Haftalık Medya Haberleri (18 – 24 Eylül 2017)

Televizyon Haberleri

 • ‘Big Brother Türkiye’ Geri Dönüyor

Geçti?imiz sezonlarda yay?na ba?layan ‘Big Brother Türkiye’ yeni sezonuyla geliyor. Endemol Shine Turkey’in yap?mc?l???nda Star TV’de yay?na ba?layan fakat reytinglerde umdu?unu bulamayan yap?m yeniden ekranlara dönüyor. Mesut Yar’?n haberine göre yeni yap?mc?s? henüz netle?meyen programla Star TV ve Show TV ilgileniyor. Program?n ne zaman ba?layaca?? da henüz netle?medi.

 • Ortaks Yap?m’dan ?ki Dizi Geliyor

‘Kiral?k A?k’ dizisi yap?mc?s? Ortaks Yap?m’dan iki dizi geliyor. Yap?m?n ilk dizisi Star TV’de olacak. ?smi ”Günah” olarak belirlenen diziyi Kerem Çak?ro?lu yönetecek. Dizinin kad?n ba?rol oyuncusu son olarak ‘Cesur ve Güzel’ dizisinde izledi?imiz Zeynep K?z?ltan oldu. Yap?m?n ikinci dizisi ise ATV’de yay?nlanacak. ?smi ”Deli Fi?ek” olarak belirlenen diziyi Devrim Yalç?n yönetecek. Oyuncu kadrosu henüz belli olmayan dizinin haz?rl?klar? devam ediyor.

 • TMC’den ?ki Yeni Dizi Geliyor

Aliye, Bir ?stanbul Masal?, Binbir Gece, Can?m Ailem, A?k ve Ceza, Aram?zda Kals?n, Gönül ??leri, Bodrum Masal? gibi dizilere imza atan TMC Film’den yeni sezon için iki yeni dizi geliyor. Kanallar? ve oyuncu kadrolar? belli olmayan dizilerin ismi ”A?k Madeni” ve ”Bir A?k Masal?” olarak belirlendi. ”A?k Madeni” ve ”Bir A?k Masal?” TMC imzas?yla yak?nda ekranlarda.

 • Sinem Kobal Ekranlara Dönüyor

2006 y?l?nda yay?nlanan Selena dizisiyle y?ld?z? parlayan Sinem Kobal, son olarak 2015 y?l?nda ‘Analar ve Anneler’ dizisinde Zeliha karakterine hayat vermi?ti. Kobal yeni sezonda ise “Gecelerin Ötesi” adl? yeni bir projeyle setlere dönüyor. Dizide gözü kara bir polis memurunu canland?racak olan Kobal, aksiyon sahneleri için silah ve yak?n dövü? dersleri almaya ba?lad?.

 • ”Sen Anlat Karadeniz” Yak?nda ATV’de

ATV’nin yeni dizisi ”Sen Anlat Karadeniz”in ba?rol oyuncular? belli oldu. Yönetmenli?ini Osman S?nav’?n yapaca??, Sinegraf senaryo grubunun kaleme ald???, Trabzon ve yaylalar?n?n manzaras?nda çekilecek olan dizinin ba?rol oyuncular? Ula? Tuna Astepe, ?rem Helvac?o?lu, Öykü Gürman, Aydan Burhan ve Serdar Ye?in oldu.

 • ‘Bahtiyar Ölmez’ Dizisine Yeni ?simler Dâhil Oldu

ATV’nin yeni ve iddial? dizisi ”Bahtiyar Ölmez”in kadrosuna yeni isimler dâhil oldu. Yönetmenli?ini Cem Tabak’?n, senaristli?ini ise Salih Tuna’n?n üstlendi?i, ba?rolünde Yetkin Dikinciler’in yer ald??? ‘Bahtiyar Ölmez’ dizisine Yaprak Dökümü dizisiyle tan?d???m?z Güven Hokna, son olarak Dirili? Ertu?rul dizisinde izledi?imiz Hande Suba?? ve Ütopya, Survivor programlar?yla tan?d???m?z Semih Öztürk dâhil oldu. Ekim ay?nda ba?layacak dizi ”cumartesi” günleri ekrana gelecek.

 • FOX’tan yeni bir yar??ma

Yap?m?n? Nisan Yap?m’?n üstlendi?i, “Bir ?çeri, Bir D??ar?”, FOX izleyicisiyle bulu?maya haz?rlan?yor. Bu yar??may? di?er yar??malardan ay?ran en büyük fark; gazete, televizyon haberlerinden duyup bildi?imiz, hayat?n içinden ilham veren hikâyeleri olan gerçek yar??mac?lar?n, büyük ödül olan 1 milyon lira için yar???yor olmas?.

Bu Yar??mada Çekilmek Ya Da Durmak Yok

“?yi insanlar?n ba??na güzel ?eyler gelsin” ilkesiyle ekranlara gelecek yar??mada, ilham veren hikayeleri olan tüm yar??mac?lar isme özel davet mektuplar?yla yar??maya davet edilecekler ve göz kama?t?r?c? bir prodüksiyonda, hayatlar?n? de?i?tirecek tam 1 milyon lira için yar??acaklar. Ba?ar?l? oyuncu Derda Yasir Yenal’?n sunaca?? yar??ma için geri say?m ba?lad?.

 • ”Ad?: Zehra” Yak?nda FOX’ta

FOX’un yeni dizisinin detaylar? belli olmaya ba?lad?. K?rg?n Çiçekler, A?k ve Mavi gibi ba?ar?l? projelerde imzas? bulunan NTC Medya yak?nda FOX TV’ye ”Ad?: Zehra” isminde bir dizi çekecek. Yönetmenli?ini Taner Akvardar’?n üstlenece?i diziyi Bekir S?tk? Baran, Murat Emir Eren ve Rana Mamato?lu kaleme alacak.

 • ‘?ule ile Vitrindekiler’ 30 Eylül’de Yay?nda

Sunucu ?ule Zeybek, “?ule ile Vitrindekiler” program? ile 30 Eylül Cumartesi günü izleyicisinin kar??s?na ç?k?yor. Her hafta sonu ekrana gelecek olan programda sanat, siyaset, medya, spor ve i? dünyas?n?n ünlü isimleri konuk olacak, sosyal medyan?n en yeteneklileri de “?ule ile Vitrindekiler” de izleyici ile bulu?acak. Konu?ulmayanlar?n konu?ulaca??, dobra söyle?ilerin yer alaca??, gülümsetecek, dü?ündürecek ve izleyicilere ho?ça vakit geçirtecek program “?ule ile Vitrindekiler” in renkli kö?eleri de programa ayr? bir dinamiklik katacak. “?ule ile Vitrindekiler” 30 Eylül Cumartesi günü ilk bölümü ile Kanal D’de.

 • Elçin Sangu’nun Partneri Berk Erçer Oldu

Yap?mc?l???n? O3 Medya’n?n, yönetmenli?ini Ça?an Irmak’?n, senaristli?ini Mahinur Ergun’un üstlendi?i; ba?rolünde Elçin Sangu’nun yer alaca?? yap?mda güzel oyuncuya Bu?ra Gülsoy’un e?lik edece?i iddialar? ortaya at?lm??t?. Ancak son geli?meye göre dizinin ba?rol erkek karakterine daha önce ‘Medcezir’, ‘Kurt Seyit ve ?ura’ ve son olarak ‘Bedel’de rol alan Berk Erçer hayat verecek. Çekimleri 1 Kas?m’da ba?layacak olan Gülizar’?n sezon ortas?nda ekranda olmas? planlan?yor.

 • K?vanç Kasabal? Ve Ece Dizdar “Siyah Beyaz A?k” Dizisinin Kadrosuna Dâhil Oldu

Ba?rollerini ?brahim Çelikkol ve Birce Akalay’?n payla?t??? Siyah Beyaz A?k, yak?nda Kanal D ekran?nda izleyici ile bulu?acak. Dizinin yönetmen koltu?unda Yasin Uslu otururken, senaryosu Eylem Canpolat ve Sema Ergenekon imzas? ta??yor. Birbirinden ba?ar?l? isimlerin yer alaca?? Siyah Beyaz A?k’?n kadrosuna yeni isimler dâhil oldu. Ekrana gelmek için geri say?mda olan dizide, K?vanç Kasabal? ve Ece Dizdar da yer alacak.

 • Kanal D’den Bir Edebiyat Uyarlamas? Geliyor: ‘H?çk?r?k’

Kanal D, Kerime Nadir’in 1938 y?l?nda yay?nlanan H?çk?r?k roman?n?n televizyon haklar?n? sat?n ald?. Birsel Film’in günlük dizi olarak uyarlamas?n? yapaca?? projenin en geç Ocak 2018’de yay?na girmesi bekleniyor. 1917-1984 y?llar? aras?nda ya?ayan yazar Kerime Nadir’in 1936 y?l?nda yay?nlanan roman? H?çk?r?k, yedi ya??nda öksüz kalan bir çocu?un evlatl?k olarak al?nd??? evin tek çocu?una kar?? duydu?u büyük a?k? anlat?r. Kerime Nadir’in 30’dan fazla eseri senaryola?t?r?ld?. H?çk?r?k da 1953 (At?f Y?lmaz) ve 1965 (Orhan Atasoy) y?llar?nda olmak üzere iki kez beyazperdeye uyarland?.

 • Kanal D’den Yeni Dizi: ”?nsanl?k Suçu”

Yeni sezona Tutsak, Sevda’n?n Bahçesi, Gülizar, Fatih, Siyah Beyaz A?k, Hayati ve Di?erleri gibi birçok dizi haz?rlayan Kanal D’den yepyeni bir dizi daha geliyor. Yap?mc?l???n? O Hayat Benim, Kalbimdeki Deniz gibi dizilere imza atan Pastel Film‘in üstlenece?i dizinin ismi ”?nsanl?k Suçu” olarak belirlendi.

Cast çal??malar? devam eden “?nsanl?k Suçu” yeni sezonda Kanal D’de.

 • ‘Klavye Delikanl?lar?’ 3 Ekim’de Yay?nda

Süreç Film // Ali Gündo?du’nun yap?mc?l???n? üstlendi?i, genel yönetmenli?ini Murat ?eker’in yapt???, Show TV’nin iddial? dizisi Klavye Delikanl?lar?’n?n yay?n tarihi belli oldu.  Klavye Delikanl?lar?’n?n senaryosunu Çakallarla Dans’?n yarat?c?lar?ndan Murat ?eker ve Ali Tanr?verdi üstlenirken, yönetmen koltu?unda ise Yahya Samanc? oturuyor. Dizide Rasim Öztekin, Kaan Y?ld?r?m, Vildan Atasever, Uraz Kayg?laro?lu, Ali Bark?n, Selen Seyven, Seray Sever, Gül Onat, Cengiz Küçükayvaz, Sinan Çal??kano?lu, Filiz Ta?ba?, ?pek Tenolcay ve  Mert Asker rol al?yor. Klavye Delikanl?lar? 3 Ekim Sal? günü saat 20.00’de Show TV’de ba?l?yor.

 • ‘Güldür Güldür Show’ 4 Ekim’de Yay?nda

Show TV’de yay?nlanan Güldür Güldür Show’un 2017 yeni sezon yay?n tarihi belli oldu. BKM Film’in yap?mc?l???nda ekrana gelen ve izleyicilere keyifli anlar ya?atan ‘Güldür Güldür Show’un yeni sezondaki yay?n günü de?i?ti. Show TV’nin sevilen program? ‘Güldür Güldür Show’ yeni sezonu aç?yor. BKM Film’in yap?mc?l???nda ekrana gelen ve izleyicilere keyifli anlar ya?atan ‘Güldür Güldür Show’ yeni sezonda çar?amba ak?amlar? yay?nlanacak. Geçti?imiz sezonlar cuma günleri ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’ yeni sezon yeni bölümüyle 4 Ekim Çar?amba 20.00’de Show TV’de yay?nda.

 • Perihan Sava?, “Çukur” Dizisinin Kadrosuna Dâhil Oldu

Ye?ilçam’?n usta oyuncusu Perihan Sava?, setlere dönü? yapmaya haz?rlan?yor. Ödüllü oyuncu, Ay Yap?m’?n Show TV için çekece?i ‘Çukur’ dizisinde kilit rollerden birini canland?racak. Perihan Sava?, Sinan Öztürk’ün yönetece?i dizide, Ercan Kesal’?n e?i, Aras Bulut ?ynemli’nin de annesi ‘Sultan’ rolüyle seyirci kar??s?na ç?kacak. Huzurun hâkim oldu?u Çukur isimli mahallenin önde gelen ailesinin ya?ad?klar?n? anlatan dizi, geçen sezona damgas?n? vuran ?çerde’nin tad?nda olacak. Senaryoyu çok be?enen Perihan Sava?, bu nedenle TRT’den gelen gündüz ku?a?? program teklifini kabul edemeyece?ini iletti. Usta oyuncu son olarak ‘A?k?n 5 Hali’ isimli filmde Sedef Avc?’n?n annesini oynam??t?.

 • ‘Çember’ 27 Eylül’de Yay?nda

Yap?mc?l???n? ANS’nin üstlendi?i, Türk televizyon sektörüne yeni bir soluk getiren, polisiye TV filmleri serisi Çember merakla beklenen yeni sezonuna heyecan dolu yeni filmi “Hayalet Gemi” ile 27 Eylül Çar?amba günü Star TV’de ba?l?yor.

 • Star TV’den Yeni Dizi: ‘Avlu’

Yap?mc?l???n? Poyraz Karayel, ?evkat Yerimdar gibi projelere imza atan Limon Film’in üstlenece?i, senaristli?ini Seda Altayl? Turgutlu’nun yapaca?? dizinin ismi ”Avlu” olarak belirlendi.  Fav10.net’in ula?t??? bilgiye göre dizi ”hapishane” dizisi olacak, hapishane dram?n? anlatacak.

 • ‘Ufak Tefek Cinayetler’ Dizisine ?ki Yeni Oyuncu

Star TV’nin yeni dizilerinden Ufak Tefek Cinayetler’in kadrosuna iki isim daha dâhil oldu. Ba?rollerinde Gökçe Bahad?r, Mert F?rat, Asl?han Gürbüz, Tülin Özen, Bade ??çil, Selim Bayraktar ve Y?ld?ray ?ahinler’in yer ald???, yönetmenli?ini Ali Bilgin’in üstlendi?i Ay Yap?m imzal? iddial? dizinin kadrosuna, son olarak ?stanbullu Gelin dizisinde izledi?imiz Hayal Köseo?lu ile daha önce ?ubat, Be? Karde? ve Ölene Kadar dizilerinde rol alan Tansu Biçer dâhil oldu. Senaryosunu Meriç Acemi’nin kaleme ald??? ve liseden arkada? olan 4 kad?n?n hikâyesini anlatacak olan dizi, yak?nda izleyiciyle bulu?acak.

 • Star TV’den Yeni Dizi: ”Hayat I????”

Star TV’nin yeni dizi projesi belli oldu. Anne, Seviyor Sevmiyor, ?li?ki Durumu: Kar???k, Seven Ne Yapmaz, Kad?n, Kalp At??? gibi dizilere imza atan MF Yap?m’?n yeni dizisinin ismi ‘Hayat I????’ olarak netle?ti. Senaristli?ini Melis Civelek’in yapaca?? dizinin oyuncu kadrosu henüz belli de?il.

 • ”Kut’ül Amare” Dizisinin Yönetmeni De?i?ti

TRT1’in yeni dizisi ”Kut’ül Amare”de yönetmen de?i?ikli?i ya?and?. Dirili? ekibinin merakla beklenen yeni projesinin en ba??ndan beri haz?rl?k çal??malar?nda yer alan yönetmen Do?an Ümit Karaca ekipten ayr?ld?. Karaca’n?n yerine son olarak ‘Meryem’in ilk bölümlerini çeken Mustafa ?evki Do?an geldi. Kadrosunda ?smail Ege ?a?maz, Kaan Ta?aner ve  Serdar Gökhan’?n yer ald??? dizi ?ngiltere’nin 1916’da tarihinin en büyük ma?lubiyetlerinden birini ya?ad??? “Kut’ül Amare Ku?atmas?”n? konu al?yor.

 • ‘Payitaht Abdülhamid’ 29 Eylül’de Yay?nda

Payitaht Abdülhamid 29 Eylül Cuma günü TRT1 ekran?ndaki yerini alacak. Ba?rollerini Bülent ?nal, Özlem Conker(Bidar Kad?n Sultan), Hakan Boyav (Mahmud Pa?a), Selen Öztürk (Seniha Sultan), Sayg?n Soysal (Theodor Herzl), Ezgi Eyübo?lu (Ahsen), Can Sipahi (?ehzade Abdülkadir), Bahad?r Yeni?ehirlio?lu (Tahsin Pa?a), Gözde Kaya (Hatice Sultan), Duygu Gürcan (Naime Sultan), Eren Hac?saliho?lu (Kemalettin Pa?a), Ali Nuri Türko?lu (Emanuel Karaso), Kaan Turgut (Sabahattin), Elif Özkul (Fehime Sultan), ?brahim Kendirci (Yusuf), Ayd?n Sigal? (Osman Pa?a), Fatih Sevdi (?zzet Pa?a), Zeynep Ozan (Zülfet Kalfa)’?n payla?t??? Payitaht Abdülhamid’e ikinci sezon ile yeni isimler dâhil olacak. Payitaht Abdülhamid’in geni? kadrosunun içinde yer alacak bu y?l?n yeni transferleri aras?nda ise:  Volkan Keskin (Murad), Taner Ertürkler (Selim Pa?a), Cemre Baysel (Firuze), Nik Xhelilaj (Marco), Kevork Mal?kyan (Parvus), Hac? Ali Konuk (A?ç? Fad?l), Güzide Arslan (Dil?at), Leya K?r?an (Güzide), Yusuf Aytekin (Sö?ütlü Osman), Mehmet Sabri Arafato?lu (?eyhulislam), Ercüment Fidan (Lord William) gibi TV dünyas?n?n sevilen oyuncular? yer al?yor.

Yeni Yay?nlar

 • ‘K?rg?n Çiçekler’ yeni bölümleriyle 18 Eylül’de ATV’de yay?nda. (Yerli dizi)
 • ‘Söz’ yeni bölümleriyle 18 Eylül’de Star TV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Kay?td???’ 18 Eylül’de FOX’ta yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘E?k?ya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ yeni bölümleriyle 19 Eylül’de ATV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Tutsak’ 19 Eylül’de Kanal D’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Türk Mal?’ yeni bölümleriyle 20 Eylül’de Star TV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘No: 309’ yeni bölümleriyle 20 Eylül’de FOX’ta yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Aç?k ve Net’ 21 Eylül’de Habertürk TV’de yay?nda (Gündem, siyaset)
 • ‘A?k ve Mavi’ yeni bölümleriyle 22 Eylül’de ATV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘7YÜZ’ 22 Eylül’de BluTV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘?stanbullu Gelin’ yeni bölümleriyle 22 Eylül’de Star TV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Sevdan?n Bahçesi’ 23 Eylül’de Kanal D’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Kim Milyoner Olmak ?ster’ yeni bölümleriyle 23 Eylül’de ATV’de yay?nda (Yar??ma)
 • ‘Mesut Yar Sunar’ 23 Eylül’de Star TV’de yay?nda (Haber ?ov)
 • ‘Gençlik Ba??mda Duman’ 23 Eylül’de TV 8’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Cennetin Gözya?lar?’ 24 Eylül’de ATV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Emlak Avc?lar?’ 25 Eylül’de TV 8’de yay?nda (Yar??ma)

Yay?n? De?i?en-Durdurulan Yay?nlar

 • ‘Dünya Güzelleri’ final bölümü 20 Eylül’de Show TV’de yay?nda (Gezi)
 • ‘Rüya’ final bölümü 24 Eylül’de Show TV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • Star TV’de daha önce Per?embe ak?amlar? yay?nlanan ‘Ate?böce?i’ 24 Eylül’den itibaren Pazar ak?amlar? yay?nda.
 • Daha önce BLUTV’de yay?nlanan ‘Tutsak’ dizisi 24 Eylül’den itibaren Kanal D’de yay?nda (Yerli dizi)
 • Daha önce TRT’de yay?nlanan ‘Ad?n? Sen Koy’ dizisi 25 Eylül’den itibaren Star TV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • Ece Hâkim, ATV’de yay?nlanan ‘E?k?ya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisi kadrosundan senaryo gere?i ayr?ld?.
 • Benian Dönmez ve Sevcan Ya?ar ATV’de yay?nlanan ‘E?k?ya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisi kadrosundan senaryo gere?i ayr?ld?.
 • Olgun ?im?ek ve Birol Ünel ATV’de yay?nlanan ‘E?k?ya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisi kadrosuna dâhil oldu.
 • Seda Akman, Show TV’de yay?nlanan ‘Kalp At???’ dizisi kadrosuna dâhil oldu.
 • Ahmet Mekin, FOX’ta yay?nlanan ‘Kay?td???’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.

Medya Dünyas?nda Görev De?i?iklikleri

Görsel Bas?nda Görev De?i?iklikleri

 • Kanal D CFO’su olarak görev yapan Yeliz Kalafat, Do?an TV Holding’in yeni CFO’su oldu.
 • Nev?in Mengü, CNN Türk’te üstlendi?i ana haber spikerli?i görevinden ayr?ld???n? duyurdu.
 • Süreç Film’de 2003 y?l?ndan beri proje bazl? yap?mc? ve proje koordinatörü olarak görev alan Asena Bülbülo?lu, Ekim 2017’den itibaren Star TV’ye transfer oldu. Asena Bülbülo?lu Ekim 2017’den itibaren Star TV bünyesinde genel müdüre ba?l? olarak “Projeler Koordinatörü” görevini üstlenecek.
 • D??i?leri Bakan? Mevlüt Çavu?o?lu’nun dan??manl???n? yürüten Ahmet Görmez, TRT Haber’in D?? Haberler Müdürlü?ü’ne getirildi.
 • Murat Murathano?lu ile beIN SPORTS’un yollar? ayr?ld?.
 • Ebru Güngör, Cem TV ile anla?t?.

Yaz?l? Bas?nda Görev De?i?iklikleri

 • Cumhuriyet, Günayd?n, Güne?, Bulvar, Tercüman, Meydan ve Gözcü gibi gazetelerde yöneticilik ve yazarl?k yapan Hüseyin Avuç, Posta Gazetesi ile anla?t?.
 • Ahmet Ta?getiren, Star Gazetesi ile yollar?n? ay?rd?.
 • Yeniça? Gazetesi kadrosuna gazeteci Murat ?de kat?ld?.

 

nar-ajans-tarafindan1

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.