Haftalık Medya Haberleri (10– 16 Nisan 2017)

Televizyon Haberleri

 • Survivor 2017 En Çok Konu?ulan Yar??ma Program?
  Ekranlarda birbirinden farkl? formatlarda onlarca yar??ma program? yay?nlan?rken, her bölümü heyecan f?rt?nas? ?eklinde geçen ‘Surv?vor 2017’nin medyada da en çok konu?ulan yar??ma oldu?u ortaya ç?kt?. Bu y?l ba?lad??? ilk günden beri gündemden hiç dü?meyen ‘Surv?vor 2017’ de adalar?n birle?mesiyle birlikte tansiyon iyice yükselirken, ba?ar?l? televizyoncu Acun Il?cal?’n?n yap?p sundu?u yar??ma hakk?nda geçti?imiz ay yaz?l? bas?nda  255 haber ç?kt??? tespit edildi.
  Yar??malarda ya?ananlar medyan?n da gündeminde
  Kanallarda yay?nlanan yar??ma programlar?n?n yaz?l? bas?na yans?malar?n? inceleyen Medya Takip Ajans? Interpress’in verilerine göre, yar??ma programlar? ile ilgili yaz?l? bas?na alt? yüze yak?n haber yans?d??? belirlendi. Ekranlarda en çok izlenen yar??malardan biri olan ve sunuculu?unu Seda Akgül’ün yapt??? ‘K?smetse Olur’ adl? yar??ma program? hakk?nda yaz?l? bas?na 114 haber yans?rken sunuculu?a iyiden iyiye ?s?nmaya ba?layan genç ve yak???kl? oyuncu Murat Y?ld?r?m’?n sundu?u ‘Kim Milyoner Olmak ?ster’ ile ilgili ise yaz?l? bas?nda 84 haber ç?kt??? tespit edildi. Geçti?imiz ay yaz?l? bas?nda en çok konu?ulan di?er yar??ma formatlar? ise s?ras?yla ‘O Ses Türkiye’, ‘Karavan’, ‘Çocuktan Al Haberi’, ‘S?radaki Gelsin’, ‘?yilik Kulübü’, ‘Kendi Dü?en A?lamaz’ ve ‘Alt?n Petek’ olarak s?raland?.
 • Milliyet Cadde Yazar? Sina Kolo?lu, En Çok Kazanan Dizileri Listeledi
  Dizilerle ilgili ortalama bir liste haz?rlayan Kolo?lu, gayr? resmi haliyle hangi dizilerin kazan?p hangilerinin zarar etti?ini böyle s?ralad?… ??te, Kolo?lu’nun o yaz?s?: “Benim de keyifle izledi?im fakat oranlar? dü?ük diziler var. Reklamveren için tüketen izleyici önemli. Ço?unluk AB grubunda. O zaman total izleyici ne i?e yar?yor? Kimi “Benim için önemli olan AB” diyor, kimi ‘en çok izlendi?i’ kategoriyi önümüze koyuyor. Ben ortalamalara bakt?m.
  Rahat i? yapan 10 dizi var;
  1-’Dirili? Ertu?rul’ 2-’?çerde’ 3-’E?k?ya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ 4-’Anne’ 5-’Vatan?m Sensin’, 6-’Sava?ç?’, 7-’A?k Mavi’ 8-’Arka Sokaklar’ 9-’K?rg?n Çiçekler’ 10-’?stanbullu Gelin’ 11-’Payitaht Abdülhamid’ 12-’Kalbimdeki Deniz’ ve ‘Kara Sevda’n?n ortalama izlenme oranlar? birbirlerine çok yak?n. ‘Dirili? Ertu?rul’ alm?? ba??n? gitmi?, yüzde 15.53 ortalamas? var. S?n?r 9.80 ile 5.87 aras?nda. Sürpriz ise daha ilk bölümüyle kendini garantiye alan ‘Sava?ç?’ oldu. Peki, s?n?rda olanlar ve kurtarmakta zorlananlar hangisi? ?ki yeni sava? dizisi ‘Söz’ ve ‘?simsizler’ yüzde 5 band?n?n biraz üzerinde seyrediyor. ‘Kara Sevda’, ‘ No: 309’, ‘Çoban Y?ld?z?’, ‘Yeni Gelin’, ‘Hayat ?ark?s?’, ‘Bodrum Masal?’, ‘Fazilet Han?m ve K?zlar?’, ‘Hayat Bazen Tatl?d?r’, ‘Ad? Efsane’, ‘Evlat Kokusu’ ve daha fazlas?n?n iki kategoride ortalamalar? yüzde 5’e ula?am?yor. Durum, özetle böyle.”
 • ‘Kara Sevda’ ?ili’de De Yay?na Giriyor
  ?ili kanal? Mega TV, birkaç hafta içinde Kara Sevda (Endless Love) dizisini yay?nlamaya ba?layaca??n? duyurdu. Ay Yap?m’?n yap?mc?l???n?, Inter Medya’n?n da??t?mc?l???n? üstlendi?i dizi böylece ?ilili kanal?n yay?nlayaca?? 12. Türk dizisi olacak. Mega TV ülkede pe? pe?e 33 ayd?r en yüksek reyting ortalamas?n? elde eden kanal olmas?yla biliniyor. Kanal Mart ay?nda Kas?m 2014’ten beri en yüksek ayl?k reytingini de elde etti. Burak Özçivit, Neslihan Atagül ve Kaan Urganc?o?lu’nun ba?rolünde oldu?u dizinin senaristli?ini Özlem Y?lmaz, An?l Eke ve Burcu Görgün yap?yor. Hilal Saral’?n yönetmenli?i yapt??? dizi Ekim 2015’te Star TV’de ba?lad?. Kara Sevda yay?na girdi?inde kanal?n 22.30 program?ndaki Sres Papis’in yerine gelecek.
 • MF Yap?m’dan Yeni Bir Uyarlama Geliyor: Bir Litre Gözya??
  Kore uyarlamalar?n?n ba?ar?l? yap?mc?s? MF Yap?mdan, yeni sezon için bir Japon uyarlamas? daha geliyor. 2005 yap?m? olan One Litre of Tears (ichi ritoru no namida), toplam 11 bölüm olarak Fuji Network System’de yay?nland?. Dizi tedavi edilemez ve sürekli ilerleyen Spinoserebellar Atrofi/Ataksi hastas? olan 15 ya??ndaki Aya ad?nda lise ö?rencisi bir genç k?z?n ya?am sava??na odaklanmaktad?r.   Gerçek bir hikâyeden yola ç?kan ve 1988 y?l?nda kitap olarak yay?nlanan Aya Kito’nun günlü?ünden televizyona uyarlanan hikâyenin 11 bölümü d???nda 140 dakikal?k bir de özel bölümü bulunmaktad?r. Günlük, 2000 y?l?nda Bin Damla Gözya??- Bir Genç K?z?n Ya?am Sava?? ad?yla Nobel Kitap etiketiyle ülkemizde de yay?nland?.  Yay?nland??? zaman Japonya’da izlenme rekorlar? k?ran dizi ?imdi MF Yap?m taraf?ndan uyarlan?yor. Senaryo yaz?m a?amas? devam eden dizi Faruk Teber yönetecek. Dizinin hangi kanalda yay?nlanaca?? ve oyuncu kadrosu henüz belli olmad?.
 • Ali?an ?le Ça?la ?ikel Ayn? Dizide Bulu?uyor
  Daha önce Cennet Mahallesi’nde Ça?la ?ikel ile beraber rol alan ünlü isim, yeni dizisini aç?klad?. Ali?an ile Ça?la ?ikel’in beraber rol alaca?? dizi komedi temal? olacak. Ünlü türkücü, may?s ay?nda Ça?la ??kel ile birlikte kamera kar??s?na geçece?i yeni komedi dizisinin haberini verdi. Yaz sezonunda izleyici ile bulu?acak komedi dizisinde yine bir mahalle hikâyesi i?lenecek.
 • Hazal Kaya Ekrana Dönüyor
  ‘K?r?k Kalpler Bankas?’ adl? sinema filmiyle hayranlar?n?n kar??s?na ç?kan Hazal Kaya, yeni sezonda bir dizi projesiyle ekrana dönece?ini aç?klad?.
  ‘Reyting Korkum Yok’
  Televizyonda reyting kayg?s? ya?amad???n? belirten güzel oyuncu, “Reyting kayg?s? ya?arsam i?ime konsantre olamam, bu yüzden reyting korkum yok” diye konu?tu.
 • Yurdaer Okur Diziden Ayr?ld?
  Geçen ay KKTC’de 1 gram uyu?turucu ile yakalanan oyuncu Yurdaer Okur, ba?rolde yer ald??? yak?nda ATV’de yay?nlanacak “Seni Kimler Ald?” isimli diziden ayr?ld???n? aç?klad?. Ünlü oyuncu yapt??? aç?klamada diziden kendi iste?iyle ayr?ld???n? belirtti.
 • ‘Bu ?ehir Arkandan Gelecek’ Dizisi Sona Eriyor
  ATV’nin çar?amba günleri ekrana gelen dizisi Bu ?ehir Arkandan Gelecek’in final yapaca?? iddia edildi. Ay Yap?m imzal? dizinin ba?rollerinde Leyla Lydia Tu?utlu, Kerem Bursin ve Gürkan Uygun gibi tan?nm?? isimler yer al?yordu. Kerem Bursin’in özlenen yüzü ile de güç kazanan dizi oyuncunun ekranlardan ayr? kald??? uzun süre sonunda diziye kat?lmas?yla renk kazanm??t?. Kanal ise beklentilerini süreç sonunda elde edemeyince diziye final yapma karar? al?nd?. Belirli bir sürenin sonunda kanal?n reyting talebini kar??layamayan dizi sona eriyor ve farkl? bir kanalda da devam etmeyecek. Dizi May?s ay?nda yay?nlanacak olan 18. bölümüyle izleyicilere veda edecek.
 • Tuvana Türkay, Kod Ad? “Deli Gönül” Olan Dizide Ünalm??’?n Partneri Oldu
  FOX’ta ekrana gelecek olan dizide, ünlü oyuncuya ba?rolde e?lik edecek kad?n oyuncu belli oldu. Tuvana Türkay, kod ad? “Deli Gönül” olan dizide Ünalm??’?n partneri oldu. Yap?mc?l???n? 25 Film’in üstlendi?i dizinin yönetmen koltu?unda Selim Demirdelen oturacak. Yaz aylar?nda seyirciyle bulu?acak olan diziyi Alican Yara? kaleme al?yor. Projede her ?eyini kaybetmi? bir ö?retmenin öyküsü ekrana ta??nacak. ?stanbul’a ta??nacak olan Ünalm??, metropolde tutunma sava?? verecek. Dizide rol alacak ö?rencilerin ve di?er oyuncular?n cast çal??malar? ise sürüyor.
 • Kenan ?mirzal?o?lu Ekranlara Dönüyor
  Kenan ?mirzal?o?lu, dizi setlerine görkemli bir dönü? yapmaya haz?rlan?yor. Geçti?imiz günlerde “Vatan?m Sensin”in de yap?mc?s? olan O3 medya ile anla?an oyuncu, yeni sezonda bir dönem dizisiyle hayranlar?n?n kar??s?na ç?kacak.
  Astronomik ücretler
  En son ‘Karaday?’da rol alan ?mirzal?o?lu, Osmanl? tarihinin önemli bir kesitini ekrana ta??yacak dizide Fatih Sultan Mehmet’i canland?racak. Hem bütçesinin hem de ?mirzal?o?lu’na ödenecek ücretin astronomik oldu?u konu?uluyor.
 • ‘Bir Deli Sevda’ Dizisi Sona EriyorShow TV’de yay?nlanan ‘Bir Deli Sevda’ dizisi istenen reytingleri alamay?nca erken final karar? kald?. Çar?amba günü ekran maceras?na ba?layan Bir Deli Sevda dizisi, daha sonra Pazar günü bir kez daha ekrana gelmi?ti. Pazar günü de istedi?i reytingi alamayan dizi, tekrar Çar?amba gününe geri dönmü?tü. Bir Deli Sevda’n?n ba?rol oyuncular?ndan Cansu Tosun, Instagram hesab?ndan yapt??? payla??mla hem dizinin final yapaca??n? duyurdu hem de veda etti.
 • Safiye Soyman ve Banu Alkan Show TV ?le Anla?t?
  Ünlü sanatç? Bülent Ersoy ve Safiye Soyman’?n birlikte haz?rlamas? planlanan gezi-?ov program?, önemli bir kadro de?i?ikli?iyle ba?layacak. Soyman, Ersoy yerine Banu Alkan’la dünyay? gezecek. Beraber dünyay? gezmeye haz?rlanan ekibin ilk dura?? Hindistan olacak. Çekimlerine may?s ay?nda ba?lanacak program Show TV ekranlar?nda yay?nlanacak
 • Star TV’nin Dizisi ?hracat ?ampiyonu Oldu
  50’den fazla ülkeye sat??? gerçekle?tirilen, Türkiye’de üç sezon, 97 bölüm yay?nlanan, 27 Mart 2017’de final yapan ‘Paramparça’ dünyan?n pek çok ülkesinde yay?nlanmaya devam ediyor. ?hracata yapt?klar? katk?dan ötürü ‘Paramparça‘n?n yap?mc?lar?, Endemol Shine Türkiye Genel Müdürü Gökhan Tatarer ve Endemol Shine Türkiye Ticari Direktörü H. Hakan Eren cuma (14 Nisan) ak?am? TET taraf?ndan, Four Seans Bosphorus Otel’de düzenlenecek törenle ödül alacak. TET, 2014 y?l?ndan bu yana, döviz kazand?r?c? hizmet ticareti kapsam?nda de?erlendirdi?i TV dizilerinden, en çok ihracat yapan ilk üçünün yap?m firmalar?na, yay?nland??? kanallara, da??t?m firmalar?na ve dizilerin ba?rol oyuncular?na ihracata katk?lar?ndan dolay? ödül veriyor.

YEN? YAYINLAR

 • ‘3. Sayfa’ 11 Nisan’da teve2’de yay?nda (Realty Show)

YAYINI DE???EN-DURDURULAN YAYINLAR

 • ATV’de yay?nlanan ‘Ölene Kadar’ dizisi sona erdi.
 • Show TV’de yay?nlanan ‘A?k ve Gurur’ dizisi sona erdi.
 • Show TV’de daha önce Pazar ak?amlar? yay?nlanan ‘Bir Deli Sevda’ dizisi, 12 Nisan’dan itibaren art?k Çar?amba ak?amlar? yay?nda.
 • FOX TV’de daha önce Pazar ak?amlar? yay?nlanan ‘O Hayat Benim’ dizisi, 11 Nisan’dan itibaren art?k Sal? ak?amlar? yay?nda.
 • ?smail Filiz, FOX TV’de yay?nlanan ‘Muhte?em Yüzy?l Kösem’ dizisinin kadrosundan senaryo gere?i ayr?ld?.
 • Mahir ?pek, Show TV’de yay?nlanan ‘Güldür Güldür’ show program?n?n kadrosuna dâhil oldu.
 • Derda Yasir Yenal, Star TV’de yay?nlanan ‘Söz’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Okday Korunan, Star TV’de yay?nlanan ‘Cesur ve Güzel’ dizisinin kadrosundan senaryo gere?i ayr?ld?.
 • Rag?p Sava?, Kanal D’de yay?nlanan ‘?simsizler’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Kanal D’de daha önce Sal? ak?amlar? yay?nlanan ‘Kara Yaz?’ dizisi 23 Nisan’dan itibaren art?k Pazar ak?amlar? yay?nda.
 • Kanal D’de daha önce Pazar ak?amlar? yay?nlanan ‘Hayat ?ark?s?’ dizisi 18 Nisan’dan itibaren art?k Sal? ak?amlar? yay?nda.

Medya Dünyas?nda Görev De?i?iklikleri

GÖRSEL BASINDA GÖREV DE????KL?KLER?

 • Do?an TV Holding Kurumsal Strateji ve Uluslararas? Sat?? Grup Ba?kan? olarak görev yapan Özge Bulut Mara?l?, Kanal D ve Yap?m ?irketlerinden sorumlu CEO Yard?mc?l??? görevine atand?.

YAZILI BASINDA GÖREV DE????KL?KLER?

 • Vuslat Do?an Sabanc?’n?n ard?ndan Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Ba?kan? olarak Ahmet Toksoy’un ismi künyede yer ald?.

YAZILI BASIN

 • Zaman Gazetesi Yazarlar?na Üçer Kez Müebbet ?stemi
  ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l??? Terör ve Örgütlü Suçlar Soru?turma Bürosu taraf?ndan haz?rlanan iddianamede; Mümtazer Türköne, ?ahin Alpay ve Ali Bulaç’?n da aralar?nda oldu?u 30 san?k için, “Anayasal düzeni ortadan kald?rmaya te?ebbüs etme”, “Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kald?rmaya veya görevini yapmas?n? engellemeye te?ebbüs etme”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan kald?rmaya veya görevini yapmas?n? engellemeye te?ebbüs etme”, “Silahl? Terör Örgütüne üye olma” suçlar?ndan 3’er kez a??rla?t?r?lm?? müebbet ve 7,5 y?ldan 15 y?la kadar hapis istendi.
 • Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazl? Il?cak Ve Ekrem Dumanl?’ya ?stenen Cezalar Belli Oldu
  ?stanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soru?turma Bürosu taraf?ndan haz?rlanan iddianamede Nazl? Il?cak ile Ahmet ve Mehmet Altan karde?ler için; “Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kald?rmaya veya Görevini Yapmas?n? Engellemeye Te?ebbüs”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kald?rmaya veya Görevini Yapmas?n? Engellemeye Te?ebbüs”, “Anayasal Düzeni Ortadan Kald?rmaya Te?ebbüs”, “Silahl? Terör Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Ad?na Suç ??lemek” suçlar?ndan 3’er kez a??rla?t?r?lm?? müebbet ve 7,5 y?ldan 15’er y?la kadar hapis cezas? talep edildi.
 • Tüm Odatv San?klar?na Beraat
  Gazeteciler Ahmet ??k, Nedim ?ener ve Soner Yalç?n ile eski emniyet müdürü Hanefi Avc?’n?n da aralar?nda bulundu?u 13 san???n yarg?land??? Odatv davas?nda, bütün san?klar?n beraat?na karar verildi.
 • Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri Sahiplerini Buldu
  Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri’ni kazananlara ödülleri, Metin Göktepe’nin do?um günü olan 10 Nisan’da düzenlenen törenle verildi.
  Ödülleri kazanan isimler ?öyle:
  YAZILI HABER ÖDÜLÜ: CANSU P??K?N
  Cansu Pi?kin, Evrensel Gazetesi’nde 1 Mart 2017 günü, “Raydoaktif skandal!” ba?l??? ile yay?mlanan haberiyle yaz?l? haber ödülüne de?er görüldü.
  GÖRÜNTÜLÜ HABER ÖDÜLÜ: SEL?N G?R?T
  Bu y?lki yar??mada görüntülü haber ödülünü, 28 Kas?m 2016’da BBC Türkçe’nin internet sitesinde yay?mlanan, “Gözalt?nda i?kence iddialar?: Tan?klar anlat?yor” ba?l?kl? haberleriyle BBC Türkçe Muhabiri Selin Girit ve kameraman Göktay Koraltan kazand?.
  FOTO?RAF ÖDÜLÜ: TAMER ARDA ER??N
  Evrensel Gazetesi Muhabiri Tamer Arda Er?in, son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 72 akademisyenin ihraç edildi?i Ankara Üniveritesi’ndeki protestoya polisin köpekli müdahalesi s?ras?nda çekti?i ve Evrensel Pazar’da 12 ?ubat 2017 tarihinde yay?mlanan “Hay?r gitmiyoruz” isimli foto?raf?yla foto?raf ödülünü ald?.
  YEREL GAZETEC?L?K ÖDÜLÜ: DEN?Z ÇABA
  Yerel gazetecilik ödülünü ise, Deniz Çaba ?zmir Life Dergisi’nin 2016 May?s? say?s?nda yay?mlanan “Mülteci Olmak: Bu kez onlar anlat?yor” ba?l?kl? haberiyle kazand?.
  JÜR? ÖZEL ÖDÜLLER?: ABDURRAHMAN GÖK
  Jüri, bu y?lki yar??mada üç ayr? özel ödül verilmesini de kararla?t?rd?. 21 Mart 2017 günü, Diyarbak?r’da düzenlenen Nevruz kutlamalar? ba?lamadan önce, üniversite ö?rencisi Kemal Kurkut’un polis taraf?ndan öldürülmesini çekti?i foto?raflarla belgeleyen D?HABER muhabiri Abdurrahman Gök’ü, Jüri Özel Ödülüne de?er gördü.
  CANAN CO?KUN VE EL?F AKGÜL
  Cumhuriyet Gazetesi’nden Canan Co?kun ve Bianet’ten Elif Akgül de, 18 Ocak 2017-20 Ocak 2017 tarihleri aras?nda yay?mlanan ve birlikte haz?rlad?klar? Hrant Dink cinayeti davas?n?n 10 y?l?n? anlatan dosya haberleriyle Jüri Özel Ödülü’nü kazand?.
  AHMET ?IK
  ?u anda cezaevinde bulunan Gazeteci Ahmet ??k da, Cumhuriyet Gazetesi’nde 8-13 Aral?k 2016 tarihleri aras?nda yay?mlanan “15 Temmuz’un ?ifreleri” ba?l?kl? yaz? dizisiyle önemli bir döneme yapt??? tan?kl?kla Jüri Özel Ödülü’nü ald?.

nar-ajans-tarafindan1

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.