Dünya Çapında İnternet Kullanımı Artıyor

E-Marketer’in yay?nlad??? “Dünya Çap?nda Internet ve Mobil Kullan?c?lar: 2016-2021 için Tahminler” adl? raporuna göre, dünya nüfusunun yakla??k % 47’sinin 2017 y?l?nda mobil cihazlar, tablet veya desktop üzerinden interneti ayda en az bir kez kullanaca?? belirtiliyor, 2016 y?l?na oranla da %6,1 art?? oldu?u görülüyor. 2019 y?l?nda ise dünya nüfusunun %50,6’s?n?n internet kullanac?s? olaca?? söyleniyor bu da 3,82 milyar insana denk dü?üyor.

Bu yükseli?in arkas?ndaki internet kullan?c?lar?n?n ise Asya-Pasifik, Orta ve Do?u Avrupa, Latin Amerika, Orta Do?u ve Afrika’daki dü?ük gelirli ve k?rsal kesimdeki ki?ilerden olaca??n? öngörüyor. Bu bölgelerde bulunan birçok insan?n mobil internet yoluyla ilk kez çevrimiçi olmas? bekleniyor.

Dünyadaki be? internet kullan?c?s?ndan neredeyse dördünün, bu sene internete eri?mek için ak?ll? telefon kullanaca?? söyleniyor bu 2016 y?l?na göre % 9.3’lük bir art?? anlam?na geliyor. Mobil ?nternet kullan?m?ndaki büyüme, Wifi kapsama alan?n?n geni?letilmesi ve 3G – 4G kullan?m süresinin uzat?lmas? ile desteklenece?i iletiliyor.

Ayr?ca ak?ll? telefonlar?n fiyatlar?ndaki dü?ü? ve uygun fiyatl? data paketleri yard?m?yla mobil internet kullan?m?n?n artaca?? söyleniyor. Kuzey Amerika d???nda  ak?ll? telefon pazar?n?n çift haneli rakamlarla büyümesi bekleniyor. Latin Amerika’n?n ise uygun fiyatl? data paketlerinden yararlanmas? bekleniyor. Bu y?l ilk kez, Latin Amerika’daki be? internet kullan?c?s?n?n üçten fazlas? düzenli eri?im için bir ak?ll? telefon kullanacak. 2021 y?l?nda bu oran% 72’yi a?aca?? söyleniyor.

WhatsApp, WeChat ve Facebook Messenger gibi mesajla?ma servisleri ve sosyal medya platformlar?na olan talep bu bölgelerdeki mobil internet eri?iminin yayg?nla?mas?n? sa?l?yor. Bu platformlar, aile ve arkada?larla ileti?im kurmak için en çok tercih edilen yol olman?n yan?nda baz? bölgelerde de standart sesli arama veya SMS mesajla?mas?ndan daha uygun fiyatl?.

Geli?mi? bölgelerdeki mobil internet kullan?c?lar?n?n ço?unlu?unun online olmak için ak?ll? telefon kullanmas? bekleniyor – Kuzey Amerika’n?n % 98’den fazlas?, Bat? Avrupa’n?n ise % 97’den fazlas?n?n bu y?l mobilden online olmas? bekleniyor. Bu bölgelerdeki internet kullan?c?s? say?s?nda görülen art???n ise daha ya?l? olan gruplar?n interneti ilk kez kullanmas?ndan kaynaklanaca?? söyleniyor.

225185

Kaynak: E-Marketer

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.