Haftalık Medya Haberleri (06-12 Mart 2017)

Televizyon Haberleri

 • Medyada En Çok Konu?ulan Yar??ma Program? ‘Survivor 2017’
  Medya Takip Ajans? Interpress’in, kanallarda yay?nlanan programlar?n yaz?l? bas?na yans?malar?n? kapsayan haber incelemesine göre, geçti?imiz ay ‘Survivor 2017’ ile ilgili yaz?l? bas?nda toplam 249 haber ç?kt??? belirlendi.
  Milyoner Koval?yor!
  Selçuk Yöntem’in ayr?lmas? sonras? oyuncu Murat Y?ld?r?m taraf?ndan sunulmaya ba?lanan ‘Kim Milyoner Olmak ?ster’ adl? yar??ma yaz?l? bas?nda hakk?nda ç?kan 109 haber ikinci s?rada yer ald?.
  K?smetse Olur
  Sunuculu?unu Seda Akgül’ün yapt??? ‘K?smetse Olur’ ile ilgili bas?nda 84 haber yer ald??? saptand?.
  O Ses Türkiye
  Bir ba?ka Acun Il?cal? klasi?i olan ‘O Ses Türkiye’ medyada en çok konu?ulan dördüncü yar??ma olurken, hakk?nda yaz?l? bas?na 50 haber yans?d??? belirlendi.
  ??te Benim Stilim
  Özellikle jürisinde yer alan isimlerin ön plana ç?kt??? ve her gün de?i?ik bir k?yafetle jüri ve seyircinin kar??s?na ç?kan yar??mac?lar?n hünerlerini sergiledikleri ‘??te Benim Stilim’ adl? yar??ma ile ilgili ise geçen ay yaz?l? bas?nda 37 haber yer ald??? tespit edildi.
 • ‘Seni Kimler Ald?’ Dizisinin Ba?rol Oyuncular? Netle?ti
  ATV’nin YEN? dizisi Seni Kimler Ald?’n?n ba?rol oyuncular? netle?ti. Yap?mc?l???n? Pastel Film’in, yönetmenli?ini Sadullah ?entürk’ün üstlendi?i yap?m?n ba?rollerinde daha önce aç?klanan Fulya Zenginer’in yan? s?ra daha önce ‘Güllerin Sava??’ ve ‘Seviyor Sevmiyor’da izledi?imiz Yi?it Kirazc?, son olarak ‘Acil A?k Aran?yor’da rol alan Duygu Yeti? ve ‘Karaday?’, ‘Yeter’ gibi projelerde izleyicilerin be?enisini kazanan Yurdaer Okur yer alacak.
  Dizinin konusu: 2 ya??ndayken, karde?inin ameliyat masraflar? için babas? taraf?ndan zengin bir aileye sat?lm?? genç bir k?z?n ya?ad??? dram ve gerçek kimli?ini ö?renmesiyle geli?en olaylar anlat?l?yor ve zengin-fakir çat??mas?, s?n?f atlama isteyenlerin mücadelesi, intikam, a?k, terk edilen çocuk olmak, kimlik bunal?m? vb. konular i?leniyor. Seni Kimler Ald?, yak?nda ATV’de ba?l?yor.
 • Erkan Petekkaya’dan 10 Milyonluk ?mza
  Los Angeles’ta devam eden görü?meler sonunda Erkan Petekkaya’y? “dünyaya aç?lacak oyuncu” olarak gören uluslararas? FOX TV, dünya çap?nda bir yap?m firmas? olan Red Arrow’a ba?l? ve Amerika’da harikalar yaratan yap?m ?irketi “Karga Seven Pictures” ortak bir konsorsiyumla sözle?meleri toplu halde imzalad?lar. Robert De Niro, J.J. Abrahams, Goeorge Clooney, Tom Cruise, Brad Pitt ve ünlü siyasetçi ve de ünlü sporcu starlar?n yer ald??? dünyan?n en büyük menajerlik firmas? “CAA” ile de Petekkaya tan??t?r?l?p yürünecek yol haritas? belirlendi. Nisan ay? sonundan itibaren öncelikli olarak dil e?itimi ve Hollywood kültürünü benimsemesi için ünlü Türk oyuncunun 2 ay Los Angeles’ta ya?ayaca?? ö?renildi. Ard?ndan Türkiye’deki FOX TV’de yay?nlanacak ve ?imdiden Türkiye’ye sat?lmas? konusunda anla?maya var?lan dizi çekimleri önce Los Angeles’ta ba?layacak sonra Türkiye’de devam edecek. Petekkaya’n?n bu anla?ma ile birlikte art?k Hollywood ünlüleri gibi önemli maddi ve manevi imkânlara kavu?aca??, y?lda ise 10 Milyon TL alaca?? belirtiliyor. Türkiye’de ilk kez bir sanatç?ya böylesine uluslararas? bir anla?ma imkân? ortaya ç?karken, bu geli?meyle birlikte di?er Türk dizi oyuncular?na da çok önemli kap?lar?n aç?labilece?i vurgulan?yor. Karga Seven Picture’?n Türkiye CEO’su Özer Sata, “Ülkemizde prodüksiyon konusunda hakkedilen ne varsa onu gerçekle?tirmek için yola ç?kt?k” dedi.
 • ‘Kara Yaz?’ Yak?nda Yay?nda
  Yönetmenli?ini Neslihan Ye?ilyurt’un, senaristli?ini ise Eylem Canpolat ve Sema Ergenekon’un üstlendi?i Kara Yaz? dizisi, Mart ay?nda Kanal D ekranlar?nda olacak. Ünlü senaristler Eylem Canpolat ve Sema Ergenekon’un senaryosunu yazd??? Kara Yaz? dizisi ilginç bir fragmanla ilk defa seyirci kar??s?na ç?kt?. Tecrübeli oyuncu kadrosu ve merak uyand?ran içeri?iyle Kara Yaz? yak?nda Kanal D ekranlar?ndaki yerini alacak!
 •  ‘Gümü?’ Dizisi ABD’de Yay?nlanmaya Ba?lad?
  Yurtd???na ilk sat?lan dizilerden olan Gümü? bugüne kadar Do?u Avrupa’dan Uzak Do?u’ya, Orta Asya’dan Güney Amerika’ya kadar hem dizi hem format olarak 100’ün üzerinde ülkeye sat?ld?.  Gümü? dizisi ABD’nin Pasiones kanal?nda hafta içi her gün yay?nlanmaya ba?lad?. Pasiones kanal?n?n ana ?irketi Hemisphere Media Group’un Genel Müdürü Francisco Gimenez izleyicilerinin Türk dizilerine yo?un ilgisi oldu?unu ve bu yükselen trende göre hareket etmeye devam edeceklerini söyledi.
 • ‘F?’ 31 Mart’ta Yay?nda
  Ay Yap?m’?n yap?mc?l???n? üstlendi?i, yönetmen koltu?unda Mert Baykal’?n oturdu?u, yeni nesil online televizyon Puhutv’nin ilk orijinal dizisi ‘Fi’ 31 Mart’ta izleyicileriyle bulu?acak. Azra Kohen’in çok satan ‘Fi-Çi-Pi’ üçlemesinden yola ç?karak Nüket B?çakç? taraf?ndan senaryola?t?r?lan, ba?rollerinde Ozan Güven, Serenay Sar?kaya, Berrak Tüzünataç, Mehmet Günsür ve Bü?ra Develi’nin yer ald??? ‘Fi’ yakla??k 60 dakikal?k bölümleri ile Puhutv’de yay?nlanacak.
 •  ‘Cesur Yürek’ Dizisi Sona Eriyor
  Yap?mc?l???n? Fark Film’in üstlendi?i, ba?rollerini; Onur Tuna, Hüseyin Avni Danyal ve Ruveyda Öksüz payla?t??? Show TV’nin Cesur Yürek dizisi final karar? ald?. Dizi, 16 Mart’ta sona erecek. Bölgesel sorunlar? ve uluslararas? siyaset ve stratejileri de konu edinen “Cesur Yürek”in yönetmenli?ini Kudret Sabanc? yaparken, senaryosunu Cüneyt Aysan ve Ozan Aksungur kaleme al?yor.
 •  ‘Fatmagül Tatilde’ Yak?nda Show TV’de
  Fatmagül Fak?’n?n sunaca?? Fatmagül Tatilde, yak?nda Show TV’de ba?l?yor. Fak?, seyirci nereye isterse oraya gidecek. Fatmagül Fak?, enerjik sunumuyla Uzakdo?u’nun egzotik mutfaklar?ndan Avrupa’n?n sofistike ya?am?na; Afrika’n?n vah?i do?as?ndan Amerika’n?n büyülü dünyas?na pek çok noktaya gidecek. Gezerken bir yandan da tüm bu seyahatlerin nas?l ekonomik yap?laca??n?n, nerede lokal lezzetlerin tad?laca??n?n ipuçlar?n? verecek; o ?ehre, bölgeye dair tarihsel ve kültürel bilgileri de seyirci ile payla?acak. Ayr?ca Fatmagül, bu seyahatlerini de seyircilerin istekleri do?rultusunda yapacak. Seyirci nereyi görmek isterse oraya gidecek, onlar?n sosyal medyadan önerdiklerini deneyimleyecek.

YEN? YAYINLAR

 • ‘Tatl? Bela’ 6 Mart’ta Kanal 7’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘K?rlang?ç F?rt?nas?’ 6 Mart’ta FOX TV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Perihan Sava? ile Yeni Ben’ 6 Mart’ta 360TV’de yay?nda (Reality, sa?l?k)
 • ‘Evlat Kokusu’ 8 Mart’ta Kanal D’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Yeni Gelin’ 11 Mart’ta Show TV’de yay?nda (Yerli dizi)

YAYINI DE???EN-DURDURULAN YAYINLAR

 • Star TV’de yay?nlanan ve ba?rollerini K?vanç Tatl?tu? ile Tuba Büyüküstün’ün payla?t??? yap?m?n senaristli?ini üstlenen Ece Yörenç Cesur ve Güzel’den ayr?laca??n? aç?klad?.
 • F?rat Tan??, Star TV’de yay?nlanan ‘?stanbullu Gelin’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Deniz Gökçer, FOX TV’de yay?nlanan ‘Kalbimdeki Deniz’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Asl?han Gürbüz, Kanal D’de yay?nlanan ‘Bodrum Masal?’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.

                                                                    Medya Dünyas?nda Görev De?i?iklikleri


GÖRSEL BASINDA GÖREV DE????KL?KLER?

 • Emin Çapa’dan bo?alan CNN Türk Ekonomi Müdürlü?ü görevine, hafta içi her sabah Parametre program?n? sunan Ebru Baki, CNN Türk’ün yeni Ekonomi Müdürü oldu.
 • Kameraman Neyfel Salman, Kanal D Haber ile anla?t?.
 • Serkan Tahmaz, Habertürk TV ile anla?t?.
 • Habertürk TV, kanalda spor spikeri olarak görev yapan Fatma Karaa?aç ile yollar?n? ay?rd?.
 • Kurumun yeni yönetiminin ad?n? beIN Sports olarak de?i?tirdi?i Lig TV’de Haber Müdürlü?ü görevini yürüten Aybars Hünalp’le yollar ayr?ld?.
 • FOX TV, Murat Gülo?lu ile yollar?n? ay?rd?.
 • Alper Ate?, Show TV’de Program Müdürü olarak görev yapacak.

YAZILI BASINDA GÖREV DE????KL?KLER?

 • Ekonomi gazetecisi Ufuk Korcan, Ak?am Ekonomi Müdürü oldu.
 • Milliyet TV yay?n yönetmeni Erinç Eröz, spikerler Beste Erkan ve Gül Gençer ile birlikte kanalda görev yapan montaj operatörü Abdullah Ercan ve kameraman Sertan Keser’in, gazete ile yollar? ayr?ld?.
 • Hürriyet Gazetesi D?? Haberler Editörü Ali Örnek, Twitter hesab? üzerinden yay?nlad??? bir mesajla Hürriyet Gazetesi’ndeki görevinden istifa etti?ini aç?klad?.
 • Habertürk, gazetede e?itim muhabiri olarak çal??an Lütfi Erdo?an ile yollar?n? ay?rd?.

Yaz?l? Bas?n

 

 • MÜS?AD Ekonomi Bas?n? Ba?ar? Ödülleri Da??t?ld?
  Müstakil Sanayici ve ??adamlar? Derne?i (MÜS?AD) bu y?l 17’ncisini düzenledi?i Ekonomi Bas?n? Ba?ar? Ödülleri (EBBÖ) Töreni, Ekonomi Bakan? Nihat Zeybekçi’nin kat?l?m?yla düzenlendi. Ba?ar?l? gazetecilere 11 kategoride ödül verilen gecede, DÜNYA “Y?l?n Ekonomi Yay?n?” ödülünü ald?. Ödülü DÜNYA Gazetesi Sorumlu Yaz?i?leri Müdürü ve Yay?n Koordinatörü Ömer Türkdönmez, Ekonomi Bakan? Zeybekci ve MÜS?AD Ba?kan? Olpak’?n elinden ald?. Gecede Anadolu Ajans? Finans Haberleri Editörlü?ü muhabiri Bekir Gürdamar, “D?? ticarette milli para kullan?m?nda tarihi dönemeç” haberi ile “Y?l?n Ekonomi Kulisi Haberi”ne lay?k görüldü.
  “Y?l?n Ekonomi Haberi” kategorisinde “Prim için gazl?yorlar” haberi ile Hürriyet Gazetesi’nden Burak Co?an; “Antibiyotik kepenk indirtti” haberi ile Ak?am Gazetesi’nden Özgül Öztürk “Y?l?n Reel Sektör Haberi” alan?nda; “Bilirki?i A.?.” haberi ile Yeni ?afak Gazetesi Ekonomi Editörü Orhan Orhun Ünal “Y?l?n Ekonomi Ara?t?rma Haberi” kategorisinde; “Muhammed Barkindo Röportaj?” ile BloombergHT TV Ekonomi Muhabiri Ceren Dilekçi “Y?l?n Ekonomi Röportaj?” kategorisinde ödül ald?.
  Habertürk Gazetesi Ekonomi Kö?e Yazar? Abdurrahman Y?ld?r?m “Y?l?n Ekonomi Yazar?” kategorisinde, finansgundem.com “Y?l?n Ekonomi Haber Portal?” kategorisinde, CNN Türk TV’de yay?nlanan Parametre program? “Y?l?n Ekonomi Program?” kategorisinde ödül ald?.
  Sabah Gazetesi Emlak Editörü Seda Tabak “MÜS?AD Yönetim Kurulu Özel Ödülü” kategorisinde ödül al?rken, Yeni ?afak Gazetesi Foto Muhabiri ve 15 Temmuz ?ehidi gazeteci Mustafa Cambaz “Jüri Özel Ödülü” ile ödüllendirildi. Ödülü ?ehit Mustafa Cambaz ad?na Yeni ?afak Gazetesi Haber Müdürü Recep Yeter ald?.

nar-ajans-tarafindan1

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.