Dijitalleşmenin Makroekonomik Etkileri

Accenture, Dijitalle?me Endeksi Raporu’nu yay?nlad?. Raporda, %81 ve üzerinde puan alan ?irketler “Dijitalle?me Öncüleri” olarak adland?r?l?yor. Türkiye’nin puan? ise %61 olarak belirtiliyor ve  ?irketlerin sadece yüzde 55’i kendilerini dijitalle?me sürecine haz?r hissediyor.

accentureDijital ekonomi çok say?da “dijital” girdinin toplam ekonomik ç?kt? içindeki pay?n? ifade ediyor. Bu dijital girdiler, dijital
yetkinlikler, dijital ekipman (donan?m, yaz?l?m ve ileti?im araçlar?) ve dijital ara ürün ve hizmetlerden olu?uyor. Rapora göre 2005 y?l?nda dünya ekonomisinin sadece yüzde 15’i dijital iken, bu rakam 2015 y?l?nda yüzde 22’ye ula??yor; 2020 y?l?nda ise dijital ekonominin küresel ekonominin yüzde 25’ini olu?turmas? bekleniyor. Ayn? ?ekilde dijitalle?me, istihdam?n yap?sal olarak dönü?ümünde rol oynuyor. Örne?in yap?lan ara?t?rmalara göre, Amerika’da 2000-2008 y?llar? aras?nda 5.8 milyon ki?inin i?ini kaybetti?ini ve bu rakam?n yüzde 80’inin teknoloji ve dijitalle?menin do?rudan ya da dolayl? etkilerinden kaynakland???n? gösteriyor. Elbette buradan dijitalle?menin istihdam? azaltt??? sonucunu ç?karmamak gerekiyor. Dijitalle?meyle birlikte istihdam?n niteli?i de?i?iyor. OECD taraf?ndan Haziran 2016’da yay?mlanan Dijital Ekonomi Raporu’nda bugünün çocuklar?n?n yüzde 65’inin çal??ma hayat?na ba?lad?klar?nda henüz ke?fedilmemi? i?lerde çal??acaklar? belirtiliyor. ?ngiltere’de gerçekle?tirilen Tech Nation 2016 ara?t?rmas?n?n sonuçlar?na göre ise dijital endüstri, ülkede yakla??k 1,5 milyon yeni istihdam yarat?rken bunlar?n yüzde 41’i konvansiyonel sektörlerde gerçekle?ti. Bu çarp?c? oran bize dijital teknolojilerin mevcut geleneksel ekonomileri de nas?l dönü?türdü?üne ili?kin son derece önemli bir ipucu sunuyor.

Kaynak: Accenture

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.