Haftalık Medya Haberleri (12-18 Şubat 2018)

Televizyon Haberleri

 • Ay Yap?m’?n Üç Dizisi Arjantin’de Yay?na Giriyor

Yapt??? dizilerle çok konu?ulan Ay Yap?m’dan büyük bir ba?ar? daha. Da??t?mc?l???n? Eccho Rights’?n üstlendi?i Cesur ve Güzel ile ?çerde’nin Arjantin’de de yay?na girece?i aç?kland?. Geçti?imiz y?llarda ATV’de yay?nlanan Kara Para A?k dizisi de 14 ?ubat’ta Arjantin’de ekran yolculu?una ba?layacak. Telefe kanal?n?n sat?n alma bölümünün yöneticisi Mercedes Feu daha iyi içeriklere ihtiyaçlar? oldu?unu ve bir kez daha izleyicileri için uluslararas? televizyonun en iyilerini ald?klar?n? belirtti.

 • Tuna Hu? Ya?am?n? Yitirdi

Beyin ameliyat? sonras?nda geçirdi?i felç nedeniyle 17 y?ld?r konu?amayan eski TRT spikeri Tuna Hu? hayat?n? kaybetti. TRT‘nin siyah-beyaz oldu?u dönemde spiker olarak görev yapan Tuna Hu? bir süredir tedavi görüyordu.
Tuna Hu? Kimdir?

Tuna Hu?, 1942 y?l?nda Adana‘da do?mu?tur. TRT‘nin siyah-beyaz oldu?u dönemde spiker olarak görev yapt?. Her kelimesi kolayl?kla anla??lan, yumu?ak ses tonuyla haf?zalarda yer etti. Senelerce TRT’de görev yapt?. Ku? Dili E?itim Merkezi’inde e?itmen olarak görev yapt?. Tuna Hu?, 1999 y?l?nda, by-pass ameliyat? oldu, ard?ndan 1,5 sene sonra beyne giden ana damarda p?ht? atmas? sonucu 2001 y?l?nda beyin kanamas? geçirdi ve beyin ameliyat? sonras?nda geçirdi?i felç nedeniyle konu?ma yetene?ini kaybetti. 6 y?l u?ra?tan sonra biraz konu?maya ba?lad?. Tuna Hu?, 1990 y?l?nda ikinci evlili?ini Berrin Hu? ile yapt?. Zeynep (d.1991) ad?nda bir k?z? vard?r. Tuna Hu?’un ilk evlili?inden Ali ve Tuna ad?nda iki o?lu vard?r. O?lu Ali Kanada‘da ya?amaktad?r.

 • ‘K?rg?n Çiçekler’ Dizisi Sona Eriyor

Yap?mc?l???n? NTC Medya’n?n üstlendi?i ATV’nin “K?rg?n Çiçekler” dizisi, ekrana veda etmeye haz?rlan?yor. 2015 Haziran’?ndan beri yay?nda olan dizi geçen haftalarda 100. bölüm kutlamas?n? yapm??t?. Yeti?me yurdunda büyüyen 5 genç k?z?n etkileyici öyküsünü beyazcama ta??yan dizi, Hazar Motan, Biran Damla Y?lmaz, Aleyna Solaker ve Gökçe Aky?ld?z gibi genç yeteneklerden olu?an ba?rolleriyle reyting rekorlar? k?rm?? ve uzun süre zirvede kalm??t?. Pazartesi günü 109. bölümü ekrana gelen dizinin 113. bölümde final yapaca?? ö?renildi.

 • ATV’nin Yeni Dizisi 8. Gün’e ?ki Yeni ?sim Daha

Yap?mc?l???n? Ay Yap?m’?n, ba?rollerini Burcu Biricik, Musa Uzunlar, Bu?ra Gülsoy, Ceyda Düvenci, Cem Davran, Yi?it Kirazc?, Hakan Kurta?, Sermet Ye?il, Gökçe Yanarda? ve P?nar Gökta?’?n üstlendi?i yap?m?n kadrosuna daha önce ‘Galip Dervi?’ ve ‘Kara Sevda’da izledi?imiz Orhan Güner ile son olarak ‘Görü? Günü Kad?nlar?’nda rol alan Deniz Karao?lu dâhil oldu. 8. Gün, yak?nda ATV’de ba?l?yor.

 • NTC Medya’dan ATV’ye Yeni Dizi: ”Can K?r?klar?”

Üç sezondur devam eden ‘K?rg?n Çiçekler’i bitirme karar? alan ATV-NTC Medya’dan yeni bir dizi geliyor. Sema Ali Erol ve Mahir Ali Erol’un yazd??? dizi, iki kad?n polisin etkileyici hikâyesi ekrana ta??nacak. Dizide polisiye de?il, duygusal olaylar üzerinden bir dünya kurulaca?? ö?renildi. Cast haz?rl?klar? önümüzdeki hafta ba?layacak i?in Ramazan ay?na yeti?tirilmesi planlan?yor. ‘Can K?r?klar?’ yak?nda ATV’de yay?nda.

 • ‘Ad?: Zehra’ 24 ?ubat’ta Yay?nda

FOX’un merakla beklenen, yap?mc?l???n? NTC Medya/Mehmet Yi?it Alp’in üstlendi?i, yönetmen koltu?unda Taner Akvardar’?n oturdu?u, senaryosu Bekir Baran S?tk?, Murat Emir Eren ve Rana Mamatl?o?lu taraf?ndan kaleme al?nan ‘Ad?: Zehra’ dizisi, 24 ?ubat Cumartesi saat 20.00’de izleyiciyle bulu?acak. Frankfurt’da tutucu bir Türk ailesinin k?z? olarak dünyaya gelen, 22 ya??ndaki Zehra’n?n, Almanya’daki yoksul ve ba?naz ailesinin evinde ba?lay?p, ?stanbullu zengin bir ailenin s?rlarla ve korkunç bir suçla gölgelenmi? kona??nda devam eden öyküsünü anlatan “Ad? Zehra”n?n ba?rollerini Zeynep Çamc?, Alican Yücesoy, Hatice Aslan, ?nanç Konukçu, Emre K?v?lc?m ve Seda Güven payla??yor.

 • ”4N1K” Haziran’da FOX’ta

FOX’un yeni dizisi ”4N1K” için haz?rl?klar h?zland?. Yap?mc?l???n? Fabrika Yap?m’?n, yönetmenli?ini Murat Onbul’un üstlenece?i, kadrosunda Gözde Mutluer, Hasan Denizyaran, Sina Özer,  Cemrehan Karaka? gibi genç isimlerin yer ald??? ”4N1K” dizisinin çekimleri Nisan ay?nda ba?l?yor. Bu arada 4N1K filmin ikincisinin de çekimlerinin bitti?i ve 4 May?s’ta vizyona girece?i aç?kland?. FOX’un orta?? oldu?u film, sinemada yay?nland?ktan sonra ilk olarak FOX’ta ekrana gelecek. Dizinin ilk bölümünün ise Haziran ay?nda ekranlarda olaca?? ö?renildi.

 • Sedef Avc? ‘Mehmed: Bir Cihan Fatihi’ Kadrosunda

Kanal D’nin iddial? dizisi Mehmed: Bir Cihan Fatihi’nin kad?n ba?rol oyuncusu belli oldu. Yap?mc?l???n? O3 Medya’n?n üstlendi?i, ba?rollerini Kenan ?mirzal?o?lu, Çetin Tekindor, Bü?ra Develi, Hazal Filiz Küçükköse, Gürkan Uygun, Ertan Saban, Serkan Keskin, Funda Eryi?it, Toprak Sa?lam, Mert Yaz?c?o?lu ve Burak Tamdo?an’?n payla?t??? yap?mda son olarak ‘Evlat Kokusu’nda rol alan Sedef Avc?’y? da izleyece?iz. Güzel oyuncu, ?ehzade II. Beyaz?t’?n annesi Gülbahar Sultan’a hayat verece?i diziye 2. bölümde girecek. Mehmed: Bir Cihan Fatihi, yak?nda Kanal D’de ba?l?yor.

 • ”Deli Fi?ek” Dizisinin Yeni Kanal? Belli Oldu

ATV’de yay?nlanmas? beklenen, daha sonra rafa kalkan ”Deli Fi?ek” dizisinin yeni kanal? belli oldu. ‘Kiral?k A?k’ dizisiyle ekranlarda büyük ses getiren Ortaks Yap?m’?n yeni dizisi ‘Deli Fi?ek’ için haz?rl?klar yeniden ba?lad?. Usta isim Devrim Yalç?n’?n yönetece?i dizi Bodrum’da çekilecek ve polisiye türünde olacak. Merakla beklenen proje Kanal D’de izleyicisiyle bulu?acak. ”Deli Fi?ek” yak?nda Kanal D’de yay?nda.

 • ‘Passaparola’ Ekranlara Geri Dönüyor

Metin Uca, Mehmet Ali Erbil ve Mesut Yar gibi ba?ar?l? isimlerin sunumuyla ekranlara gelen ve büyük ilgiyle izlenilen ”Passaparola” ekranlara geri dönüyor. Haz?rl?klar?na ba?lan?lan program?n sunucusu henüz belli de?il. ”Passaparola” yeni sunucusuyla yak?nda Kanal D’de yay?nda.

 • ‘?ntiharc?’ Dizisinin ?smi De?i?ti

PuhuTV’nin yeni dizisi ‘?ntiharc?’n?n ismi de?i?ti ve ilk kare geldi. Yap?mc?l???n? TMC Film’in, yönetmenli?ini Uygar Kutlu’nun, senaristli?ini Ba?ar Ba?aran ve Emre Özdür’ün üstlendi?i, ba?rollerinde ?lker Kaleli ve Neslihan Atagül’ün yer ald??? dizinin ismi ”Dip” olarak de?i?ti. ”Dip” çok yak?nda PuhuTV’de yay?nda.

 • ‘Refleks’ Yak?nda Yay?nda

Show TV ekranlar?nda Ali Sunal’?n sunumuyla yepyeni ve çok farkl? bir yar??ma program? ba?l?yor: Refleks. Türkiye televizyonlar?nda ilk kez kullan?lacak çekim teknikleri, her biri görsel bir ?ov etkisi yaratacak benzersiz ve heyecan dolu oyunlar? ile Refleks yak?nda Show TV’de ba?l?yor. Reflekslerinize güveniyorsan?z ailenize muhte?em bir ev kazand?racaks?n?z. Ayn? aileye mensup 3 ki?ilik 2 tak?m?n mücadele edece?i bu yar??mada ekipler birbirinden ilginç oyunlarda refleksleriyle rakiplerini geride b?rakmaya çal??acaklar.

 • ‘Çukur’un Uluslararas? Da??t?m?n? Inter Medya Üstlendi

Show TV’nin pazartesi yay?nlanan dizisi Çukur’un (The Pit) uluslararas? da??t?m?n? yapacak ?irket belli oldu. Yap?mc?l???n? Ay Yap?m’?n üstlendi?i projenin da??t?m?n? Inter Medya üstlendi. Inter Medya’n?n kurucusu ve CEO’su Can Okan haberin ard?ndan “Harika bir kadro, muhte?em bir yönetmen, mükemmel bir ekip ve al???lmad?k bir hikâyesi olan bu projenin parças? olmak için sab?rs?zlan?yorum. Ay Yap?m ile i? birli?i yapmak her zaman heyecan verici. Her dizide izleyiciyi ekrana kitlemenin ve çe?itli dünyalara yay?lmas?n?n yolunu buluyorlar.” yorumunda bulundu.

 • ‘Demet Akba? ?le Çok Aram?zda’ Geri Dönüyor

Show TV’nin 2016 y?l?nda ba?latt??? ?aka program? ‘Çok Aram?zda’ geri dönüyor. Sunuculu?unu Demet Akba?’?n, yap?mc?l???n? ise Bloom Medya’n?n üstlendi?i program?n yeni sezon çekimleri ba?lad?. Yine Demet Akba?’?n sunumuyla ekranlara gelecek program Show TV’de izleyicisi ile bulu?acak. ‘Demet Akba? ile Çok Aram?zda’ yak?nda Show TV’de yay?nda.

 • TRT 1’den Yeni Dizi: ”Yüre?imin Zarif Ac?s?”

Bu sezon yeni dizileriyle dikkatleri üzerine çeken TRT1’den yepyeni bir dizi daha geliyor. Senaryosunu daha önce ‘Yedi Güzel Adam’ dizisini yazan ?ilan Avc?’n?n yapt???, yönetmenli?ini ‘Parmakl?klar Ard?nda’y? çeken Hakan Gürtop’un yapaca?? dizinin çekimleri ?stanbul’da yap?lacak. Ayn? mahallede büyüyen ve aralar?nda çok güçlü bir ba? olan ?ermin ve Ali’nin etkileyici hikâyesini ekranlara ta??yacak. ‘Yüre?imin Zarif Ac?s?’ yak?nda TRT1’de yay?nda.

Yeni Yay?nlar

 • ‘Jet Sosyete’18 ?ubat’ta Star TV’de yay?nda (Yerli dizi)

Yay?n? De?i?en-Durdurulan Yay?nlar

 • Star TV’de yay?nlanan ‘Bugün’ program? sona erdi.
 • Star TV’de yay?nlanan ‘Siyah ?nci’ dizisi sona erdi.
 • Ufuk Bayraktar ve ?ükran Oval?, Kanal D’de yay?nlanan ‘Vatan?m Sensin’ dizisinin kadrosundan senaryo gere?i ayr?ld?.
 • Özge Borak, Star TV’de yay?nlanan ‘?stanbullu Gelin’ dizisinin kadrosundan senaryo gere?i ayr?ld?.
 • Alperen Duymaz, Show TV’de yay?nlanan ‘Çukur’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Nur Fettaho?lu, TRT 1’de yay?nlanan ‘Payitaht Abdülhamid’ dizisi kadrosuna dâhil oldu.
 • FOX’ta daha önce Cumartesi ak?amlar? yay?nlanan ‘Kalbimdeki Deniz’ dizisi 26 ?ubat’tan itibaren art?k Pazartesi ak?amlar? yay?nda.

Medya Dünyas?nda Görev De?i?iklikleri

Görsel Bas?nda Görev De?i?iklikleri

 • beIN Media Group’ta d?? al?mlar?n ba??nda bulunan Azade Zeynep Acar Haksal görevinden ayr?ld?.
 • Do?an Medya Grubu, CNN Türk eski Ekonomi Müdürü Emin Çapa ve prodüktörler Tülay Özkan, Bahar Özkoç ve Ece Elibolo?lu ile yollar?n? ay?rd?.
 • Show Haber’le yollar? ayr?lan muhabir Bar?? Kaya, FOX ile anla?t?.

Yaz?l? Bas?nda Görev De?i?iklikleri

 • Demirören Medya, Reklam Grup Ba?kan? Levent Dicle ile yollar?n? ay?rd?.
 • Süheyla Batu, Sözcü Gazetesi’nin Reklam Grup Ba?kan Yard?mc?l??? görevinden ayr?ld?.

 

nar-ajans-tarafindan1

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.