Haftalık Medya Haberleri (03 – 09 Nisan 2017)

Televizyon Haberleri

 • Interpress En Çok Konu?ulan Haber Spikerlerini Aç?kland?
  Medya Takip Ajans? Interpress’in televizyon, internet ve yaz?l? bas?nda yapm?? oldu?u ara?t?rmaya göre, y?lba??ndan bu yana ekrandaki haber sunan spikerlerin medyada ne kadar konu?uldu?u ortaya ç?kt?. Televizyonda yay?nlanan ana haber bültenleri hakk?nda medyaya 25 bine yak?n haber yans?rken, haber sunan ekran yüzleri ile ilgili de 15 bine yak?n haber ç?kt??? belirlendi. Yap?lan ara?t?rmaya göre, Kanal D Ana haberi sunmaya ba?layan gazeteci Ahmet Hakan ile ilgili y?lba??ndan bu yana medyada 8 bin 321 haber ç?karken, ikinci s?rada TRT Ana Haberi sunan Erhan Çelik hakk?nda ise 4 bin 48 haber yer ald??? saptand?. Fox Ana Haber Bültenini sunan Fatih Portakal ise hakk?nda ç?kan 3 bin 585 haber ile üçüncü s?rada yer ald?. Star TV Ana haberleri sunan güzel sunucu Nazl? Çelik 1.367 haberle bu üç ismin ard?ndan dördüncü s?raya yerle?ti. Bu isimleri Show TV’den Jülide Ate? ve ATV Ana Haber’den Cem Ö?retir’in takip etti?i tespit edildi.
  ‘Sabah Haberlerinde ?smail Küçükkaya önde’
  Her sabah ekranlarda haber sunan ekran yüzleri aras?nda ise iki isim öne ç?k?yor. Fox TV de Çalar Saat program?n? sunan ?smail Küçükkaya hakk?nda medyaya 2 bin 822 haber yans?rken, Kanal D Sabah Haberlerini sunan Emin Çapa ile ilgili ise medyada 1.259 haber yer ald??? tespit edildi.
 • Türk Dizileri 2 Numara
  Son 10 y?lda h?zl? bir büyüme yakalayan dizi endüstrisine yurtd???ndaki ilgi büyüyor. ABD’de variety.com’da yay?nlanan bir makalede Türkiye’de ya?anan ekonomik durgunlu?a ra?men Türk dizilerinin dünyada popülerli?ini korudu?u, Türkiye’nin dizi ihracat?nda ABD’den sonra ikinci s?rada yer ald??? belirtildi. Haberde özellikle Latin Amerika ülkelerinde s?kl?kla takip edilen Türk dizilerinin bu ülkelerde en çok izlenen 15 program aras?na girdi?i belirtildi. Bu programlardan 4’ünü Türk dizilerinin olu?turdu?u dile getirilen yaz?da Türkiye’nin dizi ihracat?n?n da 350 milyon dolara yükseldi?ine dikkat çekildi.
  Hedef 750 Milyon Dolar
  Türkiye’de dizi ihracat? 2008 y?l? itibariyle büyümeye ba?lad?. 2008 y?l?nda 10 milyon dolar olan dizi ihracat?m?z, 2016’da 350 milyon dolara ula?t?. Türk dizilerine olan talep bölüm ba??na fiyatlar? da artt?rd?. Dizilerimizin dünya pazarlar?ndaki fiyatlar? da son 5 y?l içinde yakla??k 10 kat artt?. Türk dizi ihracatç?lar? 2023’te 750 milyon dolarl?k ihracata imza atma hedefinde. Orta Do?u, Balkanlar ve Do?u Avrupa, Kuzey Afrika, Güney Amerika ve Orta Asya dizi ihracat?nda en güçlü oldu?umuz pazarlar olsa da günümüzde neredeyse dünyan?n her yerinde Türk dizileri izleniyor. Bundan 5 y?l önce 50’ye yak?n ülkeye yap?lan ihracat bugün 142 ülkeye yap?l?yor. Son dönemlerde yurtd???na en çok sat?lan dizilerin ba??nda ise Vatan?m Sensin, Gümü? ve Hayat ?ark?s? geliyor.
 • MIP TV: Ölene Kadar Ve ?stanbullu Gelin Üç Ülkede Daha Yay?nlanacak
  Global Agency CEO’su ?zzet Pinto, Ölene Kadar (Eternal), ?stanbullu Gelin (Evermore) ve Anne’nin (Mother) ?ili, Arjantin ve Uruguay’da yay?na girece?ini aç?klad?. Cannes, Fransa’da devam eden MIP TV’de 14 anla?ma yapan ?irket, bunlar?n sekizini diziler alt?s?n? da formatlar için imzalad?. Anla??lan kanallar aç?klanmazken sat??? yap?lan diziler aras?nda E?k?ya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Grand Family) da yer ald?. Endonezya ve Gürcistan’a da içerik sat??? yap?l?rken, baz formatlar da ?talya, Almanya, Fransa ve Kazakistan’da al?c? buldu.
 • Kadir ?nan?r’?n Yeni Dizisinde K?z?n? Eda Ece Canland?racak
  Y?llard?r ekranlardan uzak kalan usta oyuncu Kadir ?nan?r, ‘Ali Ekber Cevahir’ dizisinde yer almaya haz?rlan?yor. Ak?am’da yer alan habere göre yap?mda ‘Galatal? E?ref’ adl? kabaday?y? canland?racak olan Kadir ?nan?r’?n k?z?n? ise genç oyuncu Eda Ece canland?racak. En son ‘?li?ki Durumu Kar???k’ adl? diziyle ekran maceras?nda yer alan güzel oyuncu, Kadir ?nan?r’?n üç k?z?ndan biri olacak. Dizinin A?ustos ay?nda seyirciyle bulu?mas? bekleniyor.
 • P?nar Altu? ?le Tamer Karada?l? Ekranlara Geri Dönüyor
  Milliyet’te Sina Kolo?lu’nun yazd???na göre; Çocuklar Duymas?n’ adl? dizide canland?rd?klar? Haluk ve Meltem karakterleriyle televizyonun unutulmazlar? aras?nda yer alan Tamer Karada?l? ve P?nar Altu? yeni bir sit-com ile izleyici kar??s?na ç?kmaya haz?rlan?yor. Dizi ‘Yatak Odas? Diyaloglar?’ kitab?ndan uyarlanacak. 1 Kad?n 1 Erkek format?nda olacak ancak hikâyede gerekti?inde di?er karakterler de ekranda görünecek. Yeni diziye talip olan ilk kanal ise Ethem Sancak’?n sahipli?indeki 360 TV oldu.
 • Yap?mc?dan Aç?klama Geldi: “Yurdaer Okur Dizi Kadrosunda’
  Yak?nda ATV’de yay?nlanacak ‘Seni Kimler Ald?’ dizinin yap?mc?s? Ya?ar ?rvül, Yurdaer Okur’un dizideki i?ine son verildi?i iddias?n?n gerçe?i yans?tmad???n? belirtti. Yap?mc? ?rvül, “Yurdaer Okur, dizimizin kadrosunda, i?ine devam ediyor ve cuma günü de sette olacak” aç?klamas?n? yapt?.
 • ‘Ölene Kadar’ Dizisi Sona Eriyor
  Ölene Kadar dizisi ekran maceras?n? noktalama karar? ald?. Yap?m?n? Tims Productions’?n, yap?mc?l???n? Timur Savc?’n?n yapt???, yönetmenli?ini Umur Turagay’?n üstlendi?i “Ölene Kadar” dizisi k?sa süre sonra final yaparak izleyicilerine veda edecek. Üzücü haber, dizisinin resmi Twitter hesab?ndan verildi. Yap?lan payla??mda “Da?han o?luna kavu?up Selvi’yle mutlu bir hayata ad?m atabilecek mi? Ölene Kadar, final bölümüyle Per?embe 20.00’de atv’de!” denildi. Geçmi?inin intikam?n? almaya çal??an Da?han ve Avukat Selvi’nin öyküsünü anlatan Ölene Kadar, 13 Nisan Per?embe ak?am? 13. Bölümüyle son kez izleyici kar??s?na ç?kacak.
 • ‘A?k ve Gurur’ Dizisi Sona Eriyor
  A?k ve Gurur dizisi Mert F?rat ile Damla Sönmez’i bir araya getirmi? ve y?l?n en iddial? dizilerinden biri olarak gösterilmi?ti. Show TV yönetimi A?k ve Gurur dizisinin yay?nland??? günü de?i?tirilerek izlenme oran?n? art?rmay? denedi ancak fayda etmedi. Kanal yönetimi dizi için erken final karar? ald?. Dizi 6. bölüm yay?nland?ktan sonra yay?ndan kald?r?l?yor. Show TV yönetimi ?imdi Sal? gecelerine yeni dizi aray???na ba?lad?.
 • ‘The Doctors’un Uyarlamas? Show TV’de
  Bir dönemin en çok izlenen ve tekrarlar? en çok yay?nlanan dizilerinden Doktorlar’?n yeniden çekilece?i iddia edilmi?ti. MedyaTava’n?n ula?t??? bilgilere göre, Doktorlar dizisi yeniden çekilmeyecek. Kore format? olan The Doctors’?n uyarlamas? çekilecek.
  Yay?nlanaca?? kanal da belli oldu
  Yap?mc?l???n?, Faruk Bayhan’?n sahibi oldu?u MF Yap?m’?n üstlendi?i dizinin senaryosunu Makbule Kosif yazarken, yönetmen koltu?unda ise Yusuf Pirhasan oturacak. Dizi, Show TV ekranlar?nda yay?nlanacak.
 • “Fi” Dizisinden Büyük Ba?ar?Puhu TV’nin ilk internet dizisi Fi, ilk bölümleriyle büyük bir ba?ar?ya imza att?. Ba?rollerini Serenay Sar?kaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç’?n payla?t??? Fi dizisi, yay?nlanan ilk 3 bölümüyle 31 Mart Cuma ak?am? ba?lad?. Cannes’deki MIPCOM fuar?nda büyük bir ilgi gören dizi için düzenlenen söyle?ide konu?an Ay Yap?m patronu Kerem Çatay, Fi’nin ilk 3 gününde 3.5 milyondan fazla izlendi?i ve 1 milyon saatlik yay?n süresine ula?t???n? aç?klad?. Bu verilerin online platformlarda bir rekor oldu?unu belirten Çatay, yeni projeler için çal??malara ba?lad?klar?n? söyledi.
 • “Anne” dizisi sezon sonunda final yapacak
  Star TV’de yay?nlanan “Anne” dizisi sezon sonunda final yapacak. Dizisinin ba?rol oyuncusu Cansu Dere, dizinin bu sezon sona erece?ini aç?klad?. “Ben dizi için özel bir e?itim almad?m” diyen Cansu Dere, “Dizi bu sezon bitiyor. Bana sinema projeleri geliyor belki iyi bir proje gelirse yaz?n sinema filmi çekerim” diye konu?tu.
 • ‘Türk Mal? Yeni Balya’ Dizisinin Kad?n Ba?rolü Hasibe Eren Oldu
  Daha önce Maskeli Be?ler ve Hababam serisinde beraber çal??an Mehmet Ali Erbil ve ?afak Sezer dizinin ad? aç?klanan ilk oyuncular? olmu?tu. ?imdi ise merakla beklenen komedi dizisinin daha önce Binnur Kaya taraf?ndan canland?r?lan ba?rol kad?n oyuncusu belli oldu. S?d?ka, Avrupa Yakas? ve Yalan Dünya dizileriyle kalplerde taht kuran Hasibe Eren, Türk Mal?’n?n ba?rol kad?n oyuncusu oldu. Hasibe Eren, Abiye Kuzu de?il, ba?ka bir role hayat verecek. Dizinin yönetmen koltu?unda Jale Atabey oturacak. Hasibe Eren ile Jale Atabey daha önce Avrupa Yakas? ve Yalan Dünya dizilerinde de beraber çal??m??t?.
 • TRT’ye FETÖ Operasyonu: 38 Ki?iye Gözalt? Karar?
  Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???n?n, FETÖ’nün TRT’deki yap?lanmas?na yönelik yürüttü?ü soru?turmada, aç??a al?nan 38 ki?i hakk?nda gözalt? karar? ç?kart?ld?. Savc?l???n talimat?yla harekete geçen güvenlik güçleri, ?üphelilerin yakalanmas? için çal??ma ba?latt?.
 • TRT’den Belgesel Film Projelerine Destek
  TRT’den yap?lan yaz?l? aç?klamaya göre, kamu yay?nc?l???n? ilke edinen Kurum, belgesel yap?m?n? desteklemek ve te?vik etmek amac?yla 9’uncu Uluslararas? TRT Belgesel Ödülleri kapsam?nda uygun görülen 2 belgesel film projesini ödüllendirecek. Desteklenecek belgesel film projeleri hayata geçirilerek, gördü?ü yo?un ilgiyle belgesel alan?nda Türkiye’nin en prestijli film festivali say?lan TRT Belgesel Günleri’nde bir sonraki y?l gösterime girecek. Filmler ayr?ca TRT Belgesel kanal?nda da yay?nlanma f?rsat? bulacak ve uluslararas? festivallerde yer almas? için te?vik edilecek. Proje Destek Yar??mas?n?n kazananlar?, 15 May?s Pazartesi gecesi düzenlenecek galada ilan edilecek. Dünyan?n dört bir yan?ndan gelen yönetmenler, sektör temsilcileri, bas?n mensuplar? ve özel davetlilerin kat?laca?? gala, TRT televizyon kanallar?ndan canl? yay?nlanacak. 28 Nisan’da sona erecek ba?vurulara ili?kin ayr?nt?l? bilgiye, “www.trtbelgesel.com” adresinden ula??labilecek.
 • ‘Seksenler’ Dizisi 27 May?s’ta Sona Eriyor
  Ekranlar?n en uzun soluklu dizilerinden Seksenler final bölümüyle ekran maceras?n? noktalamaya haz?rlan?yor. Alt? sezondur izleyiciyle bulu?an dönem dizisi, May?s ay?nda son bölümüyle ekranlara veda edecek. Alt? sezondur devam eden MinT Yap?m imzal? Seksenler, 27 May?s Cumartesi günü yay?nlanacak 228. bölümü ile ekran maceras?n? sonland?racak.
  “En Büyük Te?ekkür Seksenler Seyircisine”
  ?zleyiciyi hat?ralar?yla gülümsetmeye çal??t?k ve onlar da bizi alt? sezon boyunca yaln?z b?rakmad? diyen dizinin yap?mc?s? Birol Güven, en büyük te?ekkürü Seksenler seyircisinin hak etti?ini belirtiyor. Güven, final ile ilgili olarak “”Böyle bir dizi ancak TRT ekranlar?nda olabilirdi. Seksenler TRT’ye çok yak??t?. TRT yönetimine çok te?ekkür ederiz “”diyor.

YEN? YAYINLAR

 • ‘Söz’ 3 Nisan’da Star TV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • A News kanal? Türksat 4A Uydusu Frekans: 11999 Mhz Symbol Rate: 11666 FEC: 3/4 Polarizasyon: V ( Dikey ) Modulasyon: DVBS2-8PSK. frekanslar?yla 3 Nisan’da yay?nda (Haber)
 • ‘Bir Deli Sevda’ 5 Nisan’da Show TV’de yay?nda (Yerli dizi)
 • ‘Bir Sorun Mu Var? 6 Nisan’da Show TV’de yay?nda (Yar??ma)
 • ‘Sava?ç?’ 9 Nisan’da FOX TV’de yay?nda

YAYINI DE???EN-DURDURULAN YAYINLAR

 • FOX TV’de yay?nlanan ‘K?rlang?ç F?rt?nas?’ dizisinin final bölümü 10 Nisan’da yay?nda.
 • FOX TV’de daha önce Pazar ak?amlar? yay?nlanan ‘O Hayat Benim’ dizisi, 11 Nisan’dan itibaren art?k Sal? ak?amlar? yay?nda.
 • Özkan U?ur, FOX TV’de yay?nlanan ‘Çoban Y?ld?z?’ dizisinin kadrosuna konuk oyuncu olarak dâhil oldu.
 • Sezai Altekin, Kübra Kip ve Özgür Emre Y?ld?r?m, FOX TV’de yay?nlanan ‘Çoban Y?ld?z?’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Hayal Köseo?lu, Star TV’de yay?nlanan ‘?stanbullu Gelin’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Ali Burak Ceylan, Star TV’de yay?nlanan ‘Kara Sevda’ dizisinin kadrosundan senaryo gere?i ayr?ld?.
 • Almila Ba?r?aç?k, Kanal D’de yay?nlanan ‘Hayat ?ark?s?’ dizisinin kadrosundan ayr?ld?.
 • Kanal D’de yay?nlanan ‘Evlat Kokusu’ dizisinin ilk alt? bölümünü kuran ve yöneten Erol Özlevi görevini Gökçen Usta’ya devretti.
 • Tuba Ünsal, Show TV’de yay?nlanan ‘?çerde’ dizisinin kadrosundan senaryo gere?i ayr?ld?.
 • Show TV’de 5 Nisan Çar?amba günü yay?nlanan ‘Bir Deli Sevda’ dizisi, yeni bölümüyle 16 Nisan’dan itibaren Pazar ak?amlar? yay?nda.
 • Cavit Çetin Güner ve Gökhan Bekleyenler, TRT 1’de yay?nlanan ‘Dirili? Ertu?rul’ dizisinin kadrosundan senaryo gere?i ayr?ld?.
 • TRT 1’de daha önce Pazar ak?amlar? yay?nlanan ‘Baba Cand?r’ dizisi, 6 Nisan’dan itibaren art?k Per?embe ak?amlar? yay?nda.
 • Eren Can Vurucu, ’TRT 1’de yay?nlanan ‘Lise Devriyesi’ dizisinin kadrosuna dâhil oldu.
 • Cem Y?lmaz, Puhutv’nin ilk orijinal dizisi Fi’nin iki bölümüne konuk oyuncu olarak dâhil oldu.

Medya Dünyas?nda Görev De?i?iklikleri

 

GÖRSEL BASINDA GÖREV DE????KL?KLER?

 • NTV’de program müdür yard?mc?s? olarak görev yapan Eylem Do?an, program editörü Nazl? Sümer Akdo?ar, D?? Haberler’in deneyimli editörü Özge Artunç kanalla yollar?n? ay?ran isimler oldu.

YAZILI BASINDA GÖREV DE????KL?KLER?

 • Hürriyet gazetesi çal??anlar?na veda maili gönderen Vuslat Do?an Sabanc?, yeni yönetim kurulu ba?kan?n?n yönetim kurulu üyeleri aras?ndan seçilece?ini söyledi.
 • Gazeteci ?rfan Sapmaz Katar Kraliyet Ailesi Üyesi ve A.A ?irketler Toplulu?u Ba?kan? ?eyh Dr. Abdulaziz Abdulrahman Al-Thani taraf?ndan CEO ve Türkiye temsilcisi olarak atand?.
 • Hürriyet Emlak’?n Genel Müdürlü?ü görevine Erdo?an Hakan Çelik getirildi.

Yaz?l? Bas?n

 • Yeni Bir Gazete Yay?na Ba?l?yor
  The Turkey Times ad?nda kurulacak gazetenin yay?n dilinin ?ngilizce olaca?? ve Amerika’n?n d???nda Türkiye’nin de birçok ?ehrinde ofisi olaca?? Medyatava’ya ula?an bilgiler aras?nda. Gazetenin kadrosunda hangi isimlerin yer alaca?? henüz netlik kazanmamakla birlikte, ismi gizli tutulan Amerikal? medya ?irketinin baz? Türk gazetecilerle görü?meler yapt??? ö?renildi.
 • TGC Türkiye Gazetecilik Ba?ar? Ödülleri Aç?kland?
  Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1959 y?l?ndan bu yana sürdürdü?ü Türkiye Gazetecilik Ba?ar? Ödülleri’ni kazananlar belli oldu.
  Ödülleri kazananlar ?öyle:
  GAZETEC?L?K:
  HABER:
  Siyasal: ?dris Emen Hürriyet Gazetesi’nde 18 Nisan 2016 tarihinde yay?nlanan “16 Günde Beraat” ba?l?kl? haberiyle ödüle de?er bulundu.
  Ekonomi: Ekonomi dal?nda ödüle de?er eser bulunamad?
  Çevre: Sami Akb?y?k Habertürk Gazetesi’nde 31 Ekim 2016 tarihinde yay?nlanan “Yasa D??? Ulusal Kangal Ligi” ba?l?kl? haberiyle ödüle de?er bulundu.
  E?itim: Serbay Mansuro?lu Birgün Gazetesi’nde 13 Mart 2016 tarihinde yay?nlanan “45 Ö?renciye Tecavüz” ba?l?kl? haberiyle ödüle de?er bulundu.
  Sa?l?k: Öznur Karsl? ve Sibel Bahçetepe ödüle de?er görüldü.
  Öznur Karsl? Habertürk Gazetesi’nde 8 May?s 2016 tarihinde yay?nlanan “Ta??d???m Bebekle Ba??m Yok” haberiyle;
  Sibel Bahçetepe Cumhuriyet Gazetesi’nde 7 Aral?k 2016 tarihinde yay?nlanan “24 Saatte 300 Hasta Bakt?” ba?l?kl? haberiyle ödüle de?er bulundu.
  Kültür Sanat: Ömer Erbil Hürriyet Gazetesi’nde 11 Haziran 2016 tarihinde yay?nlanan “Osmanl?’ya Beton Sayfa” haberiyle;
  Gökhan ?lker Akgüngör Vatan Gazetesi’nde 3 Haziran 2016 tarihinde yay?nlanan “Bingazi Rezaleti” ba?l?kl? haberiyle ödüle de?er bulundu. Spor: Murat A?ca Habertürk Gazetesi’nde 1 A?ustos 2016 tarihinde yay?nlanan “Can?m?z Yanacakt?” ba?l?kl? haberiyle ödüle de?er bulundu.
  Kö?e Yaz?s?: Orhan Can Cumhuriyet Gazetesi’nde 20 Mart 2016 tarihinde yay?nlanan “Sonra Geç Olacak” ba?l?kl? yaz?s?yla ödüle de?er bulundu.
  Ara?t?rma:Gizem Co?kunarda Milliyet Gazetesi’nde 10 Nisan 2016 tarihinde yay?nlanan “Di?lerimi Yapt?raca?? ?çin Kumay? Kabul Ettim” ba?l?kl? ara?t?rmas?yla ödüle de?er bulundu.
  Röportaj-Söyle?i: ?smail Saymaz Hürriyet Gazetesi’nde 24 Ekim 2016 tarihinde yay?nlanan “??te Herkesin Arad??? Bylock” ba?l?kl? röportaj?yla ödüle de?er bulundu.
  Sayfa Düzeni:
  A- Birinci Sayfa Düzeni: Selçuk Selman Özger Habertürk Gazetesi’nde 25 Haziran 2016 tarihinde yay?nlanan birinci sayfas?yla ödüle de?er bulundu.
  B- ?ç Sayfa Düzeni: Ercan Ar?kan Habertürk Gazetesi’nde 5 A?ustos 2016 tarihinde yay?nlanan 4-5 sayfalar?yla ödüle de?er bulundu.
  Karikatür: Ba?vurular içinde ödüle de?er eser görülemedi.
  Foto?raf: Samet Do?ru ve ?smail Co?kun ödüle de?er görüldü.
  Samet Do?ru ?hlas Haber Ajans?’n?n 22 Aral?k 2016 tarihinde servis etti?i “?ehit Cenazesi” ba?l?kl? foto?raf?yla;
  ?smail Co?kun ?hlas Haber Ajans?’n?n 16 Temmuz 2016 tarihinde servis etti?i “Tanklar ve Vatanda?” konulu foto?raf?yla ödüle de?er bulundu.TELEV?ZYON-RADYO
  TV Haber Dal?nda R?dvan B?y?k- Turgay Çoban 16 Temmuz 2016 tarihinde SHOW TV’de yay?nlanan “15 Temmuz’da ?BB’de Ya?ananlar” ba?l?kl? TV haberiyle ödüle de?er bulundu.
  TV Haber Program Dal?nda
  Ela Sezen 31 Ekim 2016 tarihinde Habertürk TV’de yay?nlanan “Madde Ba??ml?s? Bebekler” konulu haber program?yla ödüle de?er bulundu.
  TV Belgesel Dal?nda
  Ali Horzumlu 11 Aral?k 2016 tarihinde TRT Belgesel TV’de yay?nlanan “Çizginin Kahramanlar?” ba?l?kl? belgeseliyle ödüle de?er bulundu.
  TV Kültür Sanat Dal?nda
  Serdar Karsl?o?lu Ocak 2016 ’da Line TV’de yay?nlanan “ Öncü Kad?nlar” ba?l?kl? program?yla ödül ald?.
  TV Spor dal?nda
  Orhan Ayhan 19 Ocak 2016 tarihinde TRT Spor TV’de yay?nlanan “Jesse Owens” ba?l?kl? program?yla ödüllendirildi.
  TV Kamera Çal??mas? Dal?nda Musa Erdo?an ve Ahmet Akpolat ödüle de?er bulundular.
  Musa Erdo?an 15 Temmuz 2016 tarihinde ?HA taraf?ndan servis edilen “Ankara ?l Emniyet Müdürlü?ü’nün Bombalanmas?” görüntüleriyle ödül ald?.
  Ahmet Akpolat 16 Temmuz 2016 tarihinde CNNTÜRK TV’de yay?nlanan “CNN Türk’e Bask?n An?” görüntüleriyle ödüle de?er bulundu.
  Radyo Program Dal?nda
  Eray Ergün 2 Kas?m 2016 tarihinde TRT Kent Radyo ?stanbul’da yay?nlanan Okul Saati Program?n?n “E?itilebilir Zihinsel Engelli Ö?renciler” konulu bölümüyle ödüle de?er görüldü.?NTERNET
  ?nternet Haber Dal?nda
  Umay Akta? Salman 16-19 ?ubat 2016 tarihlerinde www.aljazeera.com.tr internet sitesinde yay?nlanan “Tunceli” ba?l?kl? haberiyle ödüle de?er bulundu.
  ?nternet Röportaj Dal?nda
  Tülay Karaba? 16 A?ustos 2016 tarihinde www.ntv.com.tr sitesinde yay?nlanan “Yüzü Olmayan Kad?n” ba?l?kl? röportaj?yla ödüle de?er görüldü.
  ?nternet Özgün Kö?e Yaz?s? Dal?nda
  Emre K?z?lkaya 19 Kas?m 2016 tarihinde www.hurriyet.com.tr sitesinde yay?nlanan “Hakikat Sonras? Dönemde Gazetecilik ve Yeni Medya” ba?l?kl? kö?e yaz?s?yla ödüle de?er bulundu.

  NEZ?H DEM?RKENT ÖZEL ÖDÜLÜ
  Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 2016 Türkiye Gazetecilik Ba?ar? Ödülleri Yönetmeli?i kapsam?nda Nezih Demirkent Özel Ödülü’nün CNN Türk’te haz?rlad??? ekonomi programlar?nda yal?n bir dil kullanmas?, objektif bir içerik sunmas? ve gerçekçi analizler yapmas? nedeniyle Emin Çapa’ya verilmesini kararla?t?rd?. 57. si düzenlenecek Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazetecilik Ba?ar? Ödülleri Töreni’nin yeri ve zaman? daha sonra aç?klanacak.

 • ?zzet Sedes Vefat Etti
  Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu önceki üyelerinden, Bas?n ?eref Kart? ve 2000 y?l? Burhan Felek Bas?n Hizmet Ödülü Sahibi, gazeteci ?zzet Sedes vefat etti.
  Sedes’in özgeçmi?i
  ?stanbul’da 1928’de do?an Sedes, Galatasaray Lisesinden ve ?stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Strasburg Üniversitesi Uluslararas? Bas?n Enstitüsü ve New York’ta Columbia Üniversitesi Bas?n Merkezinde gazetecilik kurslar?na kat?lan Sedes, mesle?e 1949’da Anadolu Ajans?nda ba?lad?. Daha sonra Dünya, Vatan ve Milliyet gazetelerinde diplomasi muhabiri ve istihbarat ?efi görevlerinde bulunan Sedes, 1960’ta Milliyet gazetesinin Ankara Temsilcili?i görevini üstlendi. Sedes, 1968 y?l?nda aç?lan bir s?nav? kazanarak uluslararas? diplomat s?fat?yla Avrupa Konseyinde çal??t?. Burada bas?n ata?esi ve sözcü olarak görev yapan Sedes, daha sonra Protokol Genel Müdürlü?üne getirildi. Bu görevi 13 y?l süren Sedes, k?sa bir süre Anadolu Ajans? Genel Müdürlü?ü görevinde bulundu. Ard?ndan tekrar Avrupa Konseyine dönen Sedes, Protokol Genel Müdürlü?ü ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Ba?kan Dan??manl??? yapt?. Sedes, Türkiye’ye 1991’de dönerek Tercüman ve Ak?am gazetelerinde mesle?ini sürdürdü. Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin açt??? yar??malarda çe?itli y?llarda röportaj ve haber dallar?nda ba?ar? arma?anlar? kazanan Sedes, gazeteci bir aileden geliyordu. Evli ve bir çocuk babas?, Burhan Felek Bas?n Hizmet Ödülü sahibi Sedes, Frans?zca ve ?ngilizce biliyordu.

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.