Facebook Video İzlemelerinin %65’i Mobil Cihazlarda Gerçekleşiyor

Cisco’nun öngörülerine göre mobil video trafi?i 2013-2018 aras?nda 14 kat artacak ve mobil veri trafi?inin yüzde 69’unu olu?turacak.
Sosyal a?larda görsellerin yükseli?i konusunda Facebook taraf?ndan payla??lan rakamlar bu de?i?imi ciddiye almam?z gerekti?ini gösteriyor.
Kullan?c?lar?n yaz?l? ileti?imde etiketlerden ve ‘emoji’ denen karakterlerden faydalanarak yeni bir dil olu?turdu?unu söyleyen Facebook, foto?raf ve video payla??m?nda çarp?c? büyümeyi gözler önüne seriyor.

facebook-video-fotograf-paylasim-istatistikleri (1)

Facebook taraf?ndan payla??lan baz? istatistikleri a?a??da bulabilirsiniz.

 1. Facebook üzerinde 2 y?l içinde mobil cihazlarda video izlenme oran? yüzde 532 artt?.
 2. Geçti?imiz y?l içinde, ki?i ba??na yap?lan video payla??mlar? dünya genelinde yüzde 75, ABD’de ise yüzde 934 artt?.
 3. Haber kayna??nda payla??lan (insanlar ve firmalar taraf?ndan) video say?s?nda y?ll?k 3.6 kat art?? gözlendi.
 4. Tüm dünyada Facebook video izlemelerinin yüzde 65’i mobil cihazlarda gerçekle?iyor.
 5. Her gün Facebook’a ortalama 350 milyon foto?raf yükleniyor.
 6. Instagram’da 300 milyondan fazla kullan?c? her gün 70 milyon foto?raf ve video yüklüyor.
 7. Facebook’ta her gün payla??lan etiketlerin say?s? 1 y?l içinde yüzde 75 artt?.
 8. Facebook haber ak??lar?nda payla??lan video içerikleri ise 1 y?l içinde 3.6 kat artt?.
 9. 2014’ün Temmuz ay??ndan beri Faccebook’ta her gün 1 milyar kez video görüntülendi. Ortalamaya bak?ld???nda Facebook’a tekrar gelen kullan?c?lar her gün en az 1 video izliyor.
 10. Amerikal? yeti?kinler mobilde geçirdi?i her 5 dakikan?n 1’ini Facebook’a ve Instagram’a harc?yor.
 11. Amerikal? Facebook kullan?c?lar?n?n yüzde 76’s? Facebook’ta video ke?fetmeye e?ilimli olduklar?n? söylüyor.

Kaynak: Webrazzi.com

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.