Gelecekte Bizi Bekleyen 6 Ezber Bozan Trend

5 y?l içerisinde bizi ne bekliyor?

Markalar ve Tüketiciler, ezber bozan trendlerin i? hayat?n? önemli ölçüde etkileyece?ini kabul ediyor. Peki 5 y?l içerisinde bizi hangi geli?meler bekliyor?

Publicis Media Business Transformation Predictor, önümüzdeki be? sene içerisinde i? hayat?n?n nas?l dönü?ece?ine ili?kin 1.800 tüketicinin görü?lerini ve 750 yöneticinin tahminlerini toplayarak bizler için bir gelecek tablosu çizdi. Bu çal??ma, kesintisiz al??veri?ten payla??m ekonomisine kadar birçok i? kategorisine uzanan 6 “Disruption” (ezber bozan) trendin etkisini öngörüyor.

Hangi metodolojiyi kulland?k?

The Business Transformation Predictor, bu çal??may? pazar tahmin metodolojisini kullanarak haz?rlad?. Bu metodoloji, tüketicilere ve yöneticilere belirli bir trendin bir kategorideki gelecek etkileri üzerine bahis oynamas?n? sa?layan borsa benzeri bir oyun metodudur. Buna ek olarak, hem tüketici hem de C seviyesindeki yöneticilerin görü?lerini toplamak için ayr?ca geleneksel anket de kullan?ld?.

“Disruption”n?n ana ak?m olaca?? 5 y?l içerisinde sizi ve mü?terilerinizi neler bekledi?ini görmek için raporumuzu linkten inceleyebilirsiniz.

Publicis Media Business Transformation Predictor Report

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.