerle bu konuda inceleme yapma zarureti do?du.” dedi. Erkeklerin de bu programlardan ?ikâyetçi oldu?unu ifade eden Sat?r, TBMM Dilekçe Komisyonundaki erkek üyelerin alt komisyona kat?lmak için talepte bulunduklar?n? kaydetti. TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan, evlilik ve izdivaç programlar?n?n aile kurumuna olumsuz etkileri ara?t?rma ve inceleme alt komisyonunda AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel ve CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz görev yapacak.
 • Digiturk Ve Do?u? Grubu’ndan Aç?klama
  Digiturk, beIN MEDIA GROUP ile Do?u? Medya Grubu aras?nda, Do?u? Grubu’nun sahibi oldu?u kanallar?n sat???na ili?kin görü?meler yürütüldü?üne dair ç?kan iddialar?n gerçe?i yans?tmad???n?, bir anla?ma plân?n?n bulunmad???n? aç?klad?. Konuya ili?kin Do?u? Grubu’ndan yap?lan aç?klamada da “Televizyon, radyo, internet ve dergicilik alan?nda y?llard?r ba?ar?yla sürdürdü?ü dinamik yay?nc?l?k anlay??? ve lider markalar?yla ülkemizin önemli de?erlerinden olan Yay?n Grubumuzun tamam?na veya herhangi bir markas?na ili?kin olarak iddia edildi?i gibi beIN ile bir anla?ma bulunmamaktad?r.” denildi.
 • ‘Bu ?ehir Arkandan’ Gelecek Dizisi 3 Ülkeye Daha Sat?ld?
  Çar?amba ak?amlar? ATV’de yay?nlanan ve ba?rollerini Kerem Bürsin, Leyla Lydia Tu?utlu ve Gürkan Uygun’un payla?t??? “Bu ?ehir Arkandan Gelecek”, 3 ülkede daha yay?na girmeye haz?rlan?yor. Ay Yap?m imzal? dizi daha önce Gürcistan ve ?ili’ye sat?lm??t?. ?imdi de Romanya, ?ran ve Irak’a sat?ld?.
 • BLUTV’de Yeni Bir Dizi Ba?l?yor
  Bir sabah yataktan Büyük Britanya’n?n yeni kraliçesi olarak uyanan Genç Victoria’n?n a?k, ihtiras ve politik oyunlarla dolu hikâyesini, heyecan verici bir tempo ve etkileyici görsel diliyle anlatan Victoria, 8 bölümlük ilk sezonuyla BLUTV’de. Dizinin ba?rollerinde Doctor Who dizisinden tan?d???m?z genç oyuncu Jenna Coleman, Dark City ve Hamlet gibi kült klasiklerden tan?d???m?z Rufus Sewell’in yan? s?ra, Tom Hughes, Peter Firth, David Oakes ve Peter Bowles gibi ?ngiliz sinemas?n?n yetenekli aktörleri de yer al?yor.
 • Sevilay Yükselir Ekranlara Geri Dönüyor
  Sevilay Yükselir, Habertürk TV’de medya program? haz?rlay?p sunacak. Hafta içi sabahlar? saat 10.00’da canl? yay?nlanmas? planlanan programda Yükselir, gündeme ve medyaya dair geli?meleri konuklar? ile ekrana ta??yacak.
 • Azerbaycan FOX TV Yay?n?n? Kesti
  ABC Gazetesi’nin haberine göre, Fatih Portakal’?n ana haber bülteninde, Azerbaycan Cumhurba?kan? Aliyev’in e?ini cumhurba?kan? birinci yard?mc?s? ilan etmesi üzerine sarf etti?i sözlerin ard?ndan Fox TV’nin Azerbaycan yay?n?na son verildi.
 • ‘Çoban Y?ld?z?’ 2 Mart’ta Yay?nda
  FOX TV’nin yeni dizisi Çoban Y?ld?z?’n?n yay?n tarihi belli oldu. Yap?mc?l???n? Most Productions’?n, yönetmenli?ini Gül O?uz’un üstlendi?i; ba?rollerini Selin ?ekerci, ?ükrü Özy?ld?z, Selim Bayraktar, Menderes Samanc?lar, Arif Erkin Güzelbeyo?lu, Serhat Özcan, Aysun Metiner, Feyza I??k, Sahra ?a?, Taygun Sungar, Elif Çakman, Özlem Çakar ve Neslihan Can’?n payla?t??? yap?m, önümüzdeki haftadan itibaren per?embe yar???na dâhil olacak. Çoban Y?ld?z?, ilk bölümüyle 2 Mart Per?embe 20.00’de FOX TV’de yay?nda.
 • ‘K?rlang?ç F?rt?nas?’ 6 Mart’ta Yay?nda
  Yap?mc?l???n? Limon Film’in, yönetmenli?ini Emine Fulya Yavuzo?lu’nun üstlendi?i; ba?rollerini Fikret Ku?kan, Emel Çölgeçen, Ekin Mert Daymaz, Ay?enil ?aml?o?lu, Ebru Aykaç, Ozan Osmanpa?ao?lu, U?ur Demirpehlivan, Haluk Cömert, Perihan Ünlücan, Tülin Yazkan, ?nanç Konukçu ve Atakan Yar?mdünya’n?n payla?t??? dizi, iki hafta sonra yay?n hayat?na ba?lamaya haz?rlan?yor. K?rlang?ç F?rt?nas?, ilk bölümüyle 6 Mart Pazartesi 20.00’de FOX TV’de yay?nda.
 • ‘Sava?ç?’ Dizisinin Kadrosuna 3 Oyuncu Dâhil Oldu.
  Yap?mc?l???n? Limon Film’in, yönetmenli?ini Volkan Kocatürk’ün, senaristli?ini Süleyman Çobano?lu’nun üstlendi?i; ba?rolünde ise Berk Oktay’?n yer alaca?? yap?m?n kadrosuna daha önce ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ ve ‘Evli ve Öfkeli’de izledi?imiz Y?ld?z Ça?r? Atiksoy, son olarak ‘Da? 2’ filminde rol alan Murat Serezli ve yine son olarak ‘Kiral?k A?k’ta oynayan U?ur Biçer dâhil oldu. Diziyi son olarak “Bana Hicran De” ad?ndaki dramada rejisini izledi?imiz Volkan Kocatürk yönetecek. Öte yandan çekimler ise ba?lad?. Birkaç gün ?stanbul’da çekim yap?ld?ktan sonra Eski?ehir’de
 • ‘Evlat Kokusu’ 8 Mart’ta Yay?nda
  Ba?rollerini Hande Soral, Bar?? K?l?ç, Sedef Avc?, Murat Han ve Ye?im Salk?m’?n payla?t?klar? ‘Evlat Kokusu’nun yay?n tarihi belli oldu. 8 Mart’ta Kanal D’de ekrana gelecek dizi; Amsterdam’dan ?stanbul’a uzanan sevgi, nefret, a?k, entrika ve fedakârl?k öyküsünü anlatacak.
 • ‘Vatan?m Sensin’ Dizi ?hracat?nda Rekora Ko?uyor
  13.bölümüne bile gelmeden bugüne kadar Türk dizilerinin hiç görmedi?i yüksek sat?? rakamlar?na ula?an ‘Vatan?m Sensin’ dizisinin 50 ülkeye sat??? gerçekle?ti. Do?an TV Uluslararas? ve Kurumsal Strateji Grup Ba?kan? Özge Bulut Mara?l?, “Kanal D içerikleri bugüne kadar 147 ülkeye girmi?ken, 2017 sonunda 160 ülkeye ula?acak” dedi.
 • ‘?simsizler’ Dizisinin Ba?rol Oyuncular? Belli Oldu
  Kanal D’nin yeni dizisi ?simsizler’in oyuncu kadrosu belli oldu. Yap?mc?l???n? Barakuda Film ve Es Film’in, yönetmenli?ini Osman Kaya’n?n üstlendi?i yap?m?n ba?rollerinde son olarak ‘Dirili?: Ertu?rul’da rol alan U?ur Güne? ve daha önce ‘Dürüye’nin Gü?ümleri’, ‘Galip Dervi?’, ‘Hayat Sevince Güzel’ gibi projelerde rol alan Alg? Eke’nin yan? s?ra Bülent Alk??, Musab Ekici, Volkan Keskin, Sedat Mert, ?layda Çevik ve Ça?kan Çulha da yer alacak. Çekimleri ba?layan ?simsizler, önümüzdeki ay Kanal D’de yay?n maceras?na ba?layacak.
 • ‘A?k Ve Gurur’ 5 Mart’ta Yay?nda
  Yap?mc?l???n? Limon Film/Hayri Aslan’?n yapt??? Show TV’nin yeni dizisi ‘A?k ve Gurur’ 5 Mart Pazar günü saat  20.00’de Show TV’de ba?l?yor. Eski ?stanbul mahallelerinden birinde ya?ayan Esen Ailesi’nin be? çocu?undan biri olan Zeynep, Zeynep’e çocuklu?undan beri a??k olan Murat ve ?stanbul’un köklü ve zengin ailelerinden birinin genç varisi Kenan’?n aras?nda geçen unutulmaz bir a?k hikayesi anlat?lacak. Ba?rollerinde Mert F?rat, Damla Sönmez, Alper Sald?ran, Tülin Özen, Ahmet R?fat ?ungar, Laçin Ceylan, Levent Ülgen ve Ayfer Dönmez’in yer ald??? dizinin yönetmeni ise Taner Akvardar.
 • ‘?çerde’ Dizisi Dünyaya Aç?l?yor
  Show TV ekranlar?nda yay?nlanan, ba?rollerinde Ça?atay Ulusoy, Bensu Soral, Aras Bulut ?ynemli, Mustafa U?urlu ve Çetin Tekindor gibi zengin oyuncu kadrosuna sahip Ay Yap?m imzal? dizi ‘?çerde’ yurt d???na aç?l?yor. ?ili, Gürcistan, Yunanistan, Hindistan, Romanya, ?ran, Irak ve Arnavutluk ile anla?ma sa?lan?rken dizinin da??t?mc?s? yakla??k 20 ülkeyle de görü?melere devam ettiklerini belirtti.
 • ‘?stanbullu Gelin 3 Mart’ta Yay?nda
  Yap?mc?l???n? O3 Medya’n?n üstlendi?i, yönetmenli?ini Zeynep Günay Tan ve Deniz Kolo?’un yapt??? Star TV’nin yeni dizisi “?stanbullu Gelin”in yay?n tarihi belli oldu. Gerçek bir hayat hikâyesinden uyarlanan dizi 3 Mart Cuma ak?am? izleyicisi ile bulu?uyor. Ba?rollerini Özcan Deniz ve Asl? Enver’in payla?t???, oyuncu kadrosunda ?pek Bilgin, Salih Bademci, F?rat Tan??, Güven Murat Akp?nar, Berkay Hardal, Neslihan Yeldan, Dilara Aksüyek, Nergis Çorakç?, Pelinsu Pir, Eren Balkan, Ahmet Sabri Özmener, Muharrem Türkseven, Hakan Alt?ner, Nilay Erdönmez, Hira Koyuncu ve Fatih Koyunco?lu yer al?yor.
 • Aybüke Pusat, ‘Özel Kuvvetler’ Dizisinin Kad?n Ba?rol Oyuncusu Oldu
  Star TV’nin yeni dizisi “Özel Kuvvetler”de Tolga Sar?ta?’a e?lik edecek kad?n ba?rol belli oldu. 2014 Türkiye 3. Güzeli Aybüke Pusat, dizi için el s?k??t?.  ?lk olarak yine Star TV’de ekrana gelen “Medcezir” dizisinde rol alarak oyunculuk mesle?ine ad?m atan Pusat, “O Hayat Benim”de oynad?ktan sonra son olarak U?ur Yücel’in ba?rolünü oynad???, Ayval?k’ta çekilen “Familya” dizisinde Su Beyo?lu karakterine hayat vermi?ti. Çekimleri yakla??k bir hafta sonra ba?layacak olan dizinin yap?mc?l???n? Tim’s&B Yap?m yürütecek. Ya??z Alp Akayd?n’?n ise yönetmen koltu?unda oturaca?? “Özel Kuvvetler”i Ethem Öz???k kaleme al?yor.
 • TRT 1’den Yeni Dizi
  Yusuf Gökhan Atalay, Asena Tu?al, ?smail Ege ?a?maz, Ozan Dolunay, Bahar ?ahin ve Mehmet Çevik’in kadrosunda yer alaca?? yeni dizi ”Lise Devriyesi” detaylar? belli olmaya ba?lad?. 2016 y?l?nda senaryo çal??malar? ba?layan diziden yeni geli?meler var. Senaryo çal??malar? tamamlanan dizinin yak?n bir zamanda sete ç?kmas? bekleniyor. 2017’nin yaz aylar?nda yay?nlanmas? beklenen gençlik projesinin yap?mc?l???n? Arc Film üstleniyor. Uzun süredir oyuncu cast çal??malar? süren yap?m?n detayl? haberleri gelmeye devam ederken, tan?d?k simalar?n yer ald??? proje önümüzdeki günlerde sete ç?kacak. TRT 1 projesi olan yeni dizi muhtemelen Haziran 2017’de yay?n hayat?na ba?layaca?? bekleniyor. Gençlik dizisi oldu?u belirtilen dizide liseli gençlerin hayat hikâyesi izleyiciye aktar?lacak.
 • Survivor 2017 Haftada 6 Güne Ç?kt?
  Acun Medyan?n yap?mc?l???n? üstlendi?i Survivor yar??mas? bundan böyle Per?embe günleri de yay?nlanacak. Survivor 2017 Çar?amba hariç her gün ekranlarda olacak. Survivor 2017 yeni bölümüyle Per?embe 20.00’de TV 8 ekranlar?nda olacak.

YEN? YAYINLAR

 • ‘Sahipli’ 24 ?ubat’ta BLUTV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Payitaht Abdülhamit’ 24 ?ubat’ta TRT 1’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Bir Hülya Av?ar Sohbeti’ 25 ?ubat’ta Star TV’de yay?nda (Magazin)
 • ‘Emin Çapa ile Sabah Haberleri’ 27 ?ubat’ta Kanal D’de yay?nda (Haber)

YAYINI DE???EN-DURDURULAN YAYINLAR

 • Show TV’de yay?nlanan ‘Hayat Bazen Tatl?d?r’ dizisinin kadrosuna haber spikeri Asl? Mavitan da dâhil oldu.
 • ?lker Aksum, Kanal D’de yay?nlanan ‘Poyraz Karayel’ dizisinin kadrosundan ayr?ld?.
 • Emin Gürsoy ve Sezgi Sena Akay FOX TV’de yay?nlanan ‘Muhte?em Yüzy?l Kösem’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Okan Yalab?k, Kanal D’de yay?nlanan ‘Vatan?m Sensin’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Ay?egül Atik, FOX TV’de yay?nlanan ‘Dayan Yüre?im’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.

Medya Dünyas?nda Görev De?i?iklikleri

GÖRSEL BASINDA GÖREV DE????KL?KLER?

 • Gece Haber Müdürü olarak görev yapan Ercan Seki TGRT Haber Koordinatörü oldu.
 • Haber yönetmeni Kubilay Mamati, CNN Türk’le yollar?n? ay?rd?.
 • Habertürk TV’de 4 ay önce Haber Müdürlü?ü görevine getirilen Sorel Da??stanl? görevi b?rakt?.
 • BeIN MEDIA GROUP çat?s? alt?nda devam eden Digiturk, yönetim kadrosunu Erem Demircan ile güçlendirdi.

YAZILI BASINDA GÖREV DE????KL?KLER?

 • Sabah yazar? Hilal Kaplan, do?um yapaca?? için yaz?lar?na ara verdi.

nar-ajans-tarafindan1

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.