Haftalık Medya Haberleri (18-24 Aralık 2017)

Televizyon Haberleri

 • Hürriyet’ten 2017’nin En ?yileri

Hürriyet Pazar gazetesi geride b?rakmaya haz?rland???m?z 2017’nin en iyilerini seçti. Televizyon, sinema, müzik, moda, magazin, sosyal medya, spor, güncel olaylar, teknoloji, yeme-içme, payla??m, kelime gibi alanlarda en iyileri belirleyen uzman jüriler, ‘Çukur’da rol alan Erkan Kolçak Köstendil‘i y?l?n en iyi erkek oyuncusu, ‘Ufak Tefek Cinayetler’de izledi?imiz Asl?han Gürbüz‘ü ise y?l?n en iyi kad?n oyuncusu seçti.

??te TV ve sinema dallar?ndaki en iyiler:

EN ?Y? ERKEK OYUNCU

Erkan Kolçak Köstendil | Çukur

Halit Ergenç | Vatan?m Sensin

Mert F?rat | Ufak Tefek Cinayetler

EN ?Y? KADIN OYUNCU

Asl?han Gürbüz | Ufak Tefek Cinayetler

Asl? Enver | ?stanbullu Gelin

Özge Özpirinçci | Kad?n

YILDIZI PARLAYANLAR

Afra Saraço?lu | Fazilet Han?m ve K?zlar?

Alp Navruz | Fazilet Han?m ve K?zlar?

Elifcan Ongurlar | K?zlar?m ?çin

Kubilay Aka | Vatan?m Sensin & Çukur

Melis Sezen | Hayat Bazen Tatl?d?r & Siyah ?nci

Merve Ça??ran | Fi & Kalp At???

Miray Daner | Vatan?m Sensin

Öznur Serçeler | Dolunay

Serhan Onat | Bodrum Masal? & Meryem

Ya??zcan Konyal? | Bizim Hikâye

 

 • Sevilen Diziler ?ki Hafta Ara Veriyor

Posta gazetesi TV yazar? Mesut Yar’?n haberine göre yeni y?l?n ilk haftalar?nda dü?en reklam gelirleriyle birlikte ‘Söz’, ‘Ufak Tefek Cinayetler’, ‘E?k?ya Dünyaya Hükümdar Olmaz’, ‘Dirili? Ertu?rul’ ve ‘Beyaz Show’ gibi maliyetli yap?mlar y?l?n ilk 2 haftas?nda yeni bölüm yay?nlanmayacak ve 15 Ocak haftas?ndan itibaren yeniden izleyiciyle bulu?acak.

 • Günay Güner Vefat Etti

Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akp?nar, Cüneyt Ark?n ve ?ener ?en gibi çok say?da efsane oyuncu ile filmlerde oynayan, Ye?ilçam‘?n emektar oyuncusu Günay Güner hayat?n? kaybetti.

Günay Güner Kimdir?

15 Nisan 1944 y?l?nda Mardin’de dünyaya gelen Günay Güner, daha çok macera, avantür türü sinema yap?tlar?nda yer alm??t?r. Çok say?da filmde canland?rm?? oldu?u kavgac? karakterleri ile hat?rlanan Güner, Beyo?lu’nun Arka Yakas?, Ac?lar?n Çocu?u, Davaro, Davetsiz Misafir, Dokunmay?n ?aban?ma gibi say?s?z filmde rol ald?.

 • ATV Ve FOX’tan Yeni Günlük Diziler

Posta Gazetesi yazar? Mesut Yar FOX ve ATV’nin yeni günlük diziler yay?nlayaca??n? yazd?. Son olarak ‘Kom?ular’ isimli günlük dizisini yay?ndan kald?ran FOX, yeni bir günlük dizi haz?rl???na ba?lad?. ATV’de ise günlük dizilerin ba?ar?l? yap?mc?s? Nilgün Sa?ya?ar’?n yap?mc?l???n? üstlenece?i bir günlük dizinin haz?rl?klar? sürüyor.

 • ‘Kaybolan Çiçekler’ Sona Eriyor

?nci Ertu?rul’un sunumu ile yay?nlanan Kaybolan Çiçekler’in ekran maceras? bitiyor. Kay?p çocuklar? ve onlar?n bulunmas?n? konu edinen program?n yap?mc?l???n? çok say?da ba?ar?l? program ve diziye imza atan Ahmet Bayram’a ait ABT Yap?m gerçekle?tiriyordu. Daha sonra ABT Yap?m yay?n haklar?n? Milyonluk Resim’in de yap?mc?s? olan Provizyon Yap?m ?irketi’ne devretmi?ti. Fox yönetimi ald??? kararla Ocak 2017’den bu yana yay?nlanan program?n yeni yay?n döneminde ekranlarda olmayaca??n? duyurdu.

 • FOX, Gündüz Ku?a?? ?çin 2 ?simle Görü?üyor

Gündüz ku?a?? programlar? Kaybolan Çiçekler ve Stil Avc?lar?’n? final yapt?ran FOX, yeni gündüz ku?a?? için çal??malar?na ba?lad?. Yeni bir günlük dizi haz?rl?klar?na ba?lad??? Mesut Yar taraf?ndan yaz?lan FOX, gündüz ku?a?? programlar? içinse iki ayr? i? için P?nar Altu? ve Zuhal Topal ile masaya oturdu. Anla?ma sa?lan?rsa iki ünlü sunucu ve oyuncu yeni y?lda FOX gündüz ku?a??nda olacak.

 • ‘H?çk?r?k’ 1 Ocak’ta Yay?nda

Posta Gazetesi yazar? Mesut Yar, Kerime Nadir’in ayn? adl? ölümsüz eserinden uyarlanan, Kanal D’nin yeni günlük dizisi H?çk?r?k’?n 1 Ocak’ta ekran maceras?na ba?layaca??n? aç?klad?. Ba?rollerini; Sezgi Sena Akay, Bar?? Arda Hac?o?lu, Selçuk Özer ve Nurseli ?diz’in payla?t?klar? dizinin yönetmenli?ini F?rat Gürsoy, senaryosunu ise Redife Zerener ile Gökhan Korkusuz kaleme al?yor.

 • Kanal D’de Ekrana Gelmesi Beklenen Avc? Dizisinde Yeni Geli?me

Yap?mc?l???n? Gold Film’in, senaristli?ini Kerem Deren’in üstlenece?i; ba?rolünde ise Bar?? Falay’? izleyece?imiz yap?m?n bu sezon içinde ba?layaca?? haberleri ç?km??t?, ancak son habere göre diziyi biraz daha beklememiz gerekecek. Kad?n ba?rol için Burçin Terzio?lu’nun ad? geçen yap?m, kanal?n dolu prototipi nedeniyle Eylül 2018’e ertelendi. Avc?, yeni sezonda Kanal D’de ba?l?yor.

 • ‘Seda Ve U?ur’la Program? Format De?i?tiriyor

Sunuculu?unu Seda Sayan ve U?ur Arslan’?n üstlendikleri Seda ve U?ur’la program?, yeni y?la, yeni format?yla girmeye haz?rlan?yor. Türkiye’nin en sevdi?i isimler tüm bilinmeyenleriyle art?k Seda ve U?ur’la stüdyosuna gelecek. De?i?im isteyenler moda bölümünde adeta ba?tan yarat?lacak. Magazin kö?esinde alan?ndaki uzman isimler ünlüler dünyas?nda konu?ulmad?k olay b?rakmayacak. Ba?ka hiçbir yerde duymad???n?z olaylar “Seda ve U?ur’la”da masaya yat?r?lacak.

 • Pelin Karahan ‘Yuvamdaki Dü?man’ Dizisi Kadrosunda

Yap?mc?l???n? ‘Dü? Gezginleri’nin yapt???, yönetmenli?ini Müge U?urlar’?n üstlendi?i, senaryosunu Rüya ??çileri’nin kaleme ald???, projeye haz?rlan?rken ba?ta “Bak?c?” ismiyle günlük dizi olarak planlanan daha sonra haftal?k olmas?nda kararla?t?r?lan Show TV’nin yeni dizisi ‘Yuvamdaki Dü?man’?n çekimleri ba?lad?. ‘Yuvamdaki Dü?man’?n ba?rollerinde, Nebahat Çehre, Ece Çe?mio?lu, Pamir Pekin, Asl? Tando?an gibi isimleri  yer ald??? aç?klanm??t?. Diziye yeni takviyeler de yap?ld? buna göre Pelin Karahan’da kadroya dâhil oldu. Ayr?ca yan kadroda Ça?da? Onur Öztürk’ün de sürpriz olarak yer alaca?? ö?renildi. Dizide yer alacak di?er oyuncular aras?nda ise Pelin Öztekin, Hakan Dinçkol, R?za Ak?n, Do?aç Y?ld?z, Cansu Türedi, Sultan Köro?lu K?l?ç gibi birbirinden ba?ar?l? isimler bulunuyor. ‘Yuvamdaki Dü?man’ yak?nda Show TV ekranlar?nda seyirciyle bulu?acak.

 • Star TV’nin Yeni Dizisi ‘Avlu’ya 3 Yeni ?sim Dâhil Oldu

Yap?mc?l???n? Limon Film’in, yönetmenli?ini Yüksel Aksu’nun üstlendi?i; ba?rollerini Demet Evgar, Nursel Köse, Ceren Moray, Gamze Topuz ve Rüçhan Çal??kur’un payla?t??? yap?mda Evgar’?n partneri son olarak ‘Güllerin Sava??’nda rol alan Kenan Ece olurken, daha önce ‘Aram?zda Kals?n’ ve ‘O Hayat Benim’de izledi?imiz Ayça Damgac? ve son olarak ‘Seven Ne Yapmaz’da kar??m?za ç?kan ?eyla Halis de kadroda yer alacak isimler aras?nda. Avlu, yak?nda Star’da ba?l?yor.

 • ‘Yalaza’ Dizisi 8 Ocak’ta Sona Eriyor

Yap?mc?l???n? Sinegraf’?n üstlendi?i; ba?rollerini Sinan Albayrak, ?pek Tuzcuo?lu, Didem Balç?n, Kadir Çöpdemir, Hasan Kaçan, Erol Aksoy, Gamze Karaduman, Merve Erdo?an ve Erdal Cindoruk’un payla?t???; geçti?imiz haftalarda dü?ük reytingler nedeniyle gün de?i?tiren yap?m, reytinglerinde herhangi bir de?i?im olmay?nca 17. bölümüyle ekranlara veda etme karar? ald?. Yalaza, final bölümüyle 8 Ocak Pazartesi 20.00’de TRT 1’de yay?nda.

 • Milli Atlet Nevin Yan?t Survivor 2018 Kadrosunda

TV8’in reyting rekortmeni fenomen yar??mas? Survivor 2018’e kat?lacak bir isim daha belli oldu. Acun Il?cal?, ki?isel Instagram hesab?ndan yapt??? aç?klama ile milli atlet Nevin Yan?t’?n Survivor 2018 kadrosuna dahil oldu?unu aç?klad?.

Yeni Yay?nlar

 • ‘Ekip ?ahane’ 18 Aral?k’ta Kanal D’de yay?nda (Ev tasar?m?)

Yay?n? De?i?en-Durdurulan Yay?nlar

 • FOX’ta yay?nlanan ‘Stil Avc?lar?’ program? sona erdi.
 • Hüseyin Soysal, Show TV’de yay?nlanan ‘Çukur’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Kanal D’de yay?nlanan ‘Meryem’ dizisinin yeni yönetmeni, son olarak Ölene Kadar dizisini yöneten Feride Kaytan oldu.
 • Milliyet Gazetesi yazar? Ali Eyübo?lu ile sunucu Ece Erken Beyaz TV’de yay?nlanan ‘Söylemezsem Olmaz’ ekibine dahil oldu.

Medya Dünyas?nda Görev De?i?iklikleri

Görsel Bas?nda Görev De?i?iklikleri

 • Musa Çözen, BeIN Sport’la yollar?n? ay?rd?.
 • beIN Sports kanallar?nda görev alan Müjdat Mustafa Murato?lu ve Ça?da? Tok, sosyal medya hesaplar?ndan kanaldan ayr?ld?klar?n? aç?klad?.
 • Nermin Ero?lu, Kanal D’de Drama Müdürü olarak görev yapacak.
 • Orhan U?uro?lu, Flash TV ailesine Genel Haber Koordinatörü olarak atand?.

Yaz?l? Bas?nda Görev De?i?iklikleri

 • Hürriyet Gazetesi, Fikret Ercan, Tufan Türenç ve Gila Benmayor’la yollar?n? ay?rd?.
 • Hürriyet gazetesi Akdeniz yazar? ve Akdeniz Bölge Yaz? ??leri Müdürü Alper Beyaz ile gazetenin yollar? ayr?ld?.
 • Ak?am gazetesi muhabiri Tuba Kalç?k, Sabah gazetesine transfer oldu.
 • Hürriyet gazetesi, spor yazar? Ali Ece’nin yaz?lar?na ‘y?lba?? tasarrufu’nu gerekçe göstererek son verdi.

nar-ajans-tarafindan1

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.