Gizlilik Sözleşmesi

Bu gizlilik politikas? Connected VivaKi URL’i ve bu URL’in tüm alt bölümlerinde geçerlidir.

VivaKi Turkey bilgilerinizin gizlili?ine sayg? duymaktad?r. Bu politika bize iletti?iniz ki?isel bilgilerinizi ve bu bilgileri nas?l kullanabilece?imizi özetlemektedir. Bu politika ayr?ca, gizlili?iniz ile ilgili di?er önemli konular? da aç?klamaktad?r.

VivaKi Turkey Küresel ?nternet Gizlilik Politikas?

Tüm yürürlükteki gizlilik ve veri koruma kanunlar?na uymak VivaKi Turkey politikas?d?r. Bu taahhüt, çal??anlar?m?z?n, mü?terilerimizin, i? ortaklar?m?z?n ve bizimle ki?isel bilgilerini payla?an ba?kalar?n?n güvenini kazanmak ve korumak konusunda verdi?imiz de?eri yans?tmaktad?r.

??bu Gizlilik Politikas? (bu “Politika”) VivaKi Turkey internet siteleri üzerinden ki?isel bilgileri toplad???m?zda VivaKi Turkey’un sizin mahremiyetinizi nas?l korudu?unu aç?klamaktad?r. “Ki?isel bilgi” terimi sizi tek ba??na ya da bizde mevcut olan bilgilerle ki?isel olarak sizi tan?mlayan bilgi anlam?na gelmektedir.

Bu Politika genel olarak VivaKi Turkey taraf?ndan ya da ad?na i?letilen tüm ?nternet Siteleri ve dünya üzerinde i?letilen i? birimlerine (her birisi bir “VivaKi Turkey ?nternet Sitesi”) uygulanmaktad?r.

Web Sitesi Gizlilik Beyanlar?

Her ne kadar bu Politika tüm VivaKi Turkey ?nternet Sitelerine uygulanmaktaysa da, her bir VivaKi Turkey ?nternet Sitesinin farkl? amaç ve farkl? özellikleri vard?r. Belli bir VivaKi Turkey ?nternet Sitesinin,ek ya da farkl? aç?klamalara gereksinim duymas? halinde, bu aç?klamalar sitede tek ba??na ya da bu sitede yay?nlanan ayr? bir web sitesi gizlilik beyan?nda (“Web Sitesi Gizlilik Beyan?”) temin edecektir. Her bir bireysel aç?klama ya da Web Sitesi Gizlilik Beyan? bu Politikay? sadece yay?nland??? VivaKi Turkey ?nternet Sitesi hakk?nda tamamlamakta ve de?i?tirmektedir.

Muvafakat?n?z

VivaKi Turkey ?nternet Sitesini kullanarak ya da bize ki?isel bilgiler sa?layarak, ki?isel bilgilerinizin bu Politikada ve uygulanacak olan her tür Ülke ya da Web Sitesi Gizlilik Beyan?nda aç?kland??? gibi toplanmas?na, kullan?lmas?na ve aç?klanmas?na muvafakat etmektesiniz.

Ki?isel bilgilerinizin bu Politikada (ve uygulanacak olan her tür Ülke ya da Web Sitesi Gizlilik Beyan?nda) aç?kland??? gibi toplanmas?na, kullan?lmas?na ve aç?klanmas?na muvafakat etmemeniz halinde, VivaKi Turkey ?nternet Sitelerini kullanmay?n.

Ki?isel Bilgilerin Toplanmas?, Kullan?lmas? ve Aç?klanmas? Hakk?nda S?n?rlamalar

Uygulanacak kanun taraf?ndan talep edildi?i derecede, VivaKi Turkey bir VivaKi Turkey ?nternet Sitesinden her ne zaman ki?isel bilgi toplarsa;

kendisinin veri uygulamalar?ndan sizi zaman?nda ve uygun bir biçimde haberdar edecektir;

aç?k ya da gizli olabilecek olan muvafakatiniz ile ki?isel bilgilerinizi ki?isel bilginin hassasl???, yasal ?artlar ve di?er faktörlere ba?l? olarak toplayacak, kullanacak ve iletecektir;

ki?isel bilgilerinizi sadece özel, s?n?rl? amaçlar içerisinde toplayacakt?r. Toplad???m?z bilgiler, toplanma amac? do?rultusunda ilgili, yeterli ve abart?s?z olacakt?r;

ki?isel bilgilerinizi as?l olarak toplanma ya da sizin bilahare muvafakat etti?iniz amaç ile tutarl? biçimde i?leyecektir;

ki?isel bilgilerinizin amaçlanan kullan?m? aç?s?ndan güvenilir, gerçek, tam ve gerekli oldu?unda güncel olmas?n? sa?lamak için makul ad?mlar? atacakt?r;

size “vazgeçme” f?rsat? vermeden ki?isel bilgilerinizi do?rudan pazarlama amac?yla kullanmayacakt?r ve;

üçüncü bir ki?iye aç?klanan ya da di?er bir ülkeye iletilen ki?isel bilgilerin sözle?me yoluyla ya da ba?ka bir biçimde, VivaKi Turkey içerisindeki iletimler dahil, yeterli bir biçimde korunmas?n? sa?lamak için uygun tedbirleri alacakt?r.

VivaKi Turkey ?nternet Siteleri Üzerinden Toplanan Bilgiler ve Bu Bilgilerin Nas?l Kullan?labilece?i

Bir VivaKi Turkey ?nternet Sitesine giri? yapt???n?zda ya da bir VivaKi Turkey ?nternet Sitesini kulland???n?zda sizin hakk?n?zda bilgi toplayabiliriz:

Web Taray?c?n?z Taraf?ndan Bize Gönderilen Bilgiler

VivaKi Turkey, bize web taray?c?n?z taraf?ndan otomatik olarak gönderilen bilgileri toplamaktad?r. Bu bilgiler tipik olarak sizin ?nternet servis sunucunuzun IP adresi, i?letim sisteminizin ismi (OSX® ya da Windows® gibi) ve web taray?c?n?z?n versiyonunu (Internet Explorer® ya da Firefox® gibi) içermektedir. Lütfen, taray?c?n?z?n ne gibi bilgiler gönderdi?ini ya da ayarlar?n?z? nas?l de?i?tirece?inizi ö?renmek istemeniz halinde taray?c?n?z? kontrol edin.

Taray?c?n?z taraf?ndan sa?lanan bilgiler sizi ki?isel olarak tan?mlamaz. Biz bu bilgileri sitelerimizi geli?tirmemize ve onlar? internet ziyaretçilerimiz taraf?ndan kullan?lan teknoloji ile daha uyumlu hale getirmemize yard?mc? olan istatistikler olu?turmak için kullanmaktay?z.

Bilgisayar?n?za bir “Çerez(‘Cookie’)” Yerle?tirerek Toplanan Bilgiler

VivaKi Turkey, bilgisayar?n?z?n sabit diskine bir “etiket” yükleyerek hakk?n?zda bilgi toplayabilir. Bu etiket “çerez” olarak bilinmektedir.

Tüm VivaKi Turkey ?nternet Sitelerimiz “oturum çerezleri” kullanmaktad?r. Bir oturum çerezi bilgisayar?n?z?, sitemize giri? yapt???n?zda bir bilgisayar taraf?ndan olu?turulan, benzersiz bir tan?mlay?c? ile etiketlemek için kullan?l?r. Bir oturum çerezi, sizi ki?isel olarak tan?mlamaz ve taray?c?n?z? kapatt?ktan sonra sona erer. Biz oturum çerezlerini ziyaretçilerimizin sitelerimizi kullanma yollar? – hangi sayfalar? ziyaret etmekteler, hangi linkleri kullanmaktalar ve her bir sayfada ne kadar süre kalmaktad?rlar – hakk?nda istatistiksel bilgi toplamak için kullanmaktay?z. Bu (“t?klama ak??? verileri”) bilgileri, ziyaretçilerimizin menfaatlerini ve sitelerimizin içerik ve i?levselli?ini iyile?tirme gereksinimlerini daha iyi anlayacak biçimde istatistiksel olarak analiz etmekteyiz.

Baz? VivaKi Turkey ?nternet siteleri ayr?ca “kal?c? çerez” kullanmaktad?r. Bu çerezler taray?c?n?z? kapatt???n?zda sona ermezler, siz onlar? silene kadar bilgisayar?n?zda kal?rlar. Bilgisayar?n?z? benzersiz bir tan?mlay?c? olarak atayarak, daha önceki seçim ve tercihlerinizin veritaban?n? olu?turabilmekteyiz ve bu seçimlerin ve tercihlerin tekrar toplanmas?na gereksinim duyuldu?unda taraf?m?zdan otomatik olarak ve size zaman ve emek kazand?rarak temin edilebilirler. Örne?in, bir al?m yapman?z?n ard?ndan, di?er bir al?m yapmaya karar vermeniz halinde, gönderme adresiniz al?konulacak ve sadece teyit edilmesi gerekecektir. Bir VivaKi Turkey ?nternet Sitesinin “kal?c? çerezler” kullanmas? halinde, sizi o sitede yay?nlanan Gizlilik Beyan? ile bilgilendirece?iz.

Çerezleri almay? istememeniz halinde, taray?c?n?z? reddetmeye ya da bilgisayar?n?za bir çerez yerle?tirildi?inde uyarmaya ayarlayabilirsiniz. Her ne kadar bir VivaKi Turkey ?nternet Sitesini ziyaret etti?inizde çerezleri kabul etmeniz gerekmese de taray?c?n?z?n çerezleri reddetmesi halinde, sitenin tüm i?levlerini kullanamayabilirsiniz.

Bilerek ve ?steyerek Sa?lad???n?z Bilgiler

VivaKi Turkey bir VivaKi Turkey ?nternet Sitesini kulland???n?zda bilerek ve isteyerek sa?lad???n?z bilgileri toplamaktad?r, örne?in; e – posta uyar?lar? almak için kay?t oldu?unuzda, bir anketi doldurdu?unuzda ya da bize geril bildirim için bir soru sordu?unuzda ya da e – posta att???n?zda sa?lad???n?z bilgiler. Bir çok durumda bu bilgiler ki?isel bilgiler olacakt?r.

VivaKi Turkey bu bilgileri sizin sa?lama amac?n?z için kullanmaktad?r. Örne?in; e – posta uyar?lar? almak için kay?t yapt?rd???n?zda e – posta adresinizi verdi?inizde, e – posta adresinizi talep etti?iniz e – posta uyar?lar?n? göndermek için kullanmaktay?z.

VivaKi Turkey ?nternet sitelerinden toplad???m?z bilgileri, mü?teri hizmetleri, doland?r?c?l??? önleme, pazar ara?t?rmas?, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi iyile?tirmek ve size ve ?irketinize ilgi duyabilece?inize inand???m?z bilgi ve teklifleri sunmak gibi çe?itli i? amaçlar? için kullanabiliriz.

VivaKi Turkey ?nternet Sitelerinin birço?u, ki?isel bilgilerinizin kullan?m? hakk?nda seçim yapman?za olanak tan?maktad?r. Birçok durumda, seçimlerinizi ki?isel bilgilerinizi verdi?iniz zamanda ve sayfada göstermenizi istemekteyiz.

Ki?isel Bilgilerin Payla??m?

VivaKi Turkey kendisinin ?nternet Sitelerinden toplam?? oldu?u bilgileri posta listesi arac?lar?na sizin aç?k muvafakatiniz olmaks?z?n satmayacakt?r.

VivaKi Turkey ki?isel bilgilerinizi di?er VivaKi Turkey i? birimleri ile payla?abilir. Bunu yapt???m?z zaman bu di?er VivaKi Turkey birimleri bilgilerinizi as?l olarak toplanma (ya da sizin bilahare muvafakat etti?iniz) amac? ile ve sadece bu Politika uyar?nca, uygulanacak her türlü Ülke ya da Web Sitesi Gizlilik Beyanlar? ve tüm uygulanacak gizlilik ve veri koruma kanunlar? uyumlu olacak biçimde kullanacakt?r.

VivaKi Turkey ki?isel bilgilerinizi bizim için destek hizmetleri yürütmesi için tutulan üçüncü ki?iler ile de payla?abilir. Bu üçüncü ki?ilerin payla?t???m?z ki?isel bilgileri sadece ad?m?za hizmet vermek için kullanmalar? ve ki?isel bilgilerinize kesinlikle gizli olarak muamele etmeleri gerekmektedir.

Baz? durumlarda, VivaKi Turkey ki?isel bilgilerinizi bizimle mü?terilerimize ürün ve hizmet sunmak için ortakl?k kuran üçüncü ki?iler ile payla?abilir. Bunu yapt???m?z zaman i? ortaklar?m?zdan bilgilerinizi as?l olarak toplanma (ya da sizin bilahare muvafakat etti?iniz) amac? ile ve sadece bu Politika uyar?nca, uygulanacak her türlü Ülke ya da Web Sitesi Gizlilik Beyanlar? ve tüm uygulanacak gizlilik ve veri koruma kanunlar? uyumlu olacak biçimde kullanacakt?r.

Belirli, s?n?rl? durumlarda ki?isel bilgilerinizi ilgisiz üçüncü ki?iler ile payla?abilir ya da bu üçüncü ki?ilere iletebiliriz. Örne?in; üçüncü bir ki?iye ki?isel bilgileri (i) talebiniz üzerine, (ii) yasal bir ?art ya da mahkeme emrine uymak için, (iii) kimlik h?rs?zl??? gibi muhtemel bir suçu ara?t?rmak için, (iv) VivaKi Turkey ya da VivaKi Turkey i? biriminin sat???, sat?n al?nmas?, birle?mesi, yeniden örgütlenmesi, tasfiyesi ya da feshi ile ba?lant?l? olarak ya da (v) benzer durumlarda verebiliriz. Söz konusu bir olay?n gerçekle?mesi halinde, ki?isel bilgilerinizi korumak için uygun ad?mlar? ataca??z.

VivaKi Turkey ?nternet Sitelerinin birço?u, ki?isel bilgilerinizin aç?klanmas? ve/veya iletimi hakk?nda seçim yapman?za olanak tan?maktad?r. Birçok durumda, seçimlerinizi ki?isel bilgilerinizi verdi?iniz zamanda ve sayfada göstermenizi istemekteyiz.

Ki?isel Bilgilerin Güvenli?i

Ki?isel bilgileriniz genel olarak VivaKi Turkey veritabanlar?nda ya da hizmet sa?lay?c?lar?m?z taraf?ndan sa?lanan veritabanlar?nda depolanacakt?r. Bu veritabanlar?n?n birço?u Amerika Birle?ik Devletlerindeki sunucularda saklanmaktad?r. Kanunun gerektirdi?i derecede, ki?isel bilgilerinizin ülkeniz d???na iletilecek olmas? halinde uygun bir bildirimde bulunulacakt?r.

VivaKi Turkey ki?isel bilgilerin gizlili?i, güvenli?i ve bütünlü?ünü korumak için makul korumalar sa?lamaktad?r. Örne?in; ki?isel bilgileri ?nternet bilgileri iletmek için (güvenlik soket katman?) secure socket layer (SSL) kullanmaktay?z. Her ne kadar ki?isel bilgilerinizin yetkisiz aç?klama, yanl?? kullan?m ya da de?i?tirilmesine kar?? korumaya yard?mc? olmas? için güvenlik tedbirleri alsak da, ?nternete ba?l? tüm bilgisayar a?lar? için durum bu iken, ?nternet üzerinden sa?lanan bilgilerin güvenli?ini garanti edemeyiz ve makul kontrolümüzün ötesinde güvenlik ihlallerinden sorumlu olmayaca??z.

Üçüncü Ki?i ?nternet Sitelerine Ba?lant?lar

VivaKi Turkey ?nternet Siteleri VivaKi Turkey taraf?ndan i?letilmeyen ?nternet sitelerine ba?lant?lar içerebilir. Bu ba?lant?lar, bir hizmet olarak sa?lanmaktad?r ve bu sitelerin faaliyetleri ya da içeri?i ile ilgili hiçbir onay ya da i?letmecileri ile ilgili hiçbir ili?kiyi ima etmemekteyiz. VivaKi Turkey bu ?nternet sitelerini kontrol etmemektedir ve içerik, güvenlik ya da gizlilik uygulamalar?ndan sorumlu de?ildir. Ziyaret etti?iniz web sitelerimizde yay?nlanan gizlilik politikas?n? siteyi kullanmadan ya da ki?isel bilgiler vermeden önce incelemenizi önermekteyiz.

Ki?isel Bilgilere Eri?im

Özel bir VivaKi Turkey ?nternet Sitesinde sa?lanan geri bildirim mekanizmalar?n? kullanarak bir VivaKi Turkey ?nternet Sitesinde bize verdi?iniz ki?isel bilgileri VivaKi Turkey, Büyükdere Cad. No:193 Levent, ?stanbul adresine yazarak gözden geçirebilir, düzeltebilir ve güncelleyebilirsiniz.

Ki?isel Bilgilerin Al?konulmas?

VivaKi Turkey, VivaKi Turkey ?nternet Siteleri üzerinden toplanan ki?isel bilgileri, talep etti?iniz hizmet, ürün ve bilgileri sa?lamak gerekli oldu?u kadar ya da uygulanacak olan kanun taraf?ndan izin verildi?i ölçüde al?koymaktad?r.

Çocuklar ve Ebeveynler

VivaKi Turkey ?nternet Siteleri genel olarak 13 ya??n alt?ndaki kullan?c?lar için planlanmam??t?r. VivaKi Turkey, uygulanacak kanun taraf?ndan izin verilmi? olmas? hariç olmak üzere çocuklardan ya da çocuklar hakk?nda ?nternet Siteleri üzerinden bilerek ki?isel bilgiler istemez ya da toplamaz. Çocu?unuzun ki?isel bilgiler vermi? olmas? ve söz konusu bilgilerin kay?tlar?m?zdan silinmesini talep etmeniz halinde, bunu özel bir VivaKi Turkey ?nternet Sitesinde sa?lanan geri bildirim mekanizmalar?n? kullanarak bir VivaKi Turkey ?nternet Sitesinde bize verdi?iniz ki?isel bilgileri VivaKi Turkey, Büyükdere Cad. No:193 Levent, ?stanbul yazarak halledebilirsiniz.

Bu Politika ya da Gizlilik Beyanlar? Hakk?nda Sorular

Bu Politika ya da bir Ülke ya da Web Sitesi Gizlilik Beyan? ya da ki?isel bilgileri kullan?m?m?z hakk?nda herhangi bir sorunuzun olmas? halinde, lütfen bizimle VivaKi Turkey, Büyükdere Cad. No:193 Levent, ?stanbul yazarak irtibata geçiniz.

Bu Politika ve Gizlilik Beyanlar?m?zdaki De?i?iklikler

VivaKi Turkey bu Politikay?, herhangi bir zaman ve önceden bildirimde bulunmaks?z?n bu Politikan?n gözden geçirilmi? halini VivaKi Turkey ?nternet Sitelerimizde yay?nlayarak güncelleme ya da de?i?tirme hakk?n? sakl? tutmaktad?r. Ayr?ca, Ülke ya da Web Sitesi Gizlilik Beyanlar?m?z? herhangi bir zaman ya da önceden bildirimde bulunmaks?z?n gözden geçirilmi? Gizlilik Beyan?n? uygulanacak olan VivaKi Turkey ?nternet Sitesinde yay?nlayarak güncelleme ya da de?i?tirme hakk?n? da sakl? tutmaktay?z. Bu Politikay? ya da herhangi bir Gizlilik Beyan?n? de?i?tirmemiz halinde, de?i?iklikler sadece gözden geçirilmi? Politika ya da Gizlilik Beyan?n? uygulanacak VivaKi Turkey ?nternet Sitesinde yay?nlad?ktan sonra ki?isel bilgilere uygulanacakt?r.

Bu Politika son olarak 01 ?ubat 2013 tarihinde gözden geçirilmi?tir.

Yazar Hakkında

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.