Dünyada Haber Uygulamaları Kullanımı Artıyor

2016 y?l?ndaki çarp?c? geli?meler sonras? kullan?c?lar gündemi yakalayabilmek için haber uygulamalar?n? s?kl?kla kullanmaya ba?lad?.

Global Web Index’ten al?nan dataya göre 2016 y?l?nda ya?lar? 16-64 aras? de?i?en 10 kullan?c?dan 4’ü haber uygulamalar?n? tabletleri veya ak?ll? telefonlar? üzerinden kontrol etti?i görülüyor. 2015 y?l?na göre kullan?m?n %7 oran?nda artt??? ortaya

Ara?t?rmaya göre mobil uygulama kullan?c?lar? daha fazla içeri?e eri?mek istiyor. Bloomberg’i örnek olarak al?rsak; uygulama kullan?c?lar? mobil site kullan?c?lar?na oranla ayda ortalama 25 kez daha fazla sayfa görüntülüyorlar.

abc

E-Marketer ak?ll? telefon üzerinden internette geçirilen zaman?n %85’inin mobil web yerine uygulamalarda geçirildi?ini belirtiyor.

Yay?nc?lar uygulama kullan?mlar?n? yükseltmek için bildirimleri kullan?yorlar. Ekim 2016’da Reuters Oxford Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü taraf?ndan yap?lan ara?t?rmada mobil uygulama kullan?c?lar?n?n telefonlar?na gelen haber bildirimlerine t?klad?klar? görülmü? durumda.

Kaynak:E-Marketer

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.