eMarketer Sosyal Ağ Kullanıcı Sayıları Tahminleri

Dijital pazarlama, medya ve ticaret ile ilgili trend ve içgörü sunan ara?t?rma ?irketi eMarketer sosyal medya kullan?m?yla ilgili raporunu yay?nlad?. Rapora göre 2017’de dünya genelinde 2.48 milyar ki?i, yani her 3 ki?iden 1’i bir sosyal a?  kulland?. Asya-Pasifik, Latin Amerika, Orta Do?u ve Afrika’da yükselen pazarlarda artan sosyal a? kullan?m? ise 2016 y?l? boyunca % 8.7 art?? gösterdi.

internet users and penetration worldwide-2016-2021

Rapor verilerine göre dünya çap?nda yakla??k 594 milyon ki?i Instagram’a 2017’de düzenli olarak eri?im sa?lad?. Bu rakam toplam sosyal a? kullan?c?lar?n?n yakla??k dörtte birini (% 24.0) temsil ediyor. eMarketer Instagram kullan?c? say?s?n?n 2018’de yakla??k 699 milyon, 2021’e gelindi?inde ise 928 milyon olmas?n? öngörüyor. Yani; 2018’de toplam sosyal a? kullan?c?lar?n?n %26.4’ünü olu?turmas? beklenen Instagram kullan?c?lar?n?n, 2021’de %30’u olu?turmas? tahmin ediliyor.

Cep telefonlar?, internet kullan?c?lar?n?n çevrimiçi olma ve sosyal a?lara eri?im için kulland?klar? birincil kaynak. 2017’de dünya genelinde mobil internet kullan?c?lar?n?n %74.4’ü mobil cihazlar?n? sosyal medyaya eri?im için kulland?. Sosyal a? kullan?c?lar?n?n ise %82.5’i ayda en az bir kez bir mobil cihazdan sosyal a?lara eri?im sa?lad?.

*Bu içerik, eMarketer’in son raporu olan “Dünya Genelinde Sosyal A? Kullan?c?lar? Güncellemesi: 2016-2021 Instagram Odakl? Tahminleri”nden (Worldwide Social Network Users Update: eMarketer’s Estimates and Forecast for 2016–2021, with a Focus on Instagram) yararlan?larak haz?rlanm??t?r.

Kaynak: eMarketer

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.