İnternet ve Mobil Kullanıcı Rakamları

?nternet kullan?c?lar?n?n penetrasyonu eMarketer’in y?l için daha önceki tahminleri ile örtü?ecek ?ekilde h?zla art?yor.  2017’nin sonunda, dünya genelindeki insanlar?n yakla??k % 47’si ayda en az bir kez – masaüstü / dizüstü bilgisayar veya mobil cihaz arac?l???yla – çevrimiçi olacak. 2019’a gelindi?inde ise toplam nüfusun yar?s?ndan fazlas? (yakla??k 3.84 milyar ki?i) internet kullan?yor olacak.

eMarketer’in “Dünya Çap?nda Internet ve Mobil Kullan?c?lar: eMarketer’in 2017-2021 için Güncel Tahminleri ” raporuna göre, internet özellikli cep telefonlar?n?n benimsenmesi ve Asya-Pasifik, Orta ve Do?u Avrupa, Latin Amerika, Orta Do?u ve Afrika genelindeki geli?en pazarlar, internet kullan?c?lar?n?n say?s?n? art?r?yor.

 

internet users and penetration worldwide-2017

 

Bu y?l, dünya genelinde cep telefonu kullan?c?lar?n?n say?s? 2.73 milyara ula?acak. Bu grubun % 87.4’ü ise mobil internet eri?imi için ak?ll? telefon kullanacak.

 

Kaynak: eMarketer

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.