Haftalık Medya Haberleri (15-21 Ocak 2018)

Televizyon Haberleri

 • ‘Kanats?z Ku?lar’ ?le ‘Fazilet Han?m Ve K?zlar?’ Dizilerinin Yurt D??? Sat??lar? Devam Ediyor

Türkiye’nin önde gelen televizyon içerik distribütörü Inter Medya, Miami’de gerçekle?tirilen Natpe fuar?n?n ikinci gününde yeni sat??lar?n? duyurdu; Inter Medya’n?n katalo?unda yer alan, Av?ar Film’in yap?mc?s? oldu?u ve Star TV’de yay?nlanan Fazilet Han?m ve K?zlar? dizisi bu hafta Porto Riko, Paraguay, Kolombiya ve ABD’ye (?spanyolca dilde) sat?ld?. Böylelikle dizinin sat?ld??? ülke say?s? 49’a yükseldi.  Çok k?sa süre önce uluslararas? lansman? yap?lan ve ATV’de yay?nlanmakta olan Koliba Film dizisi Kanats?z Ku?lar’?n da bu hafta Porto Riko, Paraguay, Kolombiya ve ABD’ye (?spanyolca dilde) sat??lar? gerçekle?tirildi. Firma, yine Koliba Film’in yap?mc?s? oldu?u Fatih Harbiye dizisinin de ABD sat??? duyurdu. Fatih Harbiye daha önce ?ili ve 6 Orta Amerika ülkesine sat?lm?? ve 45 ülkede izleyicilere ula?m??t?. Bugüne kadar en yüksek yurt d??? sat?? has?lat? elde etmi? popüler diziler Kara Para A?k ve Kara Sevda’n?n da sat???n? gerçekle?tiren Inter Medya’n?n Latin Amerika Bölge Sat?? Sorumlusu Beatriz Cea Okan, geli?melerle ilgili memnuniyet duyduklar?n?, kataloglar?nda yer alan dizilerinin uluslararas? sat?? potansiyeline ilk günden beri çok inand?klar?n? ve sat??lar?n büyük h?zla devam edece?ini öngördüklerini söyledi.

 • Av?ar Film’den Yeni Dizi: ”Gönül Yaras?”

Yer Gök A?k, Lale Devri, Karagül, Bugünün Sarayl?s? dizilerine ve bu s?ralar Fazilet Han?m ve K?zlar? dizisine imza atan Av?ar Film’den ‘Gönül Yaras?’ ad?nda yeni bir dizi geliyor. Çal??malar? devam eden ve kanal?, oyuncu kadrosu belli olmayan dizi için Yurdaer Okur’a teklif gitti?i ö?renildi.

 • Turan Özdemir Ya?am?n? Yitirdi

“Dondurmam Gaymak” filmiyle tan?nan tiyatro ve sinema oyuncusu Turan Özdemir, geçirdi?i kalp krizi sonucu ya?am?n? yitirdi. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvar? Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Özdemir, 2016 y?l?nda anjiyo olmu?tu.

Turan Özdemir kimdir?

Turan Özdemir, 10 Kas?m 1952 tarihinde Mu?la’n?n Yata?an ilçesinde do?mu?tur. Annesinin ad? Suzan, abisinin ad? Esat’t?r. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuar? Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra ?zmir Devlet Tiyatrosu’nda görev ald?. Bir süre ?zmir Devlet Tiyatrosu’nda görev yapt?ktan sonra, ard?ndan ?stanbul’a yerle?ti. 2001 y?l?ndan itibaren kamera kar??s?na geçerek bir çok sinema filminde görev ald?. Turan Özdemir, oyuncu kadrosu Mu?lal? vatanda?lardan olu?an ve çekimleri de yine Mu?la’da gerçekle?tirilen “Dondurmam Gaymak” adl? sinema filminin ba?rol oyuncusu oldu ve bu filmle ünlendi. Pis Yedili dizisinde ö?retmen Hasan Pa?a karakterini canland?rd?. Turan Özdemir, reklam filmi ve dizilerde de rol almas?n?n yan?nda, seslendirme sanatç?l??? yapmaktad?r. Turan Özdemir, bir sak?z markas?n?n reklamlar?nda da oynad?. 10 Haziran 2006 tarihinde 13. Alt?n Koza Film Festivali’nde en iyi erkek oyuncu ödülünü ald?. 21 May?s 2010 günü Mu?la’n?n Ortakent beldesinde yolun üzerindeki kedinin ezilmesini önlemeye çal???rken bir motosikletin çarpmas? sonucu a??r yaraland?. Beyin kanamas? geçiren sanatç? 9 Haziran 2010 gününe kadar yo?un bak?mda kald?. Turan Özdemir, Müzeyyen han?m ile evli olup Ezgi ad?nda biri k?z, 2 çocuk babas?d?r.

Filmleri: 2011 – Pis Yedili 2010 – Geni? Aile 2009 – Gölgedeki Renkler 2009 – Babam Büfe 2008 – Üvey Aile 2008 – Mevlana A?k?n Dans? 2008 – Geç Gelen Bahar 2008 – Ya?murdan Sonra 2007 – Adem’in Trenleri 2007 – Mavi Gözlü Dev 2007 – ?ki Yabanc? 2005 – Dondurmam Gaymak 2004 – Kad?n ?sterse 2004 – Cennet Mahallesi 2003 – Esta?furullah Yoku?u 2002 – Çekirdek Aile 2002 – Asl? ile Kerem 2001 – Tatl? Hayat.

 • ‘Sen Anlat Karadeniz’ 24 Ocak’ta Yay?nda

ATV’nin yeni dizisi Sen Anlat Karadeniz’in yay?n tarihi belli oldu. Dizi, ilk bölümüyle 24 Ocak Çar?amba ak?am? izleyicisiyle bulu?acak. Geçmi?te para kar??l??? sat?ld??? adam?n zulmünden kaç?p çocu?uyla birlikte Karadeniz’e s???nan Nefes’le, onu korudu?u için ailesinin büyük tepkisiyle kar??la?an Tahir’in imkâns?z a?k?n?n  anlat?ld??? dizinin   yönetmen koltu?unda Osman S?nav, Emre Kabaku?ak ve Yusuf Ömer S?nav otururken, senaristli?ini Ay?e Ferda Ery?lmaz ve Nehir Erdem üstleniyor. Ba?rollerinde; Ula? Tuna Astepe, ?rem Helvac?o?lu, Mehmet Ali Nuro?lu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman’?n yer ald??? dizi geni? oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor

 • ‘Masum De?iliz’ Kadrosuna Üç ?sim Kat?ld?

ATV’nin yeni dizisi ‘Masum De?iliz’in kadrosuna üç isim kat?ld?. Yap?mc?l???n? Koliba Film’in üstlendi?i, yönetmenli?ini Levent Türkkan’?n yapaca??, kadrosunda Uraz Kayg?laro?lu, Damla Sönmez, Ushan Çak?r, Oya Unustas? ve Sercan Badur’un yer ald??? diziye Akasya Dura??, ?ahane Damat gibi dizilerde rol alan Binnur ?erbetçio?lu, son olarak Alt?nsoylar’da izledi?imiz yak???kl? oyuncu Aras Ayd?n ve son olarak Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde izledi?imiz Özlem Ba?kaya dâhil oldu. ”Masum De?iliz” yak?nda ATV’de yay?nda.

 • ‘8. Gün’ Dizisinin Kadrosu Belli Oldu

Ay Yap?m’?n yap?mc?l???n? üstlendi?i ATV’nin yeni dizisi “8. Gün” ün oyuncular? belli oldu. Çok yak?nda ATV ekranlar?nda yay?nlanmaya ba?layacak olan “8. Gün” ün kadrosunda Burcu Biricik, Musa Uzunlar, Bu?ra Gülsoy, Ceyda Düvenci, Cem Davran, Yi?it Kirazc? ve Hakan Kurta? yer al?yor. Yönetmenli?ini Ça?r? Vila Lostuval? ve  Ender  M?hlar’?n yapaca?? “8. Gün”ün senaristli?ini Toprak Karao?lu, Sava? Korkmaz  ve  Seda Çal???r yap?yorlar. 8. Gün’ün çekimlerine bu hafta ba?lanmas? bekleniyor.

 • ‘Bu ?ehrin Çocuklar?’ Dizisinin Senaristi Belli Oldu

ATV’nin merakla beklenen ‘Bu ?ehrin Çocuklar?’ dizisinin senaristi belli oldu. Konservatuvarda sanat e?itimi alan gençlerin öykülerini konu alan ‘Bu ?ehrin Çocuklar?’ dizisinin yap?mc?l???n? Abdullah O?uz – ANS Yap?m’?n üstleniyor. Merakla beklenen gençlik dizisini ise son olarak ‘Çember: Ac? Hikâye’ TV filmini yazan Özge Aras kaleme al?yor. ‘Bu ?ehrin Çocuklar?’ yak?nda ATV’de yay?nda.

 • ?brahim Selim ‘?ahsiyet’ Kadrosunda

Yap?mc?l???n? Ay Yap?m’?n, yönetmenli?ini Onur Saylak’?n, senaristli?ini Hakan Günday’?n üstlendi?i, kadrosunda Cansu Dere, Haluk Bilginer, Onur Saylak, Ahmet Mümtaz Taylan ve ?ebnem Bozoklu’nun yer ald??? diziye son olarak ‘Hayati ve Di?erleri’nde rol alan ?brahim Selim dâhil oldu. ?ahsiyet, yak?nda PuhuTV’de ba?l?yor. ?lk sezonu 13 bölüm sürecek ‘?ahsiyet’ e?er beklenen ilgiyi görürse di?er sezon da devam edecek.

 • Kanal D’den Yeni Kanal

Yurtd???nda popülerlikleri her geçen gün artan Türk dizileri için yeni bir kanal aç?l?yor. Miami’de düzenlenen NATPE TV Fuar?’nda Frans?z Thema Grubu ile anla?an Kanal D, ?spanyolca yay?n yapacak bir dizi kanal? aç?yor. Kanal D Drama ad?n? ta??yacak olan ?imdiden 900 saatlik bir içeri?e sahip. Ücretli TV sistemiyle çal??acak olan kanal Latin Amerika ve ABD’de ?spanyolca konu?an halka hitap edecek.

 • Cengiz Semercio?lu: “Jet Sosyete Kadrosunu Ö?rendim”

Gülse Birsel’in merakla beklenen yeni dizisi Jet Sosyete, ?ubat ay?nda Star ekran?nda izleyicisiyle bulu?acak. Hürriyet yazar? Cengiz Semercio?lu da, Gülse Birsel’den dizinin oyuncu kadrosunu ö?rendi ve kö?esinde aç?klad?.

Cengiz Semercio?lu: “Jet Sosyete kadrosunu ö?rendim”

Gülse Birsel’le konu?tum ve yeni dizisi “Jet Sosyete”nin tam kadrosunu ö?rendim. “Arif v 216”daki Zeki Müren rolüyle ortal??? y?kan Ça?lar Çorumlu, Derya Karada?, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ay?enil ?aml?o?lu, Bartu Küçükça?layan, Asl? Bekiro?lu, Hasibe Eren, Enis Ar?kan, ?ahin Irmak, Tu?ba Çom, Deniz Cengiz, Emre Ta?tekin ve Ecem Uzun yer al?yor dizinin oyuncu kadrosunda. Anlad???m kadar?yla Naz Elmas da ad? dü?ünülenlerden biri olmu? ama son anda gerçekle?memi?. Acayip bir dekor kurmu?lar dizi için ve birinci bölümün çekimi bitmek üzereymi?. “Çok ne?eliyiz ve ?ahane bir i? ç?k?yor” dedi Gülse…

 • ‘Yuvamdaki Dü?man’ 25 Ocak’ta Yay?nda

Show TV’de ekrana gelecek, yap?m?n? Dü? Gezginleri’nin üstlendi?i, senaryosunu Rüya ??çileri’nin yazd???, yönetmen koltu?una ise Müge U?urlar’?n oturdu?u Yuvamdaki Dü?man’?n yay?n tarihi belli oldu. 25 Ocak Per?embe günü izleyiciyle bulu?acak olan Yuvamdaki Dü?man; Nebahat Çehre, Ece Çe?mio?lu, Pamir Pekin, Asl? Tando?an ba?ta olmak üzere Pelin Öztekin, Hakan Dinçkol, R?za Ak?n, Do?aç Y?ld?z, Cansu Türedi, Sultan Köro?lu K?l?ç gibi birbirinden ba?ar?l? isimleri bir araya getiriyor. Ayr?ca Pelin Karahan ve Ça?da? Onur Öztürk’ün sürpriz isimler olarak yer ald??? Yuvamdaki Dü?man psikolojik gerilim türündeki hikâyesiyle dikkat çekiyor.

 • ‘Yalaza’ Dizisi Sona Eriyor

TRT 1’in usta yönetmen Osman S?nav imzal? dizisi “Yalaza”n?n ekran maceras? sona eriyor. Sinan Albayrak, Hasan Kaçan, ?pek Tuzcuo?lu, Didem Balç?n, Zeynep Gülmez, Erol Aksoy ve Kadir Çöpdemir gibi çok say?da ünlü oyuncuyu bulu?turan dizinin 20. bölümde ekrana veda edece?i ö?renildi. Pazartesi ak?amlar? seyirciyle bulu?an dizide Sinan Albayrak’?n canland?rd???, Sakarya Tarakl? do?umlu marangoz ?brahim ve onun etraf?nda ya?anan renkli olaylar ekrana ta??n?yordu. Proje tasar?m? da Osman S?nav’a ait olan dizinin konsept dan??manl???n? ise Hasan Kaçan üstleniyordu.

 • TRT-2 Kanal? Yeniden Aç?l?yor

TRT Genel Müdürü ?brahim Eren, TRT-2 kanal?n?n tekrar aç?laca??n? bildirerek, “Burada gençlere yönelik çok güzel içerikler üretmeyi hedefliyoruz” dedi. Eren, “?imdi müjdesini vereyim, nasip olursa tekrar TRT-2’yi yani TRT kültür-sanat kanal?n? aç?yoruz. Burada gençlere yönelik çok güzel içerikler üretmeyi hedefliyoruz. Ana mecras?nda olmayan ancak gençlerin ilgi duydu?u birçok içeri?i bu kanalda yay?nlamay? dü?ünüyoruz. Gençlik kanal?, televizyon kanal? olarak tart??mal? bir konu. Çünkü bu konuda kurulan televizyon kanallar? bugüne kadar ba?ar?l? olmam??, televizyon seyretmedikleri için. Gençlere yönelik içeri?i tan?mlamak laz?m, örne?in absürt komediler, daha popüler olmayan içerikleri TRT-2 kanal? kapsam?nda de?erlendirmeyi dü?ünüyoruz.” ifadelerini kulland?.

Yeni Yay?nlar

 • ‘Mesut Yar’la Laf Çok’ 15 Ocak’ta 360TV’de yay?nda (Sohbet)
 • ‘Mehmetçik: Kut’ül Amare’ 18 Ocak’ta TRT 1’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Ailem, Odam ve Ben’ 20 Ocak’ta TRT 1’de yay?nda (Aile)
 • ‘Gülizar’ 20 Ocak’ta Kanal D’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Nursel’le Evin Tad?’ yeni bölümleriyle 20 Ocak’ta Kanal D’de yay?nda (Yemek)

Yay?n? De?i?en-Durdurulan Yay?nlar

 • Star TV’de yay?nlanan ‘Hayat S?rlar?’ dizisi sona erdi.
 • Show TV’de daha önce Cuma ak?amlar? yay?nlanan ‘Kalp At???’ dizisi, 21 Ocak’tan itibaren art?k Pazar ak?amlar? yay?nda.
 • Y?lmaz Kunt, ATV’de yay?nlanan ‘Bahtiyar Ölmez’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Macit Koper, Kanal D’de yay?nlanan ‘Siyah Beyaz A?k’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Melih Özdo?an’dan sonra Ertu?rul Posto?lu, Gürbey ?leri ve Asl?han Güner, TRT 1’de yay?nlanan ‘Dirili? Ertu?rul’ dizisi kadrosundan senaryo gere?i ayr?ld?.

Medya Dünyas?nda Görev De?i?iklikleri

Yaz?l? Bas?nda Görev De?i?iklikleri

 • Dünya Gazetesi’nde Yurt Haberler Servisi ?efi ve Yaz?i?leri Müdür Yard?mc?s? olarak görev yapan Handan Sema Ceylan Yaz?i?leri Müdürü olarak, Yaz?i?leri Müdür Yard?mc?s? ve Finans Borsa Müdürü olarak görev yapan Ece Ceyhun Yaz?i?leri Müdürü olarak, Yaz?i?leri Müdür Yard?mc?s? ve ?stihbarat ?efi olarak görev yapan Özlem Ermi? Beyhan Yaz?i?leri Müdürü olarak, Editör alarak görev yapan Sergül Keskin, Yurt Haberleri ?efi olarak, editör olarak görev yapan Jülide Yi?ittürk Gürdamar Borsa-Finans ?efi olarak atand?.
 • Do?an Grubu’nda Hürriyet’in finans eki BigPara’n?n yay?n yönetmenli?ine Sefer Levent, Hürriyet Oto’nun yay?n yönetmenli?ine ise Emre Özpeynirci atand?.
 • Ali Bayramo?lu, Karar gazetesindeki kö?e yaz?lar?n? sonland?rd???n? aç?klad?.

Yaz?l? Bas?n

 • Korkut Göze Ya?am?n? Yitirdi

Türk spor bas?n?n duayen isimlerinden Korkut Göze, 75 ya??nda vefat etti.  Türkiye Spor Yazarlar? Derne?inden yap?lan aç?klamada, Korkut Göze’nin bugün (Pazartesi) Silivri’de bulunan Selimpa?a Camisi’nde k?l?nacak cenaze namaz?n?n ard?ndan, Selimpa?a Mezarl???’na defnedilece?i belirtildi. Spor bas?n?n duayen isimlerinden kabul edilen Göze, Ak?am, Fotospor ve Hürriyet gazetelerinde çal??m??t?.

 • Güven To?rul Ya?am?n? Yitirdi

Türk bas?n?n? WebOfset teknolojisiyle ilk kez tan??t?ran isimlerden Güven To?rul hayat?n? kaybetti. Hürriyet ba?ta olmak üzere, Milliyet, Günayd?n Gazeteleri’nin günlük 1 milyon tiraja ula?t??? teknolojiyi Türkiye’ye getiren ve çok say?da ustan?n yeti?mesine ön ayak olan Güven To?rul, bilgisayarl? bask? teknolojisinin de öncülerinden say?l?r. Bir süre “Boyal? bas?n” denilerek küçümsenen teknolojik geli?meye, zamanla tüm gazeteler geçmi?ti. Güven To?rul’un öncülü?ünü yapt??? WebOfset teknolojisinde bas?l? gazetelerin üzerine say?sal veri giri?i yapan numaratörlerin uygulanmas? da dünyada ilk kez Günayd?n Gazetesi’nde uygulanm??, 1986 y?l?ndan sonra gazete, numaratör bask?lar üzerinden y?llarca piyango çekili?leri düzenlemi?ti. Güven To?rul’un getirdi?i teknolojik yenilikle faks verilerini i?leyen teknikle tam sayfa foto?raf bask?s?n? 1987 y?l?nda yine Günayd?n Gazetesi’nde denemi?ti. To?rul’un Bilgisayar Teknolojisi ile Makine Kontrolü adl? bir de kitab? bulunuyor.

 

nar-ajans-tarafindan1

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.