Dünya’da Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları Nasıl Değişiyor?

We Are Social ve Hootsuite’in beraber yay?nlad??? “Digital in 2017 Global Overview” raporunda dünyadaki internet kullan?c?lar?n?n sosyal medya kullan?m al??kanl?klar? ve s?kl?klar? da inceleniyor.

(Dünyada internetin de?i?iminin ve geli?iminin ele al?nd??? raporun ilk bölümüne buradan ula?abilirsiniz: Dünya Nüfusunun Yar?s?ndan Fazlas? ?nterneti Kullan?yor)

7

2016 y?l?nda sosyal medya kullan?m?n?n % 20 oran?nda artt??? gözleniyor. Özellikle son 10 y?lda dünyan?n en popüler sosyal platformu olan Facebook etkileyici art??lar göstermi? durumda. Dünyada neredeyse 2.8 milyar insan ayda en az?ndan 1 kez sosyal medyay? kullan?yor, bu kullan?c?lar?n %91’i ise mobil araçlar? kullan?yor. Sosyal medya kullan?m?n?n bir önceki y?la k?yasla %21 büyüdü?ü gözleniyor.

8

Bu senenin raporundan elde edilen sonuçlara göre en çok sosyal medya kullanan 5 ülkeden 4’ünü Asya ülkeleri olu?turuyor. Türkiye ise 12. s?rada yer al?yor.

9

Filipinler sosyal medyada en fazla zaman harcayan ülke olarak sosyal medyada günde ortalama 4 saat 17 dakika zaman geçiriyorlar. 2.ülke ise 3 saat 43 dakika ile Brezilya. Türkiye ise günde ortalama 3 saat ile 9. s?rada yer al?yor.

10

Sosyal medya kullan?c? say?s?ndaki art??ta 1. S?rada %73 art?? ile Suudi Arabistan yer al?yor. 2. s?rada ise %46’l?k oranla Birle?ik Arap Emirlikleri bulunuyor. Türkiye ise bu listeye %14’lük oran ile 21. s?rada giriyor.
Bölgelere göre sosyal medya kullan?m haritas?na a?a??dan ula?abilirsiniz;

11

Mobil Cihazlardan Sosyal Medya Kullan?m?:

Ara?t?rma, dünya nüfusunun 3’te 1’inden fazlas?n?n (2.5 milyar ki?i) sosyal medya hesaplar?na mobil cihazlar üzerinden ula?t???n? gösteriyor. Dünya nüfusunun %8’inin geçti?imiz 12 ayda mobil üzerinden sosyal medya kullanmaya ba?lad??? gözlemleniyor. Bu, her 1 saniyede 18 yeni kullan?c?n?n mobilden sosyal medya kullanmaya ba?lad??? anlam?na geliyor.

12

Ülkelere göre mobil cihazlardan sosyal medya kullan?m?nda Birle?ik Arap Emirlikleri %88’le 1. s?rada yer al?yor. Türkiye ise %52’lik oran ile 14. s?rada bulunuyor.

13

Bölgelere göre mobil cihazlar üzerinden sosyal medya kullan?m haritas?na a?a??dan ula?abilirsiniz;

14

Kaynak: We Are Social

?lgili Haberler:

Dünyan?n ?nternet Trafi?inin Yar?s?ndan Fazlas? Mobilden Geliyor

2015 Y?l?nda Dijital, Sosyal ve Mobil Trendler

2016 Y?l?nda Türkiye’de ve Dünyada Dijital ?statistikler

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.