Haftalık Medya Haberleri (17-23 Şubat)

Televizyon Haberleri

 • Sabah-ATV’nin Zirve Holding’e Sat???na Onay

Rekabet Kurumu, Sabah-ATV’nin Zirve Holding’e sat???yla ilgili onay verdi. Böylece Sabah ve ATV’nin yüzde 75’ine sahip Turkuvaz ?irketinin hisseleri Çal?k Holding’den Zirve Holding’e geçti. Kalyon ?n?aat’?n sahibi Ömer Faruk Kalyoncu’nun sahibi oldu?u Zirve Holding, Sabah-ATV’nin yeni patronu oldu.

 • Kanal D’nin Yeni Dizisinde Hande’ler Kar??t?

Ünlü yap?mc? ve senarist Gani Müjde’nin Kanal D’de yay?nlanacak yeni dizisi Ankara’n?n Dikmeni’nde Hande Suba??’n?n ba?rol oynayaca?? söylenmi?ti. Ancak, Gani Müjde Twitter hesab?ndan yapt??? aç?klamada Suba??’n?n de?il, ‘Yah?i Cazibe’ dizisindeki Simge rolüyle tan?nan Hande Katipo?lu’nun kadroda oldu?unu aç?klad?. Sit-com tarz?ndaki dizide, Dikmen karakterini de, Bülent Emrah Parlak canland?racak.

 • Kanal D’nin Yeni Dizisi 27 ?ubat’ta Ba?l?yor

Kanal D’nin yeni komedi dizisi ‘Boynu Bükükler’ 27 ?ubat Per?embe günü saat 20.00’de ilk bölümü ile ekrana gelecek. Yap?m?n? Barakuda Film’in, yap?mc?l???n? Ahmet Kay?mtu-Mahmut Kay?mtu’nun üstlendi?i, yönetmenli?ini Ömer U?ur’un yapt???, senaryosunu da Cüneyt ?nay’?n kaleme ald??? ‘Boynu Bükükler’, bir grup öksüz – yetim liseli çocu?un okuduklar? lisedeki zengin çocuklarla ayn? duruma gelme çabalar?n? anlat?yor.  Ba?rollerinde; Sedef Avc?, Ahmet Yelan Saraço?lu, Murat Akkoyunlu, Ünal Yeter, Bar?? Ba?ar, Ali Tutal, Mine ?enhuy Teber, Ahmet Olgun Sünear, Ça?lar Ertu?rul, Gün Koper, Güven Murat Akp?nar, Bora Akka?, Bensu Soral, U?ur Bilgin, Sevilay ?im?ek, Özüm Arkan, Damla Debre, Öznur Serçeler, Bar?? Aytaç, Cüneyt Çeliksoy, Bar?? Küçükgüler, Bengi ?dil Uras, Nihan Tarhan, Tatiana Marinescu, An?l Altan ve Kadir ?lkter yer al?yor.

 • Pepee 3 Mart’ta Yay?nda

2009 y?l?ndan bu yana Dü?yeri Çizgi Film Stüdyolar? taraf?ndan yüzü geçkin say?daki bölümü ile çocuklar?n fenomeni olan Pepee, yepyeni bölümleri ve yepyeni maceralar?yla 3 Mart Pazartesi gününden itibaren her gün Show TV ekran?nda sevenleri ile bulu?acak.

 • Büyük S?r 24 ?ubat’ta Show TV’de

SHOW TV’nin  yeni günlük dizi?i ‘Büyük S?r’r?n yay?n tarihi belli oldu. Ba?rollerini Zeynep Ekin Öner, Eda Ayd?nl?, Deniz Gökçe Kayhan ve Gülin Ersoy’un payla?t??? dizi, 24 ?ubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün SHOW TV ekranlar?nda izleyiciyle bulu?acak.

 • Zuhal Topal Ekranlara Geri Dönüyor

Ünlü oyuncu önümüzdeki günlerde Show TV ekranlar?nda yine bir ?zdivaç program? sunacak. Y?llar önce Avrupa Yakas? dizisinde canland?rd??? Esra Erol taklidiyle ?zdivaç programlar? zincirinde kendini bir anda sunucu olarak bulan Zuhal Topal, ekranlara geri dönüyor. Ünlü oyuncu önümüzdeki günlerde Show TV ekranlar?nda yine bir ?zdivaç program? sunacak. Program?n 15 Mart’ta Show TV ekranlar?nda olaca?? ö?renildi.

 • ‘Dila Han?m’ Devam Ediyor

Show TV’de Cuma ak?amlar? ekrana gelen ve ba?rollerini Erkan Petekkaya, Hatice ?endil ve Hülya Darcan’?n payla?t??? ‘Dila Han?m’ dizisinin önümüzdeki haftalarda final yapmas? bekleniyordu. Gold Film’den Faruk Turgut’un yap?mc?l???n? üstlendi?i dizi, final bölümüyle 7 Mart Cuma ak?am? ekrana gelecekti. Ancak Show TV ve Gold Film diziyi devam ettirme karar? ald?. ‘Dila Han?m’ yepyeni bölümleriyle sezon sonuna kadar devam edecek.

 • Survivor 2014 Ekibi

Bu sezon Dominik Cumhuriyetinde yap?lacak “Survivor”?n “Ünlüler” ekibinde yer alacak isimler ?unlar: Tolga Karel (Oyuncu), Gökhan Keser (Oyuncu, ?ark?c?), Ahmet Dursun (Futbolcu), ?smail Baki Tuncer (Komedyen), Duygu Bal (Voleybolcu), Merve Ayd?n (Milli atlet), Serenay Akta? (Oyuncu), Eda Özerkan (Oyuncu). Dünyan?n en zorlu yar??mas? Survivor’da bu sezon yar??acak ünlüler ve gönüllüler tak?m? belli oldu. Mehve Palavaro?lu, Turabi Çamk?ran, Yi?it Dikmen, Ak?n Saatçi, Ertunga Gemuhluo?lu, Ekrem Toraman, Berna Sibel Deniz Canbeldek, Sahra Esra I??k, Müge Uzel, Emisa Samanta Mendes Gomez Avc?’dan olu?an “Gönüllülerin yar??aca?? “Survivor”?n Star TV’deki ilk yay?n? 2 Mart Pazar 20.00’de.

 • ?efkat Tepe Dizi Çekimi Yasakland?

Konya Valili?i ?l Kültür ve Turizm Müdürlü?ü, Samanyolu Televizyonu’nda yay?nlanan ?efkat Tepe dizi çekimlerine verdi?i onay? iptal etti.  Yap?lan aç?klamada, Konya ve ilçelerinde dizi çekimi için verilen onay?n Konya Valili?ince 19 ?ubat 2014 tarih ve 682 say?l? onay? ile iptal edildi?i belirtildi.

 • TRT’de ?ftar Saatinde Maç Olmayacak’

2014 Brezilya Dünya Kupas? maçlar?n?n naklen yay?n?n?n iftar saatine denk gelmesi AKP iktidar?n? yeni aray??lara yöneltti. Maçlar?n iftar özel programlar? nedeniyle TRT kanallar?ndan yay?mlanmayaca?? iddialar? netlik kazan?rken, Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç, TRT’nin 2014 FIFA Dünya Kupas? yay?nlar? ile ilgili aç?klamalarda bulundu. Maçlar?n Ba?bakan’a yak?nl??? ile bilinen Acun Il?cal?’n?n sat?n ald??? TV8 kanal?nda dönü?ümlü yay?mlanaca?? iddialar?na de?inen Ar?nç, “Saatleri çak??an ve TRT 1’in iftar program? nedeniyle ayn? zaman dilimine rastlayan kar??la?malar her halükârda TRT ekranlar?nda canl? yay?mlanamayacak. Bu maçlara yönelik gelir çal??malar? yap?lmakla birlikte, halihaz?rda kurum taraf?ndan imzalanm?? bir sözle?me bulunmamaktad?r” dedi. Maçlar?n TV8, Lig TV, Tivibu platformlar?ndan birinde yay?nlanmas? söz konusu.

 • Diziler ?ikayet Rekoru K?rd?

Dizilere yönelik 2012’de 48 bin 823 bildirim gelirken, rakam 2013’te yüzde 5 artarak 51 bin 285’e yükseldi. Öte yandan en fazla bildirimdeki art?? ise “dini ve moral sohbet programlar?” kategorisinde gerçekle?ti.

Sporda azalma

2012’de 78 bildirimin gerçekle?ti?i program türünde, geçen y?l bildirim say?s? 4 bin 388’e ç?kt?. Benzer ?ekilde bildirim art??? haber bültenlerinde de ya?and?. Bir önceki y?l haber bültenleriyle ilgili RTÜK’e 1867 bildirim gelirken, 2013’te bu say? da yüzde 878 artarak 18 bin 274’e yükseldi. Di?er taraftan spor haber programlar?yla ilgili bildirimlerde de yüzde 63 oran?nda azalma gerçekle?ti. 2012’de RTÜK’e spor haber programlar?yla ilgili 12 bin 202 bildirim gelirken, geçen y?l say? 4 bin 520’ye geriledi. Yetkililere göre bu dü?ü?te, RTÜK’ün Televizyon Yay?nc?lar? Derne?i ile haz?rlad??? “Spor Programlar? Rehber ?lkeleri” etkili oldu.

“Salih Ku?u” fark att?

Geçen y?l izleyiciler taraf?ndan en fazla bildirim yap?lan kanal Show TV, en çok bildirim alan program ise Show TV’de yay?nlanan ‘Salih Ku?u’ dizisi oldu. ‘Salih Ku?u’ dizisi 28 bin 420 bildirim al?rken Halk TV Haber Bülteni 9 bin 044 bildirimle ikinci, onu 7 bin 145 bildirimle ATV’nin ‘Bizim Okul’ dizisi, 1643 bildirimle Star TV’nin ‘Muhte?em Yüzy?l’ dizisi ve 490 bildirimle Kanal D’nin ‘Yalan Dünya’ dizisi izledi.

 • ‘Kara Para A?k’ Yunanistan’a Sat?ld?

AY Yap?m?n mart ay?nda yay?nlanacak olan iki yeni dizisi ‘Kara Para A?k’ ile ‘Kurt Seyit ve ?ura’ ba?lamadan Ortado?u’nun MBC kanal?na sat?lm??t?. Bu iki iddial? dizi ?imdi de Yunanistan’a sat?ld?. Yay?n haklar? Victory TV taraf?ndan sat?n alman diziler farkl? konular?yla dikkat çekiyor. Ba?rollerini Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek’in payla?t??? ‘Kara Para A?k’ ATV’de yay?nlanacak. Dizi Engin Akyürek’in canland?rd???, Van Organize Suçlar ?ubesi Komiseri Ömer ile Tuba Büyüküstün’ün oynad??? varl?kl? bir ailenin Roma’da ya?ayan ba?ar?l? tasar?mc? k?z? Elifin ac? bir cinayetle kesi?en yollar?n? konu ediniyor.

Yeni Yay?nlar

 • Ne Diyosuun?’ 17 ?ubat’ta Kanal D’de yay?nda (Yerli Dizi)
 • ‘Ba?tan Sona’ 21 ?ubat’ta CNN Türk’te yay?nda (Tart??ma)
 • ‘Ev Ku?u’ 22 ?ubat’ta Show TV’de yay?nda (Ev)
 • ‘Yekta Kopan’la Cumartesi’ 22 ?ubat’ta Art? 1’de yay?nda (Kültür Sanat)
 • ‘Kuzeyin O?lu’ 23 ?ubat’ta Show TV’de yay?nda (Müzik)
 • ‘Büyük S?r’ 24 ?ubat’ta Show TV’de yay?nda (Yerli Dizi)
 • ‘Yeter ki Sen Kazan’ 24 ?ubat’ta Kanaltürk’te yay?nda (Yar??ma)

 Yay?n? De?i?en-Durdurulan Yay?nlar

 • FOX TV’de yay?nlanan ‘Asayi? Berkkemal’ dizisi sona erdi.
 • Kanal D’de yay?nlanan ‘Cinayet’ dizisi sona erdi.
 • Kanal D’de yay?nlanan ‘?ntikam’ dizisi sona erdi.
 • Daha önce Çar?amba ak?amlar? ATV’de yay?nlanan ‘Doksanlar’ dizisi 23 ?ubat’tan itibaren art?k Pazar ak?am? yay?nda.
 • Oyuncu Emre Melemez, Kanal D’de yay?nlanan ‘Arka Sokaklar’ dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Medya Dünyas?nda Görev De?i?iklikleri

 Görsel Bas?nda Görev De?i?iklikleri

 • Editör Deniz Gülen ve Gül Akman, Show TV ile yollar?n? ay?rd?.
 • Show TV Haber Koordinatörü  Ya?ar Gürsoy, kanalla yollar?n? ay?rd?.
 • Show TV’de Haber Genel Yay?n Yönetmeni olarak görev yapan Erhan Çelik görevinden ayr?ld?.
 • 24 TV ve Star Gazetesinin Kurumsal ?leti?im Müdürü Elif Akda? oldu.
 • TRT ?e?’in Koordinatör Yard?mc?l???na Ali Karadeniz, Haber Müdürlü?üne de Osman Geylani atand?. Kanal?n di?er iki biriminden Teknik Müdürlü?e S?dd?k Benek, ?dari Müdürlü?üne ise Mehmet Aydo?du getirildi.
 • SkyTurk360 kanal?n?n meteoroloji editörü Hüseyin Öztel Habertürk’e transfer oldu.

Yaz?l? Bas?nda Görev De?i?iklikleri

 • Turkuvaz Medya Grubu’nun yak?n zamanda piyasaya ç?kacak yeni gazetesi Daily Sabah için yönetim, Serdar Karagöz’le anla?t?.
 • Today’s Zaman’daki kö?esine veda eden Markar Esayan, Turkuvaz grubunun yeni ?ngilizce gazetesi Daily Sabah’a transfer oldu.
 • Eski DGM(Devlet Güvenlik Mahkemesi) Savc?s? Mete Göktürk Taraf gazetesinde yazmaya ba?lad?.

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.