Haftalık Medya Haberleri (16 – 22 Ekim 2017)

Televizyon Haberleri

 • Dizi Dizi Kazanç

Türk yap?mc?lar?n üretti?i dizilere, program formatlar?na ve animasyonlara yönelik yurt d???ndan talep her geçen gün art?yor. Fransa’n?n Cannes kentinde bu y?l 33’üncüsü düzenlenen ?leti?im Programlar? Uluslararas? Pazar? Fuar?’na (MIPCOM), Türk yap?mlar? ç?karma yapt?.

Dünyada ?kinciyiz

?stanbul Ticaret Odas? (?TO) Yönetim Kurulu Üyesi ?lhan Soylu, Türk dizi sektörünün ABD’den sonra dünyaya en fazla içerik ve yap?m sunan sektör haline geldi?ini söyledi. MIPCOM’da ?TO’nun 2 stant açt???n?, birinde Türk firmalar?n?n ürünlerini yabanc?lara pazarlama ve satma imkân? buldu?unu ifade eden Soylu, ayn? zamanda Ba?kan Yard?mc?l???n? yapt??? Film Sektörü Koordinasyon Kurulu’nun sektörü ileriye ta??mak için faaliyetler yürüttü?ünü kaydetti. Güney Amerika’da Türk rüzgâr?n?n esti?ini, bu bölgedeki yat?r?mc?lar?n Türk dizilerine yo?un ilgi gösterdi?ini ve Türk yat?r?mc?larla i?birli?i yapmak istedi?ini belirten Soylu, ?öyle konu?tu: “?u anda 300 milyon dolara yak?n yurt d???na satt???m?z film potansiyelimiz var. Her y?l yüzde 20 katlanarak büyüyece?ini ve 2023’te 1milyar dolar? a?an ciro yakalayaca??m?z? dü?ünüyorum. 2023’te 2 milyar dolar? görürsek bu bir mucize olmayacak. Cannes sokaklar?nda pek çok afi?te Türk yap?mc?lar?n prodüksiyonlar? var. Pazar?n belki yüzde 50’si Türk yap?mc?lar?n ürünleri ile dolu.”

60 Ülke ?zliyor

ATV ?çerik Sat?? Yönetmeni Emre Görenta? ise “60’tan fazla ülkeye içeri?imizi sat?yoruz. Türk dizilerine ilgi her geçen gün art?yor, yeni pazarlar aç?l?yor” dedi. Görenta?, y?llar önce Türkiye Latin Amerika’dan dizi sat?n al?rken, ?imdi Türkiye’nin o bölgeye dizi satt???na dikkat çekti. E?kiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Fatih, Dirili? Ertu?rul ve Payitaht: Abdülhamid gibi yap?mlar fuar boyunca sektör temsilcileriyle bulu?acak.

 • ‘Elif’ Dizisi Amerika’da Yay?na Girmeye Haz?rlan?yor

Ülkede ?spanyolca dilinde drama veya pembe dizi yay?n? yapan Pasiones, Elif’in Amerika haklar?n? sat?n ald?. Hatta 23 Ekim’de ak?am yay?n?yla diziyi ba?lat?yor. Kanal?n sahibi olan Hemisphere Media Group’tan Francisco Giménez, Türk dizilerinin kanalda ba?ar?l? oldu?unu ve izleyicilerinin sevece?i türden içerikler getirmeye devam ettikleri için memnun olduklar?n? belirtti. Kanal 7’nin uzun ömürlü dizisi ?imdiye kadar Kolombiya, ?ili, Peru, Meksika, Kosta Rika, Paraguay, Porto Riko, Honduras ve Arjantin gibi çe?itli ülkelerde de yay?na girdi.

 • Cannes’da ‘Kay?td???’ Dizisi ?çin Özel Gece

16-19 Ekim tarihleri aras?nda, Fransa’n?n Cannes ?ehrinde düzenlenen, dünyan?n en prestijli televizyon fuar? MIPCOM’da “Kay?td???” dizisi, televizyon dünyas?n?n ünlü da??t?mc? ve al?c?lar?n?n be?enisine sunuldu. Her y?l TV sektöründen binlerce ki?inin kat?l?m?yla gerçekle?en fuar?n bu y?lki Türk y?ld?zlar? Erkan Petekkaya, Songül Öden ve Dolunay Soysert oldu. Yabanc? bas?n?n yo?un ilgisiyle kar??la?an oyuncular, çok say?da dergi ve gazeteye röportaj verdi. Fuar kapsam?nda gerçekle?tirilen ve FOX Networks Group Avrupa ve Afrika’n?n ilk orijinal dizi yap?m? olan “Deep State”’in partisinde Kay?td??? kadrosu, “Kingsman” filminin oyuncusu ve “Deep State” dizisinin ba?rolü Mark Strong ile objektiflere poz verdi.

 • ‘Stil Avc?lar?’ Yak?nda Yay?nda

Modan?n kalbi bundan böyle FOX ekranlar?nda atacak. ?zleyicisiyle bulu?maya haz?rlanan yar??man?n jüri koltu?unda koreograf U?urkan Erez, ünlü moda tasar?mc?s? Hakan Akkaya ile Türkiye güzeli ve top model Demet ?ener oturuyor.  Yap?mc?l??? Fox ?ç Yap?mlar ekibi taraf?ndan yürütülecek olan Stil Avc?lar? di?er tüm moda programlar?ndan farkl? olarak, bir malikâne içerisinde Melekler ve Y?ld?zlar olarak ayr?lan iki tak?m?n stil sava??n? izleyicilerle bulu?turacak. Stil Avc?lar?’nda; Melekler tak?m? kamuoyunun yak?ndan tan?d??? isimlerden olu?acak. Ünlü isimler Melekler tak?m? ad?na sava? verirken, y?ld?zlar tak?m? birer moda ikonu olmaya aday k?zlardan olu?acak. Program?n henüz yay?n tarihi ve saati ile ilgili net bir aç?klama yap?lmad?.

 • ‘Vatan?m Sensin’ 2 Kas?m’da Yay?nda

Kanal D’nin sevilen dizisi Vatan?m Sensin nihayet sezonu aç?yor. Yap?mc?l???n? O3 Medya’n?n üstlendi?i, ba?rollerini Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Onur Saylak, Okan Yalab?k, Celile Toyon, Boran Kuzum, Miray Daner, P?nar Deniz, Fatih Artman, Ufuk Bayraktar, Berker Güven ve Levent Can’?n payla?t??? yap?m?n merakla beklenen yeni bölümleri önümüzdeki ayla birlikte ba?l?yor. Vatan?m Sensin, yeni sezonuyla 2 Kas?m Per?embe 20.00’de Kanal D’de yay?nda.

 • MIPCOM: ‘Meryem’, Fresh TV’de Büyük Be?eni Toplad?

15-19 Ekim tarihleri aras?nda Fransa’n?n Cannes ?ehrinde düzenlenen, dünyan?n en büyük içerik ve e?lence da??t?m? etkinli?i MIPCOM çerçevesinde hayata geçen ve lider ara?t?rma ?irketi The Wit’in düzenledi?i ‘Fresh TV Fiction’, 18 Ekim Çar?amba günü gerçekle?ti. Dünyan?n dört bir taraf?nda yay?nlanan ve fark yaratan dizileri tan?tan Fresh TV’de Kanal D’nin büyük be?eni toplayan dizisi “Meryem”  20 yap?m?n oldu?u seçki içerisinde Türkiye’den seçilen tek dizi oldu. Fresh TV CEO’su taraf?ndan “bir a?k ve fedakârl?k öyküsü” ifadesiyle övgüyle sunulan Meryem, yurt d???nda “Tales of Innocence” ad?yla tan?t?l?yor. Türkiye’ de yay?nland??? günden bu yana büyük be?eni toplayan dizi dünyan?n da birçok ülkesindeki televizyon kanallar?n?n gözdesi olmay? ba?ard?.

 • ‘Vatan?m Sensin’ 2 Kas?m’da Yay?nda

Kanal D’nin sevilen dizisi Vatan?m Sensin nihayet sezonu aç?yor. Yap?mc?l???n? O3 Medya’n?n üstlendi?i, ba?rollerini Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Onur Saylak, Okan Yalab?k, Celile Toyon, Boran Kuzum, Miray Daner, P?nar Deniz, Fatih Artman, Ufuk Bayraktar, Berker Güven ve Levent Can’?n payla?t??? yap?m?n merakla beklenen yeni bölümleri önümüzdeki ayla birlikte ba?l?yor. Vatan?m Sensin, yeni sezonuyla 2 Kas?m Per?embe 20.00’de Kanal D’de yay?nda.

 • MIPCOM: ‘Meryem’, Fresh TV’de Büyük Be?eni Toplad?

15-19 Ekim tarihleri aras?nda Fransa’n?n Cannes ?ehrinde düzenlenen, dünyan?n en büyük içerik ve e?lence da??t?m? etkinli?i MIPCOM çerçevesinde hayata geçen ve lider ara?t?rma ?irketi The Wit’in düzenledi?i ‘Fresh TV Fiction’, 18 Ekim Çar?amba günü gerçekle?ti. Dünyan?n dört bir taraf?nda yay?nlanan ve fark yaratan dizileri tan?tan Fresh TV’de Kanal D’nin büyük be?eni toplayan dizisi “Meryem”  20 yap?m?n oldu?u seçki içerisinde Türkiye’den seçilen tek dizi oldu. Fresh TV CEO’su taraf?ndan “bir a?k ve fedakârl?k öyküsü” ifadesiyle övgüyle sunulan Meryem, yurt d???nda “Tales of Innocence” ad?yla tan?t?l?yor. Türkiye’ de yay?nland??? günden bu yana büyük be?eni toplayan dizi dünyan?n da birçok ülkesindeki televizyon kanallar?n?n gözdesi olmay? ba?ard?.

 • ‘Çi’ 9 Kas?mda Ba?l?yor

9 milyon ki?inin Türkiye’nin yeni nesil televizyonu Puhutv üzerinden izledi?i ve geçti?imiz y?l?n en çok ses getiren dizisi olan F?, yeni sezonu “Ç?” ile 9 Kas?m’da izleyicisiyle bulu?uyor. F?’nin yeni sezonu Ç?; Puhutv’de yay?mlanacak. ?nsan zihninin ve kalbinin derinliklerinde seyreden F?’nin hikâyesi “Ç?” sezonuyla kald??? yerden devam edecek.

 • ‘Anne’ Dizisine Büyük Ödül

Star TV’nin geçen sezon yay?nlanan reyting rekortmeni dizisi Anne’ye Tokyo Uluslararas? Drama Festivali’nde özel ödül ald?. Yönetmenli?ini Merve Girgin Aytekin’in üstlendi?i MEDYap?m-MF Yap?m ortak yap?m? olan ve ba?rollerini Vahide Perçin, Cansu Dere, küçük oyuncu Beren Göky?ld?z ve Gonca Vuslateri’nin payla?t??? “Anne” dizisi Tokyo Uluslararas? Drama Festivali, “Yabanc? Dizi” kategorisinde özel ödüle lay?k görüldü. 26 Ekim 2017 Per?embe günü, Tokyo ’da gerçekle?tirilecek ödül töreninde Anne dizisine ödülü verilecek.

 • ‘Gel Konu?al?m’ 30 Ekim’de Yay?nda

Fox TV’de yay?nlanan Ne Seninle Ne Sensiz isimli bar??t?rma program? ani bir kararla yay?ndan kald?r?lan Seda Akgül, yine ayn? kanalda Her ?ey Gerçek program?yla ekrana dönü? yapm??t?. Ancak, faili meçhul cinayetleri, ayd?nlat?lamayan dosyalar? ve gerçek hikâyeleri ekrana ta??yan bu program da beklenen reytingleri alamay?nca yay?ndan kald?r?lm??t?. Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü sunucu bu kez farkl? kanalda ve farkl? bir formatla sevenlerinin kar??s?na ç?k?yor. Yap?mc?l???n? Bloom Medya’n?n yapt??? programda Seda Akgül’e ünlü oyuncu Hakan Ural e?lik edecek. 30 Ekim Pazartesi gününden itibaren TV8’de yay?nlanmaya ba?lanacak olan “Gel Konu?al?m” isimli programda güncel ve magazinsel konular masaya yat?r?lacak.

Yeni Yay?nlar

 • ‘Siyah Beyaz A?k’ 16 Ekim’de Kanal D’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Ah Kalbim’ 16 Ekim’de Kanal 7’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Yüz Yüze’ 19 Ekim’de Show TV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Aslan Ailem’ 22 Ekim’de TRT 1’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Çukur’ 23 Ekim’de Show TV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Hande Ataizi’yle’ 23 Ekim’de Sony Channel Türkiye’de yay?nda (?zdivaç)

Yay?n? De?i?en-Durdurulan Yay?nlar

 • Star TV’de daha önce Sal? ak?amlar? yay?nlanan ‘Dolunay’ dizisi, 29 Ekim’den itibaren Pazar ak?amlar? yay?nda.
 • Kanal D’de daha önce Pazartesi ak?am? yay?nlanan ‘?simsizler’ dizisi 21 Ekim’den itibaren Cumartesi ak?amlar? yay?nda.
 • ‘Süper Magazin’ sezon finali 21 Ekim’de Kanal D’de yay?nda (Magazin)
 • Cihan Ünal, Star TV’de yay?nlanan ‘Söz’ dizisinin kadrosundan senaryo gere?i ayr?ld?.
 • Cezmi Bask?n, FOX’ta yay?nlanan ‘Kay?td???’ dizisi kadrosuna dâhil oldu.
 • Asl?han Güner, Gürbey ?leri ve Orhan K?l?ç, TRT 1’de yay?nlanan ‘Dirili? Ertu?rul’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Mert Kurdal, Kanal D’de yay?nlanan ‘Vatan?m Sensin’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • TV 8’de yay?nlanan ‘Emlak Avc?lar?’ program? sona erdi.

Medya Dünyas?nda Görev De?i?iklikleri

Görsel Bas?nda Görev De?i?iklikleri

 • Sabah Gazetesi’nde çe?itli görevlerde bulunan Yahya Bostan da TRT Haber ve Spor Dairesi Ba?kan Yard?mc?s? olarak kadroya kat?ld?.
 • Habertürk TV’de 8 y?ld?r görev yapan Aysun Torun TRT ile anla?t?. Torun, TRT’de Haber Koordinatör Yard?mc?s? olarak görev yapacak.

Yaz?l? Bas?nda Görev De?i?iklikleri

 • K?br?s Temsilcisi Sefa Karahasan, Milliyet’le yollar?n? ay?rd?.
 • Güne? Gazetesi, Kayahan Uygur ile yollar?n? ay?rd?.
 • Milliyet Gazetesi, K?br?s’ta 5 Ki?ilik Yazar Ekibi Kuruluyor

Yaz?l? Bas?n 

K?br?s’a ofis açmaya haz?rlanan Milliyet gazetesi, 5 ki?ilik yazar ekibi kuracak. Gazetenin Genel Yay?n Yönetmeni Mete Belovac?kl?, bu yöndeki karar?n? K?br?sl? yazarlara aktard?. Buna göre turizm ?ehri Girne’de ofis tutulmas? çal??mas? ba?lat?ld?. Milliyet’te Hasan Erçak?ca, Aziz Karaaziz, Bar?? Yorganc?, Gökhan Güler, Sanem Koç maa?l? olarak yazarl?k yapacak. Milliyet’in Türk Ajans? K?br?s’a da abone olaca??, ayl?k haber ve foto?raf ücretlerini de ödeyece?i belirtildi. Gazetenin 2002 y?l?ndan bu yana K?br?s Temsilcili?i’ni yürüten Sefa Karahasan ise geçti?imiz günlerde görevinden istifa etmi?ti.

 

nar-ajans-tarafindan1

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.