Facebook Messenger 2015 İstatistiklerini Açıkladı

Facebook Mesajla?ma Ürünleri Ba?kan Yard?mc?s? David Marcus, 2015 y?l?n?n Messenger için nas?l geçti?i ile ilgili de?erlendirmelerde bulundu ve 2016 y?l? projelerinden bahsetti.
Nielsen’e göre 2015 y?l?n?n en h?zl? büyüyen uygulamas?n?n Messenger oldu?unu belirten ve halihaz?rda uygulaman?n Facebook’tan sonra tüm zamanlar?n en popüler iOS uygulamas? konumunda oldu?unun alt?n? çizen Marcus, ayl?k Messenger kullan?c? say?s?n?n 800 milyona ula?t???n? aç?klad?.
Marcus’un 2016 y?l? için temel beklentileri aras?nda Messenger’?n SMS ve mesajla?ma hizmetlerine k?yasla daha ilgili ve yayg?n hale gelmesi, daha fazla markan?n ticari ve ki?iselle?tirilmi? mü?teri hizmetleri için Messenger’? kullanmas? ve ?u anda test a?amas?nda olan sanal asistan M gibi yenilikçi projelerin sürdürülmesi bulunuyor.
Güncel Messenger ?statistikleri:
 • Messenger’?n 800 milyondan fazla ayl?k aktif kullan?c?s? bulunuyor
 • Nielsen verilerine göre Messenger, 2015 y?l?nda ABD’de en h?zl? büyüyen uygulama oldu
 • Geçti?imiz y?l Facebook üzerinden i?letmelere gönderilen mesaj say?s? ikiye katland?
 • Her ay Messenger üzerinden 9,5 milyardan fazla foto?raf gönderiliyor
 • Her gün Messenger üzerinden ortalama 5 milyondan fazla GIF gönderiliyor
 • App Annie verilerine göre Messenger, Facebook’tan sonra en popüler ikinci iOS uygulamas? konumunda
 • Messenger Android üzerinden 1 milyardan fazla kez indirildi
 • Messenger platformu piyasaya sürüldü?ünden beri, Talking Tom, GIPHY, Sound Clips ve Bitmoji gibi Messenger uygulamalar? 1 milyondan fazla kez indirildi
 • Facebook uygulama ailesi üzerinden günde ortalama 45 milyardan fazla mesaj gönderiliyor
 • Messenger’?n görüntülü konu?ma özelli?i, kullan?ma sunuldu?u ilk iki gün içinde 1 milyon aramaya ula?t?
 • Dünyadaki tüm mobil VoIP aramalar?n?n %10’u Messenger üzerinden yap?l?yor

Kaynak: Sosyalmedyaport

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.