Global Tüketici Güveni Endeksi Kasım Sonuçları Çıktı

Tüketici Güven Endeksi 40.6 oldu

Ipsos’un Thomson Retuers için düzenli olarak haz?rlad??? ve 24 ülkedeki tüketici güveninin nabz?n? tuttu?u çal??man?n son sonuçlar? ç?kt?. Global yat?r?mc?lar?n da düzenli olarak takip etti?i bu endekse göre Türkiye’deki tüketici güveni endeksinde 2.2 puanl?k dü?ü? görüldü ve endeks 40.6 oldu.

November-TR-TRIp-Report- 2012-2017-trend

Ipsos Turkey Primary Consumer Sentiment Index (PCSI)

Tüketicilerin yerel ekonominin, ki?isel finansallar?n?n ve birikimlerinin mevcut ve gelecek durumlar?n? ve ayn? zamanda büyük yat?r?mlar yapmak konusundaki güvenlerini ölçümleyen bu endeksin global ortalama sonuçlar?na bak?ld???nda ise Ekim ay?nda yakalanan en yüksek seviyeyi, 50.5’i devam ettirdi?i görüldü.

3 ayl?k sürece bakt???m?zda tüketici güveninin en çok art?? gösterdi?i ülkeler Arjantin (+8.3), Rusya (+3.6) ve Çin (+3.4) olurken; tüketici güveninde önemli dü?ü? gösteren ülkeler Türkiye (-2.2), Güney Kore (-2.1) ve Hindistan (-1.6) oldu.

Genel endeks skorlar?nda ise Çin (70.4), Hindistan (64.5), ?sveç (63.2) ve ABD (60.4) tekrardan listenin üst s?ralar?na yerle?mi? oldu?u görülüyor. En dü?ük tüketici güveni endeksi olan ülke ise ?talya (38.0) olarak görülürken bunu Güney Afrika (39.5) izliyor. Bu iki ülke 40’?n alt?nda endeks puan? olan yegane ülkeler olarak kar??m?za ç?k?yor.

 

Kaynak: Ipsos

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.