Facebook ve Twitter’ın Gizli Reklamı Yapılıyor, Haksız Rekabet Ortaya Çıkıyor

?nternet Yay?nc?lar? Derne?i (?YAD) Genel Sekreteri Kudret Ulu, televizyonlarda ba?ta Facebook ve Twitter olmak üzere s?kl?kla konu edilen sosyal payla??m sitelerinin gizli reklamlar?n?n yap?ld???n? söyleyerek, haks?z rekabet yap?ld??? uyar?s?nda bulundu. Ulu, milyonlarca dolar de?erindeki Facebook, Google, Twitter, YouTube gibi sitelerin ticari kazançlar?n?n da oldu?una ve bunlar?n birço?unun Türkiye’de de kay?tl? ?ekilde ticari faaliyetlerini sürdürdüklerine dikkat çekti ve bu durumun özellikle radyo ve televizyonlarda bu siteler üzerindeki kampanyalar, yorumlar, ya da videolar hakk?nda konu?ulurken unutulmamas? gerekti?ini vurgulad?.

Ulu aç?klamas?nda bu ?ekilde yap?lan gizli reklamlar?n Radyo ve Televizyon Kurulu?lar? Reklam Yay?n ?lkeleri ve Usulleri ile Reklam Gelirleri Üst Kurul paylar?n?n Ödenmesi Hakk?nda Yönetmeli?in 11. Maddesinde, reklam amac? ta??yan ?ekilde fakat reklam oldu?u aç?kça belirtilmeden sunulmas?n?n gizli reklam olarak tan?mland??? ve yasakland???n?n alt?n? çizdi. Ulu, Facebook, Google, Twitter, YouTube gibi markala?m?? ve ayn? zamanda ticari gelir elde eden bu sitelerin, isimlerinin do?rudan payla??lmas? suretiyle gizli reklam deste?i ald?klar?n? söyleyerek, Reklam Kurulu’ndan, programlarda gizli reklam mevcudiyetinin tespit edilerek 4077 Say?l? kanun gere?ince cezai i?lem yap?lmas?na karar vermesi gerekti?ini ifade etti.

Ulu, amaçlar?n?n benzer ?ekilde yay?n yapan yerli payla??m sitelerini bu markalar kar??s?nda korumak oldu?unu ve konuyla ilgili olarak savc?l??a suç duyurusunda bulunmaya haz?rland?klar?n? söyledi. Ulu bir süre önce Fransa’da da hükümet taraf?ndan al?nan bir kararla, Radyo ve televizyonlarda haber içeri?iyle do?rudan ili?kili olmad??? sürece Facebook ve Twitter kelimelerinin kullan?lmas?n?n yasakland???n? da hat?rlatarak, Türkiye’de de, birçok sosyal a? içinde sadece birkaç?na avantaj sa?layan bu durumun önüne geçmek için benzer bir karar?n al?nmas? gerekti?ini ifade etti.

Kaynak: reklam.com.tr

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.