Dünyanın İnternet Trafiğinin Yarısından Fazlası Mobilden Geliyor

We Are Social ve Hootsuite i?birli?inde yay?nlanan “Digital in 2017 Global Overview” raporuna göre dünya nüfusunun yar?s?ndan fazlas? internet kullan?yor.

Raporda internetin bu h?zl? büyümesinin yan? s?ra çe?itli sonuçlar dikkat çekiyor:

 • Günümüzde dünya nüfusunun yar?s?ndan fazlas? ak?ll? telefon kullan?yor.
 • Dünya nüfusunun 3’te 2’sinin mobil telefonu var.
 • Dünyan?n internet trafi?inin yar?s?ndan fazlas? mobilden geliyor.
 • Günümüzde dünyada mobil ba?lant?lar?n yar?s?ndan ço?u geni?bantl?.
 • Dünya nüfusunun 5’te 1’inden fazlas? geçti?imiz 30 gün içerisinde internetten al??veri? yapt?.

Global Bak??

Dijital dünya 2016 y?l?nda ciddi bir büyüme gösterdi.

1

Dünyada en güncel rakamlara bakmak gerekirse;

 • 3,77 milyar  internet kullan?c?s? var, bu rakam toplam nüfusun %50’sini olu?turuyor.
 • Toplam nüfusun %37’sine denk gelen, 2,80 milyar sosyal medya kullan?c?s? var.
 • 4,92 milyar mobil kullan?c? var, toplam nüfusun %66’s?n? olu?turuyor.
 • Dünya nüfusunun %34’üne denk gelen, 2,56 milyar mobil sosyal medyay? kullan?c?s? var.
 • 1,61 milyar  e-ticaret kullan?c?s? var ve bu rakam dünya nüfusunun %22’sini olu?turuyor.

2015 ile 2016 y?l? kar??la?t?r?l?rsa;

 • 2016 y?l?nda internet kullan?c?lar? %10 oran?nda büyüdü.
 • Aktif sosya medya kullan?c?lar? %21 artt?.
 • Cep telefonu kullan?c?lar?nda art?? %5 olarak gözlemdi.
 • Mobil sosyal medya kullan?c?lar? ise %30 oran?nda artt?.

2

Raporda, Türkiye’yi de içeren Avrupa’daki dijital de?i?imin dünyan?n di?er bölgelerine oranla daha yava? oldu?u görülüyor. Avrupa’daki internet kullan?c?lar? geçti?imiz y?la göre 21 milyon artarak, 637 milyona eri?ti. Avrupa’da sosyal medya kullan?m? %5 artarak 400 milyonu geçti.

3

 

?nternet Kullan?m?

?nternet kullan?c?lar?n?n say?s? geçti?imiz 5 y?lda %80 art?? göstermi? durumda. Ülkelere göre internetin kullan?m?nda Birle?ik Arap Emirlikleri %99 ile 1. s?rada yer al?yor. Japonya %93 ile 2. s?rada iken Türkiye %60 ile 22. s?rada.

4

 

?nternet h?z?n?n dünya genelinde artt??? görülüyor. Ülkeler baz?nda bak?l?rsa; Güney Kore en h?zl? internete sahipken Türkiye 19. s?rada yer al?yor.

6

 

Bölgelere göre internet kullan?m oranlar?na a?a??dan ula?abilirsiniz;

5

 

Kaynak: We Are Social

?lgili Haberler:

2015 Y?l?nda Dijital, Sosyal ve Mobil Trendler

2016 Y?l?nda Türkiye’de ve Dünyada Dijital ?statistikler

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.