Gen Z Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Millennial ku?a?? günümüz i?gücünün en büyük bölümünü olu?turuyor ve pazarlama konusunda da en çok konu?ulan nesillerden biri. Bu kitleyi anlayabilmek amac?yla çok say?da ara?t?rma yap?ld??? görülüyor. Peki ya yak?n gelecekte kendi harcama gücüne sahip olacak Gen Z* tüketicilerinin davran??lar? nas?l de?i?iyor?

Ak?ll? Telefonlar Hayatlar?n?n Merkezinde Yer Al?yor

Yüksek teknolojili ve yüksek a?lara sahip bir dünyada do?an Gen Z üyeleri, ak?ll? telefon ça??nda büyüyen bir nesil. Ak?ll? telefonlar sahip olduklar? ilk cihazlar oldu?u için online hayatlar?n?n merkezinde yer al?yor. Neredeyse her Gen Z üyesi (%96) günde ortalama 3 saat 38 dakika online oldu?u bir ak?ll? telefona sahip, ki bu global ortalaman?n 50 dakika üzerinde. PC ve tabletlerde geçirdikleri zaman?n toplam?ndan daha çok cep telefonuyla çevrimiçi oluyorlar.

genz1

Ancak Gen Z’nin (internet kullan?c?lar?n?n ço?u gibi) gün içerisinde ekranlar aras? geçi? yapt???n?n da göz önünde bulundurulmas? gerekiyor. Bu noktada yaln?zca mobil stratejilere odaklan?lmamas? gerekiyor.

genz2

Gen Z Online Tv’yi Seviyor

Gen Z her gün ortalama 1 saat ve 11 dakika Online Tv’deki forumlar? izliyor. Geleneksel televizyon izleme bütün ya? gruplar?n?n toplam?nda halen 20 dakika daha fazla olsa da, Gen Z di?er gruplara oranla geleneksel televizyon izleme konusunda daha az hevesli.

Gen Z için talep etti?i içerik ve servisleri istedi?i zaman izleyebilme art?k günlük hayat?n bir parças?. Favori televizyon programlar?n? izlemek için belli bir saati beklemek istemiyorlar, onun yerine Netflix gibi içerisinde birçok içerik bulunduran ve istedikleri zaman istedikleri içeri?i izleyebilecekleri servisleri tercih ediyorlar.

genz3

genz4

Youtube, Gen Z’nin Favori Sosyal Medya Platformu

Gen Z üyelerinin hayatlar?nda e?lence ve video önemli bir k?s?m kapl?yor. Ara?t?rmaya kat?lanlar?n neredeyse yar?s? e?lenceli içeriklere ula?may? online olmak için önemli bir neden olarak görüyor. Televizyon, müzik ve oyunlar da bu grubun en büyük ilgi alanlar? aras?nda yer al?yor.

Milleniallar sosyal medyay? durumlar?n? güncellemek veya arkada?lar?n?n ne yapt???na bakmak için kullan?yorken Gen Z’nin en büyük sosyal medya kullan?ma motivasyonu ise e?lence. En çok kulland?klar? sosyal medya platformlar?na bak?ld???nda Youtube’un ana platfrom oldu?u görülüyor, Neredeyse her Gen Z üyesinin geçti?imiz ay içerisinde Youtube’u kulland??? yada ziyaret etti?i görülüyor.

Facebook’un genç nesil aras?nda popülerli?ini yitirdi?i yönünde bir görü? olsa da bu tam olarak do?ruyu yans?tm?yor. 10 gençten 9’u hala her ay Facebook’u kullan?yor. Üstelik en çok kulland?klar? 4 platformdan 3’ü de Facebook’ a ait.

genz5

Z Jenerasyonu Influencer Marketing’e Kar?? Aç?k Görü?lü

Gen Z, pazarlama bilinci ta??yan bir nesil. Do?udan reklamc?l?k d???nda, sosyal medya ve “vlog” gibi yay?nlarla da tüm hayatlar? boyunca reklamlara maruz kal?yorlar. Z jenerasyonunu en çok etkileme potansiyeli olan pazarlama ?ekli ise Influencer Marketing.

Bu grubun 5’te 1’i ünlüler yada vloggerlar taraf?ndan payla??lan videolar? izliyor, sosyal medya üzerinde ünlüleri di?er gruplara oranla %50 daha fazla takip ediyorlar.

Ünlüler ve vloglar bu grubun marka ke?if kanallar?n?n aras?nda en önemli ikisini olu?turuyor, bu anlamda Influencer Marketing’e kar?? oldukça aç?k görü?lü olduklar? söylenebilir.

genz6

 

*Gen Z;  16-20 ya? aral???ndaki internet kullan?c?lar? olarak tan?mlanm??t?r.

 

Kaynak: GlobalWebIndex

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.