Dünyada Dijital Rakamlar

Smart Insight ve TFM&A i?birli?iyle haz?rlanan genel dijital verilerin bulundu?u infografi?e göre;

– Dünyada yakla??k 3 milyar internet kullan?c?s? bulunuyor. (Bu rakam nüfusun yakla??k %40’?n? olu?turuyor.)

– ?nternet kullan?c?lar?n?n yüzde 80’inin ak?ll? telefonu bulunurken yüzde 91’i bilgisayar kullan?yor.

– Pazarlama çal??malar?n?n yüzde 28,7’si arama motorlar? üzerinde yap?l?rken sosyal medya sadece yüzde 4,5’ini kaps?yor. Direkt kanallar hala ilk s?rada.

– B2C içerik pazarlamas?nda birincilik sosyal medya kanallar?nda. Bunu bültenler ve internet siteleri takip ediyor. Geçti?imiz y?llar?n y?ld?z? olan micro siteler ise son s?rada yer al?yor. Art?k içerik pazarlamas? için çok az micro site yap?ld??? görülüyor.

– E-ticaret sitelerinde sepete en çok ürün at?lan cihaz iPad, en çok sat??a dönü?türen cihaz ise Kindle Fire. Buna kar??l?k e-ticaret siteleriden hala en çok sat?? yap?lan ürün bilgisayar olarak gözüküyor. Kullan?m/sat?? oran?na göre bak?ld???nda di?er ak?ll? cihazlar önde yer al?yor.

– Markalar?n yüzde 34’ü net bir dijital pazarlama stratejisine sahip oldu?u görülüyor. Yüzde 50’si ise bir strateji belirlemeden dijital pazarlama çal??malar? yapt?klar? belirtiliyor.

– Markalar?n yüzde 11’i dijital dönü?üm çal??malar? için 2 y?ldan fazla zaman harcad???n? belirtirken yüzde 37’sinin henüz böyle bir çal??ma ba?latmad???n? gösteriyor.

Detayl? bilgi için a?a??daki infografi?i inceleyebilirsiniz.

digital-marketing-2015

Kaynak: Sosyalmedya.co

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.