Facebook’ta Markaların İşine Yarayan İçerikler (Infografik)

Facebook, pazarlaman?n bel kemi?i, olmazsa olmaz? bir platform oldu?unu senelerdir kan?tl?yor. Ancak ne var ki de?me pazarlama uzmanlar? için bile kimi zaman zorlay?c? bir platform haline dönebiliyor Facebook. Herkesin en büyük arzusu, öyle bir içerik ç?kmak ki hem geni? kitlelere eri?sin hem de büyük bir etkile?im getirsin. Ama bu her zaman kolay olmuyor.

Facebook’ta markalar?n i?ine yarayan ve yaramayan içerikleri ortaya ç?kartmak için yap?lan ara?t?rman?n sonuçlar? ise biraz olsun bu sisi da??tacak ?ekilde. 1 Ocak 2015 tarihi ile 31 Aral?k 2016 tarihi aras?nda 30 markan?n 18.000’den fazla gönderisinin incelendi?i bu rapora göre en ba?ar?l? sonuç videodan geliyor; o da bir yere kadar.

“Facebook’un video içeriklere gösterdi?i ilgi dolay?s?yla, foto?raf ve ba?lant? içeriklerine nazaran video içeriklerin daha fazla eri?ime sahip olmas? anla??labilir. Ancak video içerikler de payla??m, be?eni ve yorum etkile?imi alm?yor.” diyor ara?t?rma yöneticilerinden Ryan Sweeney. “Dolay?s?yla pazarlama uzmanlar? her gönderinin üzerinde dikkatle dü?ünmeli ve kendi stratejilerine nas?l bir katk?da bulunaca??n? öngörmeliler.” diyor ve ekliyor “E?er takipçilerinin %2,5’luk k?sm?ndan daha fazla bir kitleye eri?mek istiyorlarsa muhakkak reklam modellerini ve sponsorlu içerikleri gözden geçirmeliler.”.

Sonuçlara bak??

Raporun sonuçlar?na bakacak olursak en yo?un etkile?im türü be?eniler. Tüm etkile?imlerin %86’? be?enilerden gelirken %10’u payla??mlardan ve %4’ü de yorumlardan olu?makta. Gönderilere göre bakt???m?z zaman ise görsel payla??mlar?n?n etkile?imleri aras?nda be?eninin pay? %88 iken video payla??mlara geldi?imizde bu oran %76’lara kadar geriliyor. Ancak bu noktada foto?raf gönderilerinin payla??m oran? %7,5 iken videolar?n payla??m oran? %18’lere kadar yükseliyor.

2015 y?l?ndan 2016 y?l?na gelinirken de gönderilerin kitlelere eri?imi de art?yor. Ba?lant? payla??mlar? 2015 y?l?nda %0,9’luk bir orana sahipken 2016 y?l?nda iki kat?ndan fazla artarak %2,2’lik bir paya sahip oluyor. Benzer bir art??? video payla??mlarda da görüyoruz. 2015 y?l?nda %0,6’l?k bir paya sahipken 2016 y?l?nda kitlelerin %1,4’üne eri?meye ba?lad?.

Markalar?n bir gönderilerine etkile?im alabilmeleri için ise ortalama 191 gösterim gerekiyor. Kimi markalar için ba?lant? payla??mlar? daha büyük kitlelere organik eri?im getirmi?ken video payla??mlar? yar?s? kadar ba?ar? sa?layamad?lar. Dolay?s?yla her marka için i?e yarayacak kesin bir çözüm yok. Her marka kendisi için i?e yarayan ve yaramayan gönderileri denemek durumunda.

içerik-facebook-e1507757790374

Kaynak: sosyalmedya.co

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.