Haftalık Medya Haberleri (13-19 Kasım 2017)

Televizyon Haberleri

 • Fahri ?kiler Ya?am?n? Yitirdi

TRT’de çe?itli kademelerinde görev yapm?? Ankaral? spor yazar?, mesle?in duayenlerinden Fahri ?kiler hayat?n? kaybetti. Fahri ?kiler, Türkiye’de seneler boyunca olimpiyatlar ve tenis turnuvalar?n?n anlat?m?nda görev ald?.

Fahri ikiler kimdir?

1952 Kayseri do?umlu. Gazetecili?e 1973 y?l?nda ba?lad?. Kayseri ve ?stanbul’da çe?itli gazete ve dergilerde çal??t?. 1979 y?l?nda TRT’ye yard?mc? prodüktör olarak girdi. TRT’de prodüktör, yönetmen, muhabir, sunucu ve spor müdürü olarak görev yapt?. Ba?ta tenis olmak üzere; kayak, artistik buz pateni, kayakla atlama ve jimnastik yay?nlar?n?n anlat?m?nda görev ald?. 1982’den bu yana, birçok kez, Wimbledon, Roland Garros, Avustralya Aç?k Tenis Turnuvas? ve Amerika Aç?k Tenis Turnuvas?, Davis Kupas?, Olimpiyat Oyunlar? ve yurt içindeki uluslararas? ve ulusal tenis turnuvalar?n? anlatt?.1984 y?l?ndan bu yana 4’ü yaz, 5’i k?? olmak üzere toplam 9 olimpiyatta görev yapt?. Birçok televizyon program?n?n yap?mc?l???n? ve sunuculu?unu üstlendi. 2011 y?l?nda TRT’den emekli oldu.

 • ‘Alt?n Tepsi’ Yak?nda FOX’ta

Medya Yap?m’?n yeni dizisi ”Alt?n Tepsi” yak?nda FOX ekran?nda seyircisiyle bulu?acak. Alt?n Tepsi’nin Ocak ay?nda ATV’de yay?nlanaca?? aç?klanm??t?. Ancak dizinin sosyal medya hesab?ndan yap?lan aç?klamada Alt?n Tepsi’nin FOX’a transfer oldu?u aç?kland?.
Dizinin Öyküsü

Senarist Melis Civelek’in kaleme ald??? dizide hayatta üç ?ey gizlenemez ”a?k, duman ve paras?zl?k” slogan? üzerinden yola ç?k?yor. Sosyetik cemiyet ve i? dünyas?n?n arka taraf?nda ya?anan olaylar? anlatan dizide bol entrikaya ?ahit olacaks?n?z. ?u an için ?evval Sam, Onur Tuna, Damla Sönmez ile Talat Bulut’un ba?rollerin payla?aca?? bilinen dizide, Onur Tuna; havac?l?k ?irketi sahibi Alihan Ta?demir rolüyle kar??m?za ç?karken Talat Bulut ise cemiyetin gözde i? adam? Halit Ayd?n rolünü canland?racak. A?k hayat? oldukça hareketli olan Alihan Ta?demir, hiç ummad??? bir anda Damla Sönmez’in canland?raca?? hostes Zeynep karakterine a??k olacak.

 • ”Çukurdere” Dizisinde Ayr?l?k

FOX’un yeni dizisi ”Çukurdere” ba?lamadan bir ayr?l?k ya?and?. Yap?mc?l???n? Pastel Film’in üstlendi?i, yönetmenli?ini Hamdi Alkan’?n yapt???, kadrosunda Ahu Sungur, Furkan Palal?, Su Kutlu gibi isimlerin yer ald??? dizinin kadrosunda yer alan usta oyuncu Ali Sürmeli ile yollar ayr?ld?. ”Çukurdere” yak?nda FOX’ta yay?nda.

 • Fi Dizisi C21 Uluslararas? Drama Ödülleri’nde Yar??acak

Türkiye’nin yeni nesil online televizyonu Puhutv’de yay?nlanan, yap?mc?l???n? Ay Yap?m’?n yapt??? ve ilk sezonuyla oldu?u gibi yeni sezonuyla da büyük ses getiren Fi,  “C21 Uluslararas? Drama Ödülleri”nde “Dijital’de En orijinal” kategorisinde aday oldu. Uluslararas? alanda en iyi formatlar?n ödüllendirildi?i, C21 Ödülleri finalistleri geçti?imiz gün resmi internet sitesinden duyuruldu. Fi, toplam, 11 kategoride dünya çap?nda 572 projenin yar??t??? törenin finalistleri aras?nda yerini almay? ba?ard?.

Dünyayla yar??an Türk dizisi

“C21 Uluslararas? Drama Ödülleri”nin kazananlar? 29 Kas?m’da Londra’da gerçekle?ecek törenle aç?klanacak. Geçti?imiz y?l düzenlenen tören,  CAA, Pinewood Studios ve CrowdFundTV.net gibi dünya devlerinin sponsorlu?unda, Narcos, Stranger Things, Orange is the New Black, The Night Of, The Crown, Making a Murderer gibi projeler ödüllendirilmi?ti. Bu y?l yine dünya çap?nda ses getiren; Black Mirror, Big Little Lies, Humans, Broadchurch, The Young Pope, Westworld gibi yap?mlar?n yar??t??? “C21 Uluslararas? Drama Ödülleri”nde Fi de yerini ald?.

 • Kaçak’?n ?smi De?i?ti, Diziye 2 Yeni Oyuncu Dâhil Oldu

U?ur Yücel’in hem yönetmenli?ini üstlenece?i, hem de ba?rollerini ?ebnem Hassanisoughi, Melisa ?enolsun, ?ükrü Özy?ld?z ve Ezgi ?enler’le payla?aca?? yap?m?n yeni ad? ‘Mavera‘ olarak belirlendi. Öte yandan kadroya daha önce ‘Kara Ekmek’ ve ‘Dirili?: Ertu?rul’da rol alan Gülçin Sant?rc?o?lu ve son olarak ‘Hayat ?ark?s?’nda izledi?imiz Deniz Hamzao?lu da dâhil oldu. Çekimleri Adana’da gerçekle?ecek olan Mavera, yak?nda Star’da ba?l?yor.

Yeni Yay?nlar

 • ‘Al??veri? Melekleri’ 13 Kas?m’da Kanal D’de yay?nda (Moda)
 • ‘Tülin ?ahin’le Moda’ 7. Sezonu 15 Kas?m’da Star TV’de yay?nda (Moda)
 • ‘Bir ?çeri Bir D??ar?’ 16 Kas?m’da FOX’ta yay?nda (Yar??ma)
 • ‘Kalk Gidelim’ 18 Kas?m’da TRT 1’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Aslan Ailem’ 19 Kas?m’da TRT 1’de yay?nda (Yerli Dizi)
 • ‘Hayati ve Di?erleri’ 19 Kas?m’da Kanal D’de yay?nda (Yerli dizi)

Yay?n? De?i?en-Durdurulan Yay?nlar

 • Kanal D’de yay?nlanan ‘Tutsak’ dizisi sona erdi.
 • ATV’de yay?nlanan ‘Seven Ne Yapmaz’ dizisi sona erdi.
 • TV 8’de yay?nlanan ‘Box’un Y?ld?zlar?’ yar??ma program? sona erdi.
 • TRT 1’de daha önce Cumartesi ak?amlar? yay?nlanan ‘Yalaza’ dizisi 19 Kas?m’dan itibaren Pazartesi ak?amlar? yay?nda.
 • Ça?r? Ç?tanak, Kanal D’de yay?nlanan ‘Vatan?m Sensin’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Ata Berk Mutlu, FOX’ta yay?nlanan ‘?evkat Yerim Dar’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • ‘Sarp Levendo?lu’ FOX’ta yay?nlanan ‘Sava?ç?’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Ahmet Tansu Ta?anlar, Show TV’de yay?nlanan ‘Çukur’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu. 

Medya Dünyas?nda Görev De?i?iklikleri

Görsel Bas?nda Görev De?i?iklikleri

 • 1 Nisan 2016 tarihinden bu yana D-Smart’?n ?cra Kurulu Ba?kanl???’n? yürüten Mükremin Sar?er, Kas?m ay? itibariyle görevinden ayr?ld?. Sar?er’den bo?alan koltu?a Do?an Da??t?m A.?. ?cra Kurulu Ba?kan? olarak görev yapan Kür?at Demircio?lu oturdu.

Yaz?l? Bas?nda Görev De?i?iklikleri

 • ?hlas Haber Ajans?’nda görev yapan muhabir Murat Solak ile Alper Korkmaz’?n yan? s?ra bir dönem TRT’de görev yapan kameraman Harun Uyan?k DHA kadrosuna kat?lan isimler oldu. Do?an Haber Ajans? ile anla?an bir di?er isim ise muhabir Ertan K?l?ç.
 • Yay?n yönetmenli?ini Bar?? Kocao?lu’nun üstlendi?i “Ak?am Life”?n yeni yazarlar? Ebru Ya?ar, Yasemin Miras, ?enay Yangel, Ça?la Gürsoy ve Sevcan Büyükturgay’?n ilk yaz?lar? okurlar?yla bulu?tu.

Yaz?l? Bas?n

 • Tamer Güvenç Ya?am?n? Yitirdi

Bir dönem Hürriyet Gazetesi’nin yazarl???n? yapan Tamer Güvenç hayat?n? kaybetti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan Tamer Güvenç 80 ya??ndayd?.

Tamer Güvenç’in Özgeçmi?i

1937 y?l?nda Adana’da do?du. I??k Lisesi’ni bitirdi. Mesle?e 1958 y?l?nda Yeni ?stanbul Gazetesi’nde Foto Muhabiri olarak ba?lad?. Bugün, Hayat Mecmuas? ve Hürriyet Gazetesi’nde görev yapt?. Sürekli Bas?n Kart? ta??yordu.

 

nar-ajans-tarafindan1

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.