Google Marka Güvenliği Güncellemesi

Geçti?imiz günlerde Google’?n Youtube platformunda hatal? yerle?tirilmi? reklamlara ili?kin haberler bas?nda büyük yer ald?. Bu haberlerde uygunsuz içeriklerle birlikte görünen büyük markalara odaklan?lm?? olsa da bu durum YouTube platformundaki tüm reklamverenleri potansiyel olarak etkiliyor. Publicis Media Exchange(PMX), Google ile konuyu derinlemesine tart??t?

Ana kayg?lar ise ?u ?ekilde s?ralan?yor:

 1. Markan?n/Markalar?n reklamlar?n?n uygunsuz içeriklerde yer almas?
 2. Reklamverenlerin, uygunsuz içerikleri ve onlar?n üreticilerini istemeden finanse etmesi
 3. Bu konu yaln?zca ?ngiltere’yi kapsam?yor. Google’?n politikalar? ve operasyonlar?n?n yap?s? küresel olup, marka güvenli?i kurallar?n?n ihlali (ne kadar kat? olursa olsun), dünyan?n herhangi bir yerinde gerçekle?ebilir.

Google konu ile ilgili tüm sorumlulu?u üstlendi?ini söyleyerek konudan etkilenen tüm taraflardan özür dilemektedir. Konunun küçük olaylarla s?n?rl? oldu?u vurgulam??, politikalar?n?n ve araçlar?n?n pek çok örnek olayda oldukça iyi i?ledi?ini söylemi? ve uygunsuz içeriklerden etkilenen tüm reklamverenlerin zararlar?n?n tazmin edilece?ini aç?kça belirtmi?tir.

PMX, Google’?n gelecekte tüketicisiyle yeniden güven in?a etme ad?na, mü?terilerinin endi?elerini dinlemeye ve bu do?rultuda davran??lar?n? düzenlemeye ihtiyac? oldu?una inan?yor. Bu amaçla, Google’?n 24 Mart Cuma gününe kadar, marka için güvenli bir ortam? nas?l sa?layaca??na ili?kin ikna edici ayr?nt?lar? aç?klamas?n? talep ediyor.

23 Mart 2017 Güncellemesi

Publicis Media Exchange, Publicis Media’daki bütün ajanslar ad?na mü?terilerimizin ihtiyaç ve kayg?lar?n?n h?zl? ve proaktif bir ?ekilde yerine getirildi?inden emin olmak için Google ile  marka güvenli?i konusunu görü?meye devam ediyor.

Google, marka güvenli?i ortam?n?n nas?l sa?lanaca?? ile ilgili önemli ve ikna edici ayr?nt?lara olan taleplerimizi gözden geçiriyor. Bu haftan?n sonuna kadar konu ile ilgili al?nan tedbirlerin, bütün detaylar?n?n ve uygulamalar?n?n Google taraf?ndan bizlere sa?lanmas?na talep ettik. Bir sonraki güncellememizde bu önlemlerin ba?ar?s?n? gözden geçirip payla?aca??z.

Bu arada, marka güvenli?ini yükseltmesi için iletti?imiz talepler ?????nda Google’?n ald??? acil önlemlerin üzerinde durmak istiyoruz. Önlemler iki ba?l?k alt?nda inceleniyor:

 • Politika de?i?iklikleri ve araçlar
 • Mevcut marka güvenli?i araçlar?n? daha etkili hale getirilmesi

Politika De?i?iklikleri Ve Araçlar

 • Google nefret, onur k?r?c? ve rahats?z içeri?e kar?? daha sert bir duru? sergilemeye ba?l?yor. Reklamlar?n ?rk, din, ya?, renk, engellilik, cinsel tercih, cinsel kimlik veya ulusal köken temelli belirli bir ki?i veya grubu rahats?z edebilecek içeri?e kar?? reklam gösterimini engelleyen bir dizi filtre kullan?laca??n?n lansman?n? yapt?.
 • Videolar?n s?n?fland?r?lmas?n? iyile?tirmek için Google “machine learning” algoritmalar?ndan yararlan?yor ve 2 saat süren raporlama sonras? rahats?z edici say?lan içerikten reklamlar?n kald?ralaca??n? belirtiyor.
 • Reklamlar?n; çat??ma, trajedi veya hassas sosyal konular gibi temalar? olan içeriklerde yay?nlanmas?n? önlemek amac?yla Google, ayarlar?nda güncelleme yapaca??n? söylüyor. Reklam verenlerin ayr?ca bu tarz içeriklere kar?? reklam vermeme seçenekleri de mevcut. Google, kampanya ayarlar?n? kolayla?t?rmak için de “duygusal/tuhaf”, “küfür içeren” veya “müstehcen” gibi noktalar? hariç tutarak yeni kategoriler de yarataca??n? iletiyor.
 • Google Preferred de dahil olmak üzere tüm Google ürünlerinde, video ve Youtube seviyesindeki bu ayr?nt?l? raporlama, kaynaklar?, incelemeleri ve ?effafl??? daha da geni?letmeyi sa?l?yor.
 • Google, Publicis için önümüzdeki iki hafta süresince 7 gün 24 saat görev yapacak yeni bir küresel bir acil durum prosedürü olu?turacak.

Mevcut Marka Güvenli?i Araçlar?n?n Daha Etkili Hale Getirilmesi

 • Mü?terilerinin güvenlik kayg?lar?n? yok etmek amac?yla Google mevcut araçlar?n? ve kontrollerini inceleyece?ini belirtiyor.

PMX’in Bak?? Aç?s?na Göre:

Google’?n cevab?, gelecekte uygunsuz içeri?in Youtube’dan çok daha h?zl? kald?r?laca?? yönünde. Bu önlemlerin yerinde olmas? için Google’? sürekli sorguluyor olaca??z.

Google’?n ötesinde, Publicis çap?nda kendi içimizde güçlü marka güvenli?i sa?lama ad?na kullan?lacak teknolojileri, süreçleri ve i?lemleri yönetebilme yetene?ine sahibiz. Endüstri ve teknoloji geli?tikçe bu sistemleri de?erlendirip güncellemeye de devam ediyoruz. Publicis Media iste?e ba?l? olarak marka güvenlik protokollerinin tüm ayr?nt?lar?n? sa?layabilir. Google ve internet içeri?ine eri?imin denetlemesi ile olan ili?kimiz, en iyi araçlar?m?z?n ve protokollerimizin tam olarak uygulanmas?n? s?n?rland?r?yor. Örne?in, Publicis Media, markan?n güvensiz oldu?u dü?ünülen içeriklerde gösterim yapmas?n? büyük ölçüde en aza indirmek için ön teklifi ve engellemeyi etkin bir ?ekilde kullan?yor. Google, teklif öncesi algoritmalara izin veriyorken, bloklamaya izin vermiyor.YouTube ise ikisini de izin vermiyor.

Marka itibar?n? korumak çok önemli olmakla birlikte, uygunsuz içerikle ortaya ç?kan reklamlar?n görülme oran?n?n çok dü?ük oldu?unu belirtmek de önemli. Örne?in ?ngiltere’deki Publicis Media’da olaylara maruz kalma miktar? 3 dolarken ABD’deki Publicis Media’da 73.38 dolar.

Google, yeni politikalar ve daha s?k? filtreler ile vaka oran?n?n daha da dü?ece?ini söylüyor (Bu önlemler daha önce uygulanm?? olsayd?, geçen ay haber kayna?? taraf?ndan i?aretlenen 48 videodan 44’ünde reklamlar?n gösterilmemi? olaca??n? belirtiyor.)

Bununla birlikte, kullan?c? taraf?ndan üretilen içeri?i bulunduran sosyal platformlarda, reklam?n uygunsuz içeriklerin yan?nda görünme riski az da olsa her zaman vard?r. Her marka sosyal medya platformlar?nda kitlesel eri?im ve hedeflemeyi kullan?p kullanmamay? kendi belirledi?i için bu riski göz önünde bulundurmal?. (YouTube, Facebook, Snapchat, Twitter vb. gibi)

Google’?n yeni araçlar?n?n ve politikalar?n?n ço?unun uygulanaca??n? tahmin etti?imiz 26 Mart’a kadar, içeri?e duyarl? markalar?n YouTube ve GDN’deki reklamlar?nda,  “din” ve “haberlere” kar?? geni? bir ?ekilde engelleyici tedbirler almas?n? öneriyoruz. Yeni de?i?ikliklerin ve politikalar?n nas?l bir etkisi oldu?unu izlemek için, 5 i? gününün yeterli oldu?u 31 Mart tarihini, bir hedef belirleme tarihi olarak öneriyoruz.

Bu konuya ili?kin güncellemeler hakk?nda tüm mü?terileri haberdar ediyor olaca??z.

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.