Global Mobil Kullanıcı Araştırması

Deloitte taraf?ndan yap?lan Global Mobil Kullan?c? Ara?t?rmas? tüketicilere ve bu alanda hizmet veren ?irketlere mobil cihaz kullan?m?n?n geldi?i nokta hakk?nda önemli veriler sunuyor. Türkiye’nin de aralar?nda bulundu?u 30 ülkeden 49 bin kat?l?mc?yla gerçekle?tirilen ara?t?rmada ?u ba?l?klar öne ç?k?yor:

Kullan?c?lar 15 dakikada bir ekrana bak?yor

Türkiye’den 18-50 ya? aras? 1000 ki?inin kat?l?m?yla ortaya ç?kan sonuçlara göre Türkiye, dinamik ve genç nüfusu nedeniyle ak?ll? telefon ba??ml?l???n?n en yüksek oldu?u ülkelerden biri. Türkiye’deki kullan?c?lar günde ortalama 70 kez cep telefonunu kontrol ediyor, bu da yakla??k 15 dakikada bir ekrana bakt???m?z anlam?na geliyor.

Genç telefon ba??ml?lar? uygulamalara ayda 7,5 TL harc?yor

Ak?ll? telefon ba??ml?s? olarak nitelendirilebilecek kesim, Türkiye’de mobil kullan?c?lar?n %22’sini olu?turuyor. Yakla??k 5 cihaza eri?imi olan bu kullan?c?lar, uygulamalar için ayda ortalama 7,5 TL’yi gözden ç?kar?yor. Her on ki?iden dokuzu, uyand?ktan sonra 15 dakika içerisinde cep telefonunu mutlaka kontrol ediyor ve yar?s?n?n yapt??? ilk ?ey sosyal medya hesaplar?n? ve mesajlar?n? (an?nda mesaj ve SMS) kontrol etmek oluyor.

Her 5 ki?iden biri trafikte ak?ll? telefona bak?yor

Kullan?c?lar?n yakla??k %20’si, kar??dan kar??ya geçerken ve araç kullan?rken ak?ll? telefonunu kulland???n? belirtiyor; bunu sürekli ya da çok s?k yapt???n? söyleyenlerin oran? ise %7. Bir di?er sosyal risk faktörü ise, aile ile birlikte geçirilen zamanlarda, 18-25 aras? ya? grubunun, 45-50 aras? ya? grubuna oranla iki kat daha fazla telefon kullanmas?.

Foto?raf çekip payla?mada Türkiye ön s?rada

Her iki kullan?c?dan biri, çekti?i foto?raflar? günlük olarak sosyal medyada payla??yor. Bu oranla Türkiye, hem ak?ll? telefonunu foto?raf çekmek için kullanma, hem de bu foto?raf? sosyal medyada payla?mada Brezilya, Çin, Rusya, ?ngiltere, Almanya gibi pek çok ülkeyi geride b?rak?yor.

Her 2 telefondan 1’i el de?i?tiriyor

Türkiye’deki kullan?c?lar, ak?ll? telefon de?i?tirme h?z? yüksek olan bir kullan?c? profiline sahip… Buna göre kullan?c?lar?n %80’i, 3 ya??n alt?ndaki telefonlar? kullan?yor. ?kinci el telefon kullananlar?n oran? sadece %14. Kullan?c?lar?n %60’?, telefonunu ma?azadan; %16’s? ise internetten al?yor. Di?er taraftan her 2 telefondan 1’i, el de?i?tiriyor. Bu telefonlar?n %70’i akrabalar ve arkada?lar aras?nda el de?i?tiriyor, gerisi internet üzerinden sat?l?yor ya da yenisi al?n?rken takas yap?l?yor. Yedek olarak saklan?p kullan?lmayan telefonlar?n oran? ise %37.

Wi-Fi’a oranla mobil a? kullan?m? art?yor

Türkiye’deki ak?ll? telefon kullan?c?lar?n?n %82’si internete kendi Wi-Fi’? (evinde ya da i?yerinde) ile ba?lanmay? tercih ederken, halka aç?k yerlerde Wi-Fi ile kullan?m oran? %37’ye dü?üyor. Ak?ll? telefonlar? ile mobil a? üzerinden internete ba?lanan kullan?c?lar?n oran? ise %65 -bu oran tablet kullan?c?lar? aras?nda yakla??k üçte birine dü?üyor. Tercih edilen ba?lanma metodu soruldu?unda, kullan?c?lar?n %59 ile en s?k Wi-Fi ba?lant?s?n? tercih ettikleri görülüyor. 2013 y?l?nda %73 olan bu oran, Türkiye’de kullan?c?lar?n mobil a?lar? giderek daha fazla kullanmaya ba?lad?klar?na i?aret ediyor.

Güvenlik alg?s?, mobil ödemeye engel

Kullan?c?lar?n %85’i al??veri? sitelerine telefon üzerinden eri?irken; tüm kullan?c?lar?n sadece %17’si mobil ödeme yöntemlerini kullan?yor. Özellikle ma?aza içi mobil ödeme yapmayanlar?n en büyük çekincesi güvenlik endi?esi olarak öne ç?k?yor. Daha önce para transferi yapmayan kesimde, her iki ki?iden biri ise henüz kullanmad??? bu özelli?i denemek istedi?ini söylüyor.

 

Kaynak: Deloitte

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.