Genç Nüfus En Çok Hangi Siteleri Ziyaret Ediyor?

Gemius’un 15-24 ya? aras?ndaki internet kullan?c?lar? aras?nda hangi web sitelerinin daha popüler oldu?u konusunda Polonya, Türkiye, Romanya, Beyaz Rusya, Ukrayna ve Macaristan’? kapsayan ara?t?rmada bu ülkelerdeki genç nüfusun online ya?am? inceleniyor.

Gençler En Çok Hangi Sitelerde Bulunuyor?

Genç nüfus aras?nda en yayg?n kullan?lan siteler; Google, Facebook ve Youtube olarak görülüyor. Özellikle Polonya, Türkiye, Romanya ve Macaristan’da bu üç site öne ç?k?yor. Ukrayna ve Beyaz Rusya’da ise Facebook yerine Vk.Ru kullan?ld??? belirtiliyor.
Ara?t?rma ayn? zamanda global ve yerel arama motorlar?n? da içeriyor. Pek çok ülkede online ansiklopedi kategorisinde Wikipedia’n?n üst s?ralarda bulundu?u görülüyor. Ayr?ca ara?t?rmaya dahil olan ülkelerde yerel bilgi kaynaklar?n?n da kullan?ld??? gözlemleniyor.

Türkiye’deki Gençlerin Online Al??veri? Siteleri Ziyaretleri Di?er Ülkelerin Gerisinde Kal?yor

Lider konumdaki Youtube, ara?t?rmaya kat?lan baz? ülkelerde yerel e?de?er platformlar? ile yar???yor. Örne?in Macaristan’daki genç kullan?c?lar?n %35’u Cda.pl’yi, Polonya’daki genç kullan?c?lar?n ise %39’unun Indavideo.hu’yu ziyaret ediyor.

?nternet üzerinden al??veri? de genç kullan?c?lar aras?nda önemli bir yere sahip. Ara?t?rmaya kat?lan 6 ülkeden 4’ünde en popüler siteler aras?nda online al??veri? siteleri yer al?yor. Polonya internet üzerinden al??veri? yapan gençler aras?nda en fazla orana sahip ülke iken, online al??veri? siteleri Türkiye’deki popüler siteler aras?nda yer alm?yor.

Türk Gençleri Instagram ve Twitter’da

Ara?t?rmaya kat?lan ülkelerden Türkiye’deki en popüler 10 site içerisinde yer alan Instagram.com ve Twitter.com, di?er ülkelerin Top 10 listesinde bulunmuyor.

genc

?nternet Gençli?i Kimlerden Olu?uyor?

UNESCO’nun tan?m?na göre genç; 15-24 ya? aras? bireylerden olu?uyor. Analiz edilen ülkelerin büyük ço?unlu?unda internet kullan?c?lar?n?n cinsiyetleri yar? yar?ya da??l?yor. Türkiye’de ise buna istisna olarak, internet kullan?c?lar?n %63’ünün kad?nlardan olu?tu?u görülüyor. ?nternet kullan?c?lar? aras?ndaki k?rsal ve kentsel nüfus ayr?m?n?n fazla oldu?u ülkeler aras?nda Türkiye ve Macaristan bulunuyor. Buralarda kullan?c?lar?n yakla??k %77’si kentsel nüfus iken %23’ünün k?rsal nüfustan geldi?i görülüyor.

Kaynak: Gemius

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.