Haftalık Medya Haberleri (1 – 7 Ocak 2018)

Televizyon Haberleri

 • Türk Sinemas?na Milyonlarca Liral?k Destek

Kültür ve Turizm Bakanl??? Sinema Genel Müdürlü?ü verilerinden derledi?i bilgilere göre, 1990-2002 y?llar?nda sinema sektörüne toplamda 5,4 milyon dolar destek sa?lan?rken, 2002-2017 y?llar?nda bu destek miktar? yakla??k 35,5 kat artt?. Bu kapsamda, 15 y?ll?k dönemde Türk sinemas?na 191,5 milyon dolar tutar?nda maddi destek verilmi? oldu. Sinemada 2017 sonu itibar?yla 71 milyon 188 bin 594 seyirciye ula??larak tüm zamanlar?n izleyici rekoru k?r?l?rken, Türkiye yüzde 56 oran?ndaki yerli film izlenme oranlar? ile de Avrupa’da birinci s?raya yerle?ti.

196 Film Projesi ?le 109 Etkinlik Desteklendi

Türk sinemas?n?n hem Türkiye hem de dünyadaki tan?n?rl???n? art?rmak üzere çal??malar yürüten Bakanl?k, 2017’de de 196 film projesi ile 109 etkinli?e maddi kaynak aktar?m?nda bulundu.

 • Yerel Televizyon Kanallar?na ?ndirim

Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakan? Ahmet Arslan, genel itibar?yla lokal izleyicilere hitap eden, yerel tabir edilen kanallar?n, teknik olarak uydu yay?n?na ba?lad?klar? an itibar?yla kapsama kabiliyeti nedeniyle ulusal hatta uluslararas? televizyon kanal? özelli?i kazand???n? söyledi. Teknik olarak her kanal?n ulusal ya da yerel uydu üzerindeki kapasite maliyetinin birim baz?nda ayn? oldu?unu dile getiren Arslan, ancak ulusal nitelik kazanm?? olsalar da söz konusu kanallar?n, finansal yeterlilik ve di?er yetkinlikler anlam?nda yerel imkânlar? bulundu?unu bildirdi. Arslan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) lisans ücretleri, uydu yay?n ücretleri ve stüdyo maliyetlerinin yay?nc?l?k sektörünün 3 ana maliyet unsurunu olu?turdu?unu belirterek, televizyon yay?nc?lar?n?n en büyük sorunlar?n?n finansal kaynakl? oldu?una i?aret etti.

Sektörün kar??la?t??? sorunlar? yak?ndan takip ettiklerini dile getiren Arslan, ?öyle devam etti:

“Bu amaçla daha uygun ?artlarda uydu üzerinden yay?n hizmeti sa?layabilecek tarifeler olu?turduk. Yerel kanallar 3 Mbps veya 2 Mbps üzerinden yay?n yap?yorlar. Bu kapsamda yap?lan çal??malar sonucunda uydu yay?n ba??na maliyetleri 2 Mbps kullananlar için yakla??k yüzde 40, 3 Mbps kullananlar için ise yakla??k yüzde 60 indiren tarifeleri haz?rlad?k. Yerel kanallar?n azalan reklam gelirleri nedeniyle yay?n maliyetlerini kar??lamakta zorland?klar?n? biliyoruz.”

 • Münir Özkul Ya?am?n? Yitirdi

2003 y?l?ndan bu yana dek Kronik Obstrüktif Akci?er Hastal??? (KOAH) ve demans hastal??? ile mücadele eden Ye?ilçam’?n usta ismi Münir Özkul, ?stanbul’daki evinde vefat etti.

Münir Özkul Kimdir?

Münir Özkul, ?stanbul Erkek Lisesi mezunudur. Sanat hayat?na henüz lise ö?rencisiyken 1940 y?l?nda Bak?rköy Halkevi’nde tiyatro ile ba?lad?. Bir süre ?stanbul Üniversitesi ?ktisat Fakültesi’ne ve Edebiyat Fakültesi’nin sanat tarihi bölümüne devam etti. 1948’de Ses Tiyatrosu’nda sahnelenen “A?k Köprüsü” oyunuyla profesyonel oldu. Daha sonra Muhsin Ertu?rul’un yönetimindeki Küçük Sahne’ye geçti. Bu dönemde John Steinbeck’ten Fareler ve ?nsanlar (1951), John Millington Synge’den Babayi?it, George Axelrod’dan Yaz Bekar? (1954), John Patrick’ten Çayhane (1955) gibi oyunlarda oynad?. Daha sonra ?stanbul ?ehir Tiyatrolar?’nda (1958-59), Ankara Devlet Tiyatrosu’nda (1959-60) ve ?stanbul Aksaray’daki Bulvar Tiyatrosu’nda arkada?lar?yla kurdu?u kendi toplulu?unda (1960-62) çal??t?. 1963-67 aras?nda çe?itli topluluklarla turnelere ç?kt?; zaman zaman sahneden uzak kald??? dönemler oldu. Sahne ald??? özel tiyatrolarda Sadri Al???k, Cahit Irgat, Nevin Akkaya ve ?ükran Güngör gibi oyuncularla çal??t?. 1978’de yeniden ?ehir Tiyatrolar?’na döndü. 1983-84’te, daha önce kendi toplulu?unda (1961) sahneye konan ve büyük ilgi gören, Jean Anouilh’in “Generalin A?k?” oyunuyla Dormen Tiyatrosu’nda sahneye ç?kt?. 1980’lerin ortalar?nda Ferhan ?ensoy’un Ortaoyuncular toplulu?una kat?ld?, aralar?nda “?stanbul’u Sat?yorum”un da yer ald??? dört oyunda rol ald?ktan sonra sahnelere veda etti.

Özkul 1968’de Altan Kar?nda? toplulu?unda oynanan Sad?k ?endil’in Kanl? Nigar oyunundaki rolüyle ?lhan ?skender Arma?an?’n? kazand?. Gene bu ba?ar?s? üzerine ?smail Dümbüllü, Kel Hasan’dan devrald??? 50 y?ll?k simgesel kavu?u Özkul’a verdi (Özkul bu kavu?u 1989’da Ferhan ?ensoy’a devretti.). Daha önce de oynad??? Haldun Taner’in Sersem Kocan?n Kurnaz Kar?s? (1978) oyunundaki rolüyle Avni Dilligil (1978), Ulvi Uraz (1979), ?smet Küntay (1979) ve ?smail Dümbüllü (1980) ödüllerini kazand?.

Özkul 1950’lerden itibaren sinemada da rol almaya ba?lam??t?r. ?lk dönem filmlerinden dikkat çekenleri Edi ile Büdü, Bal?kç? Güzeli ve Kalbimin ?ark?s?’d?r. 1965’ten sonra sinemadaki karakter rolleriyle övgü toplayan Özkul, özellikle 1970’li y?llarda, kalabal?k kadrolu ve genellikle Ertem E?ilmez’in yönetti?i filmlerde önemli roller ald?. En bilinen rollerinden biri onunla özde?le?en Hababam S?n?f? serisindeki Özel Çaml?ca Lisesi’nin tatl? sert müdür yard?mc?s? Kel Mahmut tiplemesi oldu. Özkul’un kadrosunda yer ald??? bu dönemde çekilen kalabal?k kadrolu aile filmlerinden baz?lar? Mavi Boncuk, Bizim Aile, Aile ?erefi, Gülen Gözler, Ne?eli Günler, G?rg?riye ve Görgüsüzler olarak say?labilir. Bu filmlerin büyük k?sm?nda Adile Na?it’le beraber, Türk sinemas?n?n unutulmaz ikililerinden birini olu?turmu?tur. 1980 sonras? ise dönemin ak?m? olan video için çekilen pek çok filmde rol alm??t?r.

Kariyeri boyunca 200’den fazla filmde rol alan Özkul, Sev Karde?im filmindeki oyunuyla 1972 Alt?n Portakal Film Festivali’nde “en iyi erkek oyuncu” ödülünü kazand?. “Bizim Aile” filminde canland?rd??? “Ya?ar Usta” rolüyle de 1977 Azerbaycan Film Festivali’nde özel ödül kazand?. “Süt Karde?ler” filminde yönetmen yard?mc?l??? da yapm??t?r.

Tar?k Bu?ra’n?n roman?ndan televizyona aktar?lan ve Na?it Özcan’?n ya?am öyküsünden bir kesiti canland?ran “?bi?’in Rüyas?”nda canland?rd??? ?bi? karakteri de unutulmazlar aras?ndad?r. Televizyon dizilerinin yayg?nla?maya ba?lad??? 90’l? y?llarda dizi oyunculu?undan uzak dursa da Uzayl? Zekiye, Ana Kuzusu ve ?aban ile ?irin gibi dizilerde rol ald?. Son olarak 2000’li y?llar?n ba??nda, Hamdi Alkan’?n canland?rd??? “Yarmagül” karakterinin dedesini oynad??? Reyting Hamdi televizyon program?nda kamera kar??s?na geçti. 1980’de yap?lan bir jübileyle 40′?nc? sanat y?l?, 1996 y?l?nda da Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekle?tirilen gecede 55’inci sanat y?l? kutland?. 1998 y?l?nda Kültür Bakanl??? taraf?ndan Münir Özkul’a “devlet sanatç?s?” unvan? verildi.

 • Ayça Bingöl ‘8. Gün’ Dizisi Kadrosuna Dâhil Oldu

Yap?mc?l???n? Ay Yap?m’?n, yönetmenli?ini Ça?r? Vila Lostuval?’n?n üstlendi?i; ba?rollerini Burcu Biricik ve Musa Uzunlar’?n payla?t??? yap?mda Bahar (Biricik) karakterinin Türk jetleri için özel yaz?l?m üreten annesi ?ehnaz karakteri için daha önce ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’, ‘Benim Ad?m Gültepe’ ‘Babam ve Ailesi’nde rol alan Ayça Bingöl ile imza a?amas?na gelindi. 8. Gün, yak?nda ATV’de ba?l?yor.

 • Elçin Sangu, Blutv’nin Yeni Dizisinde Rol Alacak

Bar?? Arduç’la birlikte ba?rol oynad?klar? Kiral?k A?k dizisiyle tan?nan Elçin Sangu’nun yeni dizisi belli oldu. Yeni sezon için Kanal D ile anla?an Elçin Sangu, ayn? medya grubunun internet platformu BluTV’nin yeni dizisinde rol alacak. ?nternet dizisi olan Ya?amayanlar’da rol alacak olan Elçin Sangu, yeni rolü için saçlar?nda da de?i?iklik yapt?. Yakla??k 10 bölüm çekilmesi planlanan Ya?amayanlar dizisi, bir vampir hikâyesini konu alacak.

 • ‘Ad? Zehra’ Natpe Fuar?’nda Boy Gösterecek

Zeynep Çamc?, Alican Yücesoy, Hatice Aslan, ?nanç Konukçu ve Emre K?v?lc?m’?n ba?rollerini payla?t??? “Ad?: Zehra” dizisi dünya televizyon endüstrisinde 55 y?ldan bu yana önemli yer edinen ve Miami’de düzenlenen ‘NATPE 2018 Fuar?’nda ön plana ç?kmaya haz?rlan?yor. 16-18 Ocak tarihleri aras?nda düzenlenecek olan fuarda, her y?l oldu?u gibi medya ve televizyon sektörünün üst düzey isimlerinin bir araya gelmesi bekleniyor. Çok yak?nda Türkiye’de FOX izleyicisiyle bulu?acak olan dizinin yap?mc?l???n? NTC Medya/Mehmet Yi?it Alp üstlenirken, yönetmenli?ini Taner Akvardar yap?yor, senaryosu ise Bekir Baran S?tk?, Murat Emir Eren ve Rana Mamatl?o?lu taraf?ndan ele al?n?yor.

 • Vatan?m Sensin’de ?ki Ayr?l?k

Kanal D’de sezon sonunda final yapacak olan Vatan?m Sensin’e, önümüzdeki bölümlerde iki önemli karakter de veda edecek. Vatan?m Sensin’de Tevfik karakterine hayat veren ba?ar?l? oyuncu Onur Saylak yeni bir dizinin yönetmen koltu?unda oturacak. Puhu TV’nin yeni online dizisi ‘?ahsiyet’in yönetmenli?i yapacak olan Onur Saylak, önümüzdeki bölümlerde Vatan?m Sensin’e veda etmeye haz?rlan?yor. Dizide Mehmet karakterini canland?ran Genco Özak da gelecek haftalarda senaryo gere?i diziden ayr?lacak.

 • ‘Dostlar Mahallesi’ Dizisi Sona Eriyor

Kanal D ekranlar?nda cumartesi ak?amlar? yay?nlanan “Dostlar Mahallesi” dizisi final karar? ald?. Geçen cumartesi dizinin ekrana gelen üçüncü bölümünün reytingleri kötü ç?k?nca 4. bölümde final karar? al?nd?.

 • Kanal D’nin ?nsanl?k Suçu Dizisinin Yeni Ba?rol Oyuncusu Melike ?pek Yalova Oldu

Dört sezon süren “O Hayat Benim” dizisine imza atan Can Sinan’?n kaleme ald??? “?nsanl?k Suçu’nu Bar?? Yö? yönetecek. Çekimleri Adana’da ba?layacak olan dizinin ba?rol oyuncular? Kaan Y?ld?r?m ve Gizem Karaca’yla geçen y?lsonu anla?malar imzalanm??t?. Dizinin di?er kad?n ba?rol oyuncusu Cevher için ise aray?? sürüyordu. Sonunda rol için aranan isim belli oldu. Muhte?em Yüzy?l dizisiyle oyunculu?a ad?m atan Melike ?pek Yalova, “?nsanl?k Suçu”nun yeni kad?n ba?rol oyuncusu oldu.

 • ?ebnem Bozoklu, ‘?ahsiyet’ Dizisinin Kadrosuna Dâhil Oldu

Haluk Bilginer ve Cansu Dere’nin y?llar sonra Puhutv’de yay?nlanacak olan ?ahsiyet dizisinde bulu?aca??n? ilk kez Medyatava duyurmu?tu. Yönetmenli?ini Onur Saylak’?n üstlendi?i ?ahsiyet dizisinin kadrosuna ünlü oyuncu ?ebnem Bozoklu da dâhil oldu. Hakan Günday’?n kaleme ald???, Ay Yap?m imzas? ta??yacak olan ?ahsiyet dizisi, bir seri katil hikâyesini konu al?yor.

 • Nebahat Çehre, ‘Yuvamdaki Dü?man’ Dizisiyle Ekranlara Geri Dönüyor

Ba?ar?l? oyuncu Nebahat Çehre, yak?nda Show TV’de seyirciyle bulu?acak olan ‘Yuvamdaki Dü?man’ dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Yap?mc?l???n? Dü? Gezginleri’nin yapt???, senaryosunu Rüya ??çileri’nin yazd???, yönetmen koltu?una ise Müge U?urlar’?n oturdu?u ‘Yuvamdaki Dü?man’ dizisinde Nebahat Çehre, güçlü, zeki ve dominant bir anne karakterine hayat veriyor. Uzun bir aran?n ard?ndan ‘Yuvamdaki Dü?man’la seyirciyle bulu?acak olan Nebahat Çehre, dizide ‘Olcay Çifthanl?’ karakterini canland?r?yor.

 • Erhan Güleryüz, ‘Avlu’ Dizisinin Kadrosuna Dâhil Oldu

140 ülkede fenomen olan ‘Prisoner’ projesinden ülkemize uyarlanan ‘Avlu’ dizisi için haz?rl?klar son a?amaya geldi. Ödüllü yönetmen Yüksel Aksu’nun imza ataca?? dizi için uzun süredir titiz bir cast çal??mas? yürütülüyor. Limon Film’in yap?mc?l???n? üstlendi?i dizi için Demet Evgar, Nursel Köse, Rüçhan Çal??kur, Kenan Ece, Ceren Moray, Ayça Damgac? ve ?eyla Halis’le el s?k???lm??t?. Seda Altayl? Turgutlu’nun kaleme ald??? dizinin kilit rollerinden ‘Cemal’i ise Ayna grubuyla haf?zalara kaz?nan ünlü müzisyen Erhan Güleryüz canland?racak.

 • Y?ld?z Tilbe’den Talk Show Program?

TV 8’de yay?nlanan O Ses Türkiye’nin jüri üyesi olan ünlü ?ark?c? Y?ld?z Tilbe, talk show program? yapacak. O Ses Türkiye’nin önümüzdeki ay final yapmas?n?n ard?ndan Y?ld?z Tilbe, yeni program?na ba?layacak. Acun Il?cal?’n?n enerjisine çok güvendi?i Tilbe, ünlü isimleri program?nda a??rlayacak. Y?ld?z Tilbe’nin talk show program?, önümüzdeki aylarda Survivor ile birlikte TV8’in en dikkat çeken yap?mlar?ndan biri olacak.

 • Gizem Kerimo?lu, Survivor 2018 Kadrosunda

TV8 ekranlar?nda 10 ?ubat’ta yay?nlanmaya ba?layacak olan Survivor 2018’de All Star tak?m?na Gizem Kerimo?lu da kat?ld?. 2016 Survivor’un yar??mac?lar?ndan olan ve adaya 108. günde veda eden Gizem Kerimo?lu All Star’lar kadrosunda yar??acak. Survivor 2018 All Star kadrosunda Nihat Do?an, Sahra I??k, Hilmi Cem ?ntepe, Adem K?l?çc?, Hakan Hatipo?lu, Murat Ceylan, Turabi Çamk?ran, Sema Aydemir, Nagihan Karadere, Merve Ayd?n yar??acak.

Yeni Yay?nlar

 • ‘Yapars?n A?k?m’ 1 Ocak’ta FOX’ta yay?nda (Yar??ma)
 • ‘H?çk?r?k’ 1 Ocak’ta Kanal D’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Sizi Böyle Alal?m’ 8 Ocak’ta FOX’ta yay?nda (Yemek)
 • ‘Seda Sayan’la’ 8 Ocak’ta Show TV’de yay?nda (Magazin)
 • ‘U?ur’la Fenomen Av?’ 8 Ocak’ta Show TV’de yay?nda (Gizli kalm?? yetenekler)
 • ‘Beni B?rakma’ 8 Ocak’ta ATV’de yay?nda (Yerli dizi)

Yay?n? De?i?en-Durdurulan Yay?nlar

 • FOX’ta yay?nlanan ‘Kaybolan Çiçekler’ program? sona erdi.
 • Teve2’de yay?nlanan ‘Sadettin Teksoy Zaman Tüneli’ program? sona erdi.
 • Selin ?ekerci, Kanal D’de yay?nlanan ‘Siyah Beyaz A?k’ dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Medya Dünyas?nda Görev De?i?iklikleri

Yaz?l? Bas?nda Görev De?i?iklikleri

 • Hürriyet gazetesinin yönetiminde Fikret Ercan’?n ayr?lmas?yla bo?alan Yay?n Direktörlü?ü görevine Gazete Grup Koordinatörü M. Emre Oral atand?.

??itsel Bas?nda Görev De?i?iklikleri

 • Ceyhun Y?lmaz, 1 Ocak’tan itibaren yeniden Best FM’de yay?nda.

Yaz?l? Bas?n 

 • Ayd?n Boysan Ya?am?n? Yitirdi

Mimar ve gazeteci Ayd?n Boysan 97 ya??nda hayat?n? kaybetti. Ayd?n Boysan, ?stanbul do?umlu olmas?na kar??n aslen Rizelidir. Ö?retmen Nevreste Han?m ile muhasebeci Esat Boysan’?n o?ludur. 1939 y?l?nda Pertevniyal Lisesi’ni, 1945’te ?stanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ni (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Mimarl?k Bölümü’nü) bitirdi. Mesle?ini 1999’a kadar ara vermeden sürdürdü. Türkiye Mimarlar Odas?’n?n kurucular? aras?nda yer ald?; yönetim kurulu üyesi, ilk genel sekreteri ve ?stanbul ?ube ba?kan? oldu. 1945 y?l?nda ba?lad??? mimarl?k mesle?ine 2000 y?l?na kadar fiilen devam eden Ayd?n Boysan, mimar olarak çal??t??? 55 y?l boyunca 1.5 milyon metrekare bina tasarlam??t?r. 1957-1972 y?llar?nda ?stanbul Teknik Üniversitesi’nde ders verdi. Ulusal ve uluslararas? mimarl?k yar??malar?nda ödüller kazand?. Kendi kitaplar?n? basmak için Bas Yay?nlar?’n? kurdu. Aral?ks?z olarak on y?l Hürriyet ve üç y?l Ak?am gazetelerinde kö?e yaz?lar? yazd?.

Yeni Yay?nlar

 • Cumhuriyet Gazetesi 7 Ocak Pazar gününden itibaren her pazar yeni bir eki okurlar?yla bulu?turuyor.
  “Cumhuriyet Pazar”?n yay?n yönetmenli?ini Tayfun Atay yapacak. Ekin görsel tasar?m? ise Ula? Eryavuz’a emanet edildi.
 • Rose Dergisi, yay?n hayat?na ba?lad?. Gazeteci Kamil Özet’in Genel Yay?n Yönetmenli?i’nde, Tu?ba Bal’?n yaz? i?leri müdürlü?ünü üstlendi?i derginin, görsel yönetmeni Güncem Ermutlu.

 

nar-ajans-tarafindan1

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.