Haftalık Medya Haberleri (1-7 Mayıs 2017)

Televizyon Haberleri

 • Türk-Rus Ortak Dizileri Geliyor
  Kültür ve Turizm Bakan? Nabi Avc? ile Rus mevkida?? Vladimir Medinski ortak film ve dizi yap?lmas? konusunda mutabakata vard?. Bakü’de düzenlenen 4. Dünya  Kültürleraras? Diyalog Forumu kapsam?nda bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakan? Nabi Avc? ve Rus mevkida??  Vladimir Medinski Türkiye ve Rusya aras?ndaki kültürel ili?kilerin daha da geli?tirilmesi  konular?n? ele ald?. Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an ve Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir  Putin ba?kanl???nda mart ay?nda Moskova’da düzenlenen Türkiye-Rusya Üst Düzey  ??birli?i Konseyi toplant?s?nda imzalanan anla?mayla 2019’un kar??l?kl? olarak  Kültür ve Turizm Y?l? ilan edildi?ini hat?rlatan Avc?, “Bu, Türk-Rus ili?kileri  bak?m?ndan büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda iki ülkenin kültürel hayat?na  önemli katk? sa?layacak ortak dizi ve sinema filmi projelerinin çal??malar?na  ?imdiden ba?lad?k.”  de?erlendirmesinde bulundu.  Kültürel ili?kilerin halklar?n kar??l?kl? birbirlerini daha yak?ndan  tan?mas?na katk? sa?layaca??n? dile getiren Avc?, Bakanl?k olarak Rusya ile ortak  geli?tirilecek dizi ve sinema filmi projelerine destek vereceklerini bildirdi.
 • Dizi ?hracat?nda Hedef Y?lda Bir Milyar Dolar
  Borsa ?stanbul Yönetim Kurulu Ba?kan? Himmet Karada?, geçen günlerde yapt??? aç?klamada Türk dizilerine ili?kin projelerin borsada sat?lmas?na yönelik bir model üzerine çal??t?klar?n? duyurdu. Himmet Karada?, “Prestij projeleri satmak için çal???yoruz. Popüler diziler ve köprüler dâhil, onlar?n getirisini yat?r?mc?yla payla?abilece?imiz modelleri çal???yoruz” aç?klamas?nda bulundu. Henüz detaylar? belirli olmasa da ilk olarak TRT’de yay?nlanan Dirili? Ertu?rul ve birkaç dizi ile görü?tüklerini duyuran Karada?, modeli k?saca ?öyle anlat?yor: “Bizim satmam?z için diyelim ki 40 bölüm bir hacim olmas? laz?m. Diyelim ki A dizisi 2 y?ll???na 40 bölümlük diziyi, kanalla bölüm ba??na 2 milyon liraya anla??yor. “2 y?ll?k hibrit bono gibi dü?ünelim; 80 milyon lira. Onun indirilmi? nakit ak?m?, yüzde 50’sini satsak, 40 milyon liral?k büyüklük yap?yor. Onu alan yat?r?mc? vade sonunda, bir, o sabit getiriyi alacak; iki, belki reyting veya yurt d??? sat??a duyarl? bir gelir dilimi de koyaca??z.” Karada? en son Anadolu Ajans?’na yapt??? aç?klamada ise en çok izlenen yar??ma programlar?ndan Surv?vor’?n da Borsa ?stanbul’a aç?lmas? için Acun Il?cal? ile görü?eceklerini belirtti.
  Hedef 1 milyar dolar
  Yap?mlar? Latin Amerika’dan Orta Do?u’ya dünyan?n dört bir yan?nda ilgi çeken Türkiye, sat?? yapt??? ülke say?s? aç?s?ndan ABD’den sonra dünyan?n en büyük dizi ihracatç?s? konumunda. 2016 y?l?n?n sonunda Türk dizi sektörünün y?ll?k sat?? geliri 350 milyon dolara ula?t?. ?stanbul Ticaret Odas? (?TO) Yönetim Kurulu Üyesi ?lhan Soylu ise 2023 sonuna kadar bu rakam?n 1 milyar dolar olmas?n? hedeflediklerini söylüyor.
 • Do?u? Grubu’ndan Sat?? ?ddialar?na Yalanlama
  Do?u? Yay?n Grubu Yönetim Kurulu Ba?kan? Erman Yerdelen; Star TV, NTV, NTV Spor ve puhutv’nin sat?laca?? yönündeki iddialar?n? yalanlad?. Yerdelen, grubun sat?laca?? yönündeki iddialar? “Do?u? Yay?n Grubu’nun varl?klar?n?n sat?laca?? iddialar? do?ru de?il”, diyerek yalanlad?. Milliyet yazar? Sina Kolo?lu, ‘Star TV sat?l?yor’ ba?l?kl? yaz?s?nda, ‘içeriden bilgi ald???n?’ belirtmi? ve sat?? konusunda görü?melerin yap?ld???n? ancak ne zaman sonlanaca??n?n net olmad???n? ifade etmi?ti.
 • Dirili? Ertu?rul’un Yap?mc?s?ndan Yeni Bir Proje Daha
  Dirili? Ertu?rul’un yap?mc?s? M. Mehmet Bozda?, sosyal medyadan yapt??? payla??mla yeni dizisinin de ipucunu verdi. Yap?mc? Bozda?, Kut’ül Amare Zaferi’nin 29 Nisan’daki 101. y?ldönümü nedeniyle yapt??? payla??m?n alt?na “Kahraman Mehmetçi?in çölün s?cak kumlar?na kan?yla yazd??? ?anl? Kut’ül Amare Zaferi kutlu olsun” yazd?. ?ngiltere’nin 1916’da tarihinin en büyük ma?lubiyetlerinden birini ya?ad??? Kut’ül Amare Ku?atmas?, Osmanl? ?mparatorlu?u’nun son büyük askeri zaferi olarak kabul ediliyor. ?ngiliz yazar Patrick Sawer da, Kut’ül Amare Zaferi’yle ilgili yaz?s?nda Türklerin ?ngilizleri nas?l bozguna u?ratt???n? yazm?? ve belgeleri payla?m??t?. Mehmet Bozda?’?n haz?rlad??? projede zorlukla kazan?lan bu büyük zafer beyazcama ta??nacak.
 • Ayfer Tunç, Yeni Sezon ?çin T?MS&B ?le Anla?t?
  Televizyonun yükselen dönemi olarak etiketlenen 2000’li y?llarda Y?ld?z Tunç mahlas?yla televizyon dizilerine senaryo yazmaya ba?layan ve Aliye, Binbir Gece, Gül Dünya, A?k ve Ceza gibi dizlerle ünlenen yazar Ayfer Tunç, Endemol ile özel anla?ma imzalam?? ve Paramparça’y? uyarlam??t?.  Geçen ay T?MS&B ile uzun süreli exclusive bir anla?ma imzalayan Tunç, öncelikli olarak 2017-2018 sezonu için iki proje haz?rl?yor.  Henüz masa ba?? çal??malar? devam eden projelerin hangi kanallarda yay?nlanaca?? ve oyuncu kadrosu belli olmad?.
 • Esra Erol: “?lk Günkü Gibi Yay?na Devam Ediyoruz”
  Evlilik programlar?yla ilgili tart??ma sürüyor. Geçti?imiz günlerde evlilik programlar?n?n Kanun Hükmünde Kararname ile yay?ndan kald?r?lmas?n?n yolu aç?lm??t?. Ancak KHK deyim yerindeyse tam bir kaos yaratt?. KHK ile yasaklama getirilen ancak fiilen bu yasaklar?n uygulanmad??? programlardan baz?lar? ç?k??? format de?i?tirmede bulsa da ATV’de evlilik program? yapan Esra Erol’dan konu hakk?nda aç?klama geldi; “?lk günkü gibi yay?na devam ediyoruz”.
 • Social Media Awards Turkey’nin ?leti?im Orta?? Do?an TV Oldu
  Kanal D, CNN TÜRK ve teve2’yi bünyesinde bulunduran Do?an TV bir ilke imza at?p Social Media Awards Turkey’nin ileti?im orta?? oldu. BoomSonar ve Marketing Türkiye taraf?ndan bu y?l birincisi düzenlenen Social Media Awards Turkey Ödül Töreni, Do?an TV’ye ba?l? tüm markalar?n deste?i ile 23 May?s Sal? günü gerçekle?tirilecek. Törende sosyal medyaya damgas?n? vuran marka, ajans ve ki?iler ödüllendirilecek.
 • Tolga Çevik FOX TV ?le Anla?t?
  Ünlü komedyen Tolga Çevik’in, FOX’la anla?t??? duyuruldu.
  ??te, kanaldan yap?lan aç?klama:
  “Ünlü komedyen ve oyuncu Tolga Çevik, yeni bir proje için FOX’la anla?t?! “Komedi Dükkân?” ve “Arkada??m Ho? geldin” gibi programlarla milyonlar?n be?enisini kazanan Tolga Çevik, 25 Film’in yap?mc?l???n? üstlendi?i, sürpriz bir proje için FOX ekranlar?nda izleyiciyle bulu?acak.”
 • ‘Muhte?em Yüzy?l’ Serisi Sona Eriyor
  Yap?mc? Timur Savc?, Bloomberg TV’de kat?ld??? canl? yay?nda, bu sezonun sonunda yani 60’?nc? bölümle birlikte “Muhte?em Yüzy?l” serisinin ekran yolculu?unun sonuna gelindi?ini aç?klad?. T?MS Production yap?mc?l???nda Muhte?em Yüzy?l “A?k-? Derun” ad?yla yay?na ba?layan daha sonra “Kösem” ve “Kösem: 4. Murat” temalar?yla iki sezon daha devam ederek toplamda alt? sezon süren serinin finale vard???n?, art?k ba?ka büyük projeleri hayata geçireceklerini aç?klayan Savc?’n?n yine önemli bir dönem dizisi planlad??? da duyumlar?m?z aras?nda.
 • Yönetmen Cevdet Mercan, Red Arrow ile anla?t?.
  Cevdet Mercan, Erkan Petekkaya’n?n FOX’da yay?nlanacak projesinde yönetmen koltu?unda oturacak. Mercan ve Petekkaya, Paramparça dizisinde de birlikte çal??m??lard?.
  Cevdet Mercan kimdir?
  ?stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1988 y?l?nda mezun olan Mercan, 1995-99 y?llar? aras?nda Yavuz Özkan’?n asistanl???n? yapt?. 2004 y?l?nda TRT için, Ahmet Ümit’in ayn? adl? öykü kitab?ndan uyarlanan “?eytan Ayr?nt?da Gizlidir” dizisiyle yönetmenli?e ba?lad?. Dizi 2005 “Beyaz ?nci TV Ödülleri”nde 7 dalda birden ödüle aday gösterilen tek dizi oldu. 2006 y?l?nda senaryolar? Ça?an Irmak taraf?ndan yaz?lan Türkiye’nin ilk korku-gerilim serisi “Kabuslar Evi” projesinde “Gece Gelen Arkada?lar”, “Seni Beklerken” ve “Onlara Dokunmak” filmlerini yönetti. Ayn? y?l Kanal D’de yay?nlanan “K?r?k Kanatlar” dizisinin son bölümlerini çekti. 2007 y?l?nda ATV’de yay?nlanan “Yersiz Yurtsuz” dizisinin, Eylül 2007’den Haziran 2009’a kadar da Kanal D’de yay?nlanan Asi dizisinin yönetmenli?ini yapt?. ATV kanal? için 2009’da Kasaba, 2010’da Gönülçelen, 2011’de Her?eye Ra?men ve önce Kanal D’de yay?nlan?p ard?ndan Star TV’ye transfer olan Bir Çocuk Sevdim adl? dizilerin yönetmenli?ini yapt?. Son olarak ilk 32 bölüm Star TV’nin Pazartesi günü ekrana gelen ve reyting rekorlar? k?ran dizisi Paramparça’n?n yönetmen koltu?unda oturmu?tu.
 • ‘K?smetse Olur’ Art?k ?nternet Üzerinden Yay?nlanacak
  Seda Akgül’ün sunumuyla iki sezondur Kanal D ekran?nda yay?nlanan “K?smetse Olur” 06 May?s Cumartesi günü itibariyle yoluna art?k internette devam ediyor.  ?zleyiciler ayn? zamanda www.kanald.com.tr üzerinden “K?smetse Olur” için olu?turulan sayfada program?n eski bölümlerini de rahatl?kla izleyebilecek. Yeni bölümleri ile hafta içi her gün, büyük finali ile her cumartesi saat 10.00’da kanald.com.tr’den yay?nlanacak olan program “K?smetse Olur” ücretsiz olarak izlenebilecek.
 • ‘K?smetse Olur’ Yap?mc?s?ndan Yeni Bir Yar??ma Geliyor
  Kanal D’nin evlilik program? “K?smetse Olur”un yap?mc?s? Haluk ?irin’den yeni bir bilgi geldi. Haluk ?irin, Ramazan ay?nda Kanal D’de yeni bir yar??ma program?n?n ba?layaca??n? aç?klad?. Milliyet gazetesi yazar? Sina Kolo?lu’nun görü?tü?ü ünlü yap?mc? Haluk ?irin, “Ramazan ay?nda ‘19’ isimli bir bilgi yar??mas? Kanal D’de ba?layacak. Haftada 5 gün ekranda olacak. Slogan?m?z, ‘Bir devir kapan?yor!’ Art?k bilgili insanlar?n TV’lerde ?öhret olup, milyonlar kazand??? yeni bir dönem ba?l?yor olacak” dedi.
 • ‘Doctors’ Uyarlamas?n?n ?smi ve Ba?rol Oyuncular? Belli Oldu
  Son dönemin dikkat çeken Kore dizilerinden biri olan Doctors’?n yerli uyarlamas?n?n detaylar? netle?meye ba?lad?. Show TV’de ekrana gelecek olan; yap?mc?l???n? MF Yap?m’?n, yönetmenli?ini Yusuf Pirhasan’?n, senaristli?ini ise Makbule Kosif ve Eda Tezcan’?n üstlenece?i yap?m?n ismi ‘Kalp At??lar?‘ olarak belirlendi. Temmuz’da yay?na girmesi beklenen dizinin ba?rollerinde ise son olarak ‘Seviyor Sevmiyor’da izledi?imiz Gökhan Alkan ile son olarak ‘Muhte?em Yüzy?l: Kösem’de rol alan Öykü Karayel yer alacak. Kalp At??lar?, yak?nda Show TV’de ba?l?yor.
 • Seda Sayan Evlilik Program? Yasa??na Dair Konu?tu
  Show TV’de yay?nlanan Evleneceksen Gel program?n?n sunucular?ndan ünlü ?ark?c? Seda Sayan, evlilik programlar?na yönelik yasak karar?n?n uygulamaya konulmas? halinde yeni i?lere yönelece?ini, televizyonculu?a devam edece?ini ve yeni formatlar bulaca??n? aç?klad?. Seda Sayan, “Bize önce ‘Yasakland?’ dediler, sonra ‘Yok sizi kapsam?yor’ dediler. Ne oldu?unu bilmiyoruz. Kald?r?ld?ysa da ba?ka i?ler yapaca??z”, dedi. Öte yandan Sayan, may?s sonunda bir albüm ç?karaca??n? aç?klad?. Evlilik programlar?n?n KHK ile yasaklanmas? konusundaki belirsizlik sürse de RTÜK Ba?kan? Prof. Dr. ?lhan Yerlikaya’n?n “?stemiyoruz” aç?klamas?, programlar?n kald?r?laca??na yönelik net bir aç?klama olarak de?erlendirildi.
 •  Show TV’den Yeni Bir Yar??ma Program?
  Teknolojiyle bilgiyi birle?tiren yar??ma program? “Herkes Kazan?r” çok yak?nda Show TV’de ba?l?yor. Ünlü oyuncu Hakan Bilgin’in sunaca?? Herkes Kazan?r adl? yar??man?n May?s ay? içinde Show TV ekranlar?nda olmas? bekleniyor.
  Herkes Kazan?r Yar??mas?n? Hakan Bilgin Sunuyor
  Stüdyoda be? yar??mac?, ekranlar? ba??nda yüz binler; 10 soruda toplamda 250.000 TL de?erinde puan! Herkes ayn? sorular? cevapl?yor, do?ru bilen herkes puan kazan?yor. Stüdyodaki yar??mac?lar, sorular? bildikçe öne geliyor. Finaldeki süper soruda; önde olan iki yar??mac?n?n kazand??? puanlar?n para de?eri cebinde kal?yor. Herkes Kazan?r adl? mobil uygulamadan yar??maya e?lik eden izleyiciler ise e?lenceye ve puanlara ortak oluyor.
 • ‘Bir Deli Sevda’ Yeni Bölümüyle Ekrana Dönüyor
  Show TV’nin yeni dizisi Bir Deli Sevda yeniden ekrana dönüyor. Ba?rollerini Cansu Tosun, Erkan Kolçak Köstendil, Erkan Can, Zafer Algöz, Erdinç Gülener, Cankat Aydos, Deniz U?ur, It?r Esen, Mehmet Esen, Esra K?z?ldo?an, Sermet Ye?il, Deniz Özerman, Zuhal Yalç?n, Tolga Evren ve Seren Deniz Yalç?n’?n payla?t??? yap?m, 5 Nisan’da yay?n hayat?na ba?lam?? ve ilk bölümünün ard?ndan gün de?i?tirdi?i aç?klanm??, sonras?nda ise yeniden çar?amba ak?am? ekrana gelmi?ti. Reytinglerde büyük hayal k?r?kl??? ya?ayan yap?m?n önce 4. bölümüyle final yapaca?? aç?klanm??, ancak 2. bölümden sonra yay?n ak???ndan kald?r?lm??t?. Yeni geli?meye göre dizi stoktaki yeni bölümüyle Sal? gecesi izleyiciyle bulu?acak. Bir
  Deli Sevda, yeni bölümüyle Sal? 23.45’te Show TV’de yay?nda.
 • Zuhal Topal: “ Format De?i?ikli?i Yok”
  Hafta içi her gün Star TV’de yay?nlanan “Zuhal Topal’la” adl? izdivaç program?n?n sunucusu Zuhal Topal, bas?nda yer alan “Format de?i?tiriyor” haberlerinin ard?ndan fla? bir aç?klama yapt?.
  Zuhal Topal’?n program?nda yapt??? aç?klama ?öyle:
  “Ba?latt???m?z sosyal sorumluluk projesi, format de?i?ikli?i olarak alg?lanm??. Bas?nda böyle haberler yer ald?. Bu nedenle buradan bu konuya bir aç?kl?k getirmek istedim. ?zleyenler çok iyi bilirler Türk Kanser Derne?i ile yapt???m?z çal??malar gibi program?m?zda her y?l sosyal sorumluluk projelerine de yer veriyoruz. Bu yapt???m?z da bir sosyal sorumluluk projesi. Bu defa da imkân? olmayan çiftlerin dü?ünlerini yap?p, onlar? burada evlendirece?iz. Format de?i?ikli?i söz konusu de?il” dedi.
 • ‘Türk Mal?’ Yak?nda Star TV’de
  Türk Mal? dizisi uzun bir dönemin ard?ndan ekranlara geri dönmeye haz?rlan?yor. ?afak Sezer’in ana karakteri canland?raca?? dizi, Mehmet Ali Erbil, Burcu Binici gibi isimlerle dönü? yapmaya haz?rlan?yor. Türk Mal? dizisi yeni oyuncu kadrosu ile ekranlara dönmeye haz?rlan?yor. ?afak Sezer’in can verdi?i Erman Kuzu karakterinin ba??ndan geçen komik olaylar?n ele al?naca?? dizide, Mehmet Ali Erbil, Hasibe Eren, Nergis Kumbasar, An?l ?lter, Burcu Binici, Gülhan Tekin, Haki Biçici, Polina Ch, Selen Görgüzel, Serkan ?engül, ?lke Korkmaz ve Buse Narc? gibi ünlü isimler de rol alacak. Çekimlerine 8 May?s Pazartesi günü ba?lanacak olan dizinin, ne zaman yay?nlanaca?? ise henüz aç?klanmad?. Öte yandan dizinin sevilen karakterlerinden Erman Kuzu’nun dizideki e?i rolünü oynayan Binnur Kaya’n?n olup olmayaca?? henüz netlik kazanmad?. Binnur Kaya’n?n ismi, dizinin oyuncu kadrosu bölümünde yer alm?yor.
 • ”Kara Sevda” 21 Haziran’da Sona Eriyor
  Star TV’de yay?nlanan ”Kara Sevda” dizisinin ekran maceras?n? sonland?r?yor. Yap?mc?l???n? Ay Yap?m’?n, yönetmenli?ini Hilal Saral’?n üstlendi?i, ba?rollerinde Burak Özçivit, Neslihan Atagül, Zerrin Tekindor ve Kaan Urganc?o?lu’nun yer ald??? yap?m 74. bölümüyle birlikte 21 Haziran’da ekranlara veda edecek. ”Kara Sevda” final bölümüyle 21 Haziran Çar?amba 20.00’da Star TV’de yay?nda.
 • ”Beni Affet” 7. Sezonuyla Eylül’de Star TV’de Yay?nda
  Star TV’de yay?nlanan ”Beni Affet” dizisinin ak?beti belli oldu. Yap?mc?l???n? Nilgün Sa?ya?ar’?n yapt???, ba?rollerinde ?eyma Korkmaz, Murat Danac?, Gaye Turgut Evin, Deniz Evin, Gökberk Y?ld?r?m, Ötüken Hürmüzlü, Zeynep Yasa, Ceren Yalazo?lu Karakoç, Serkan T?nmaz, Nusret ?enay ve Ulviye Karaca’n?n yer ald??? dizi yeni sezonda da izleyiciyle bulu?maya devam edecek. Sevilen dizi 16 Haziran Cuma günü sezon finali yapacak. ”Beni Affet” 7. sezonuyla Eylül’de Star TV’de yay?nda olacak.
 • Cesur Ve Güzel Üç Ülkede Daha Yay?na Giriyor
  Star TV ekranlar?nda yay?n?na devam eden Cesur ve Güzel dizisinin üç ülkede daha yay?na girece?i aç?kland?. Ay Yap?m’?n yap?mc?l???n?, Eccho Rights’?n da dünya genelindeki da??t?m?n? üstlendi?i dizi son olarak ?srail, Kazakistan ve Kosova’ya da sat?ld?. Dizinin haklar?n? ?srail’de Dori Media, Kazakistan’da KTK, Kosova’da ise Koho TV ald? ve yap?lan aç?klamaya göre ba?rollerinde K?vanç Tatl?tu? ve Tuba Büyüküstün’ün yer ald??? dizinin Latin Amerika ve Bat? Avrupa’daki yay?n haklar? için görü?meler devam ediyor. Ancak haberler bununla s?n?rl? de?il. Dubai merkezli MBC de Cesur ve Güzel’in yay?n hakk?n? sat?n alm?? durumda. 20 Orta Do?u ülkesinde ve Kuzey Afrika’da hizmet veren ?irketin diziyi hangi ülkelerde ve hangi kanallarda yay?nlanaca?? henüz detayl? olarak belli de?il.
 • Da? Filmi Ekibinden Yeni Dizi: ‘Börü’
  Geçti?imiz y?l vizyona giren Da? 2 ile gi?ede büyük ba?ar?ya imza atan Da? ekibi, televizyon ekranlar?na ad?m at?yor. Alper Ça?lar’?n yap?mc?, senarist ve yönetmenli?ini yapt??? Da? 2, 3.590.683 ki?i taraf?ndan izlenmi?ti. Söz, Sava?ç? ve ?simsizler dizilerine ilham kayna?? olan projeden sonra kollar? s?vayan Ça?lar, Türk televizyonlar?na farkl?l?k getirecek bir proje haz?rl?yor: Börü. Ça?larArts-Insignia Productions ortak yap?m? olan Börü; hiç bir h?yanet oda??n?n s?zamad???, yozla?t?ramad??? ve bunun neticesinde büyük bedeller ödetilen “Börü” Polis Özel Harekât timinin intikam hikâyesini anlatacak. Her biri 60’ar dakikal?k toplam 6 bölümden olu?an dizi, sinema filmi kalitesini Türk televizyonlar?na getirme vaadi veriyor. DA? serisinden tan?d?k yüzlerin de yer alaca?? ve haz?rl?k çal??malar? büyük bir gizlilik ile devam eden “Börü”, Ekim ay?nda Star TV’de ekranlara gelecek.
 • Uluslararas? TRT Belgesel Günleri Ba?l?yor
  TRT Bas?n Mü?avirli?inden yap?lan aç?klamaya göre, belgesel sinemay? te?vik etmek üzere ?stanbul’da düzenlenen Belgesel Günleri’ne, 78 ülkeden toplam 677 filmle ba?vuruda bulunuldu. Bu y?lki etkinlikte, daha fazla salonda, daha fazla film seyirciyle bulu?acak. 11-14 May?s’taki gösterimlerde belgeseller ücretsiz izlenebilecek. Gösterimlere, TRT ?stanbul Harbiye Radyo Evi, Notre Dame de Sion Frans?z Lisesi, Frans?z Kültür Merkezi, Grandpera Emek Cinemo Salonlar?, Akbank Sanat ve ?talyan Kültür Merkezi ev sahipli?i yapacak.
 • Mesut Yar: ‘??te Benim Stilim’ Final Yap?yor
  TV8’de ekranlara gelen en popüler moda program? ‘??te Benim Stilim’in iki hafta sonra ekrana veda edece?i iddia edildi. Posta Gazetesi’nden Mesut Yar’?n, “Bir Efsane Daha Biter” ba?l?kl? yaz?s? ?öyle: “??te Benim Stilim (TV8) bu sezon git gel ya?ayan jürisi, Bahar Candan gibi ilginç yar??mac?lar? ve son olarak Nur Yerlita?’?n ‘ku? yuvadan uçtu beybi’ karar?yla çok konu?ulmu?tu. Aç?kças? önceki sezonlarda yakalad??? reyting rüzgâr?n? da özleyerek bu sezonu geçirdi. Ve duydu?uma göre iki hafta sonra final yaparak ekran serüvenini bitirecek.”

YEN? YAYINLAR

 • ‘Zor Sevda’ 1 May?s’ta Kanal 7’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Ayr?cal?kl? rotalar’ 6 May?s’ta NTV’de yay?nda (Gezi)
 • ‘Hedefgol’ 7 May?s’ta Hedef TV’de yay?nda (Futbol)
 • ‘Vekilin Mutfa??’ 7 May?s’ta TRT Haber’de yay?nda (Yemek)
 • ‘Kelime Oyunu’ 8 May?s’ta teve2’de yay?nda (Yar??ma)

YAYINI DE???EN-DURDURULAN YAYINLAR

 • FOX TV’de yay?nlanan ‘O Hayat Benim’ dizisi sona erdi.
 • Kanal D’de yay?nlanan ‘Kara Yaz?’ dizisi sona erdi.
 • Murat Daltaban, FOX TV’de yay?nlanan ‘Çoban Y?ld?z?’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Kür?at Aln?aç?k ve Mehmet Pala, TRT 1’de yay?nlanan ‘Dirili? Ertu?rul’ dizisinin kadrosundan senaryo gere?i ayr?ld?.
 • Caner Cindoruk ve Farah Zeynep Abdullah, FOX TV’de yay?nlanan ‘Muhte?em Yüzy?l Kösem’ dizisinin kadrosundan senaryo gere?i ayr?ld?.

Medya Dünyas?nda Görev De?i?iklikleri

GÖRSEL BASINDA GÖREV DE????KL?KLER?

 • Serdar Cebe, Kanal D Ana Haber’den ayr?ld?. Cebe’nin Haziran ay?ndan itibaren Do?an TV Washington Temsilcili?igörevine ba?layaca?? belirtildi.
 • Halk TV yönetiminde yeni düzenlemeye gidildi. Kanal? bundan böyle 5 ki?iden olu?an bir Yay?n Kurulu yönetecek. Yay?n Kurulu’nda Semra Topçu, Rahmi Aygün, ?smail Tükel, Tuba Emlek ve Cüneyt Akman yer al?yor.
 • A Spor, sunucu Yusuf ?ahin Kaya ile yollar?n? ay?rd?.

YAZILI BASINDA GÖREV DE????KL?KLER?

 • Do?an Haber Ajans? (DHA), muhabiri Kadir Çetinçal? ile yollar?n? ay?rd?.
 • TRT 1 Ana Haber’de görev yapmakta olan 3 muhabir ile 1 montajc?n?n görevine son verildi. ??ten ç?kartmalara tepki gösteren 1 editör ise istifa karar? ald?.
 • TGRT Haber’in Genel Yay?n Yönetmeni Yücel Koç görevinden al?narak yine ayn? gruba ba?l? Türkiye Gazetesi’nin Yay?n Koordinatörlü?ü görevine getirildi.
 • Çetiner Çetin, Türkiye Gazetesi ile anla?t?. Çetin, Ankara Haber Müdürü olarak görev yapacak.

D?J?TAL BASINDA GÖREV DE????KL?KLER?

 • Katar merkezli Al Jazeera haber sitesinin yay?n? sona erdi.
 • Fox TV ile ya?ad??? anla?mazl?ktan sonra program? bitirilen gazeteci Murat Gülo?lu, bundan sonra
  hurriyet.com.tr’de yazmaya ba?layacak.
 • 10 y?ld?r Mynet Genel Müdürlü?ü görevinde bulunan Sabire Ercan, görevinden al?nd?.

nar-ajans-tarafindan1

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.