Dijital Yatırım Açıkhava, Radyo, Dergi ve Sinemanın Toplamını Geçti

IAB Türkiye Dijital Reklam Yat?r?mlar?n? Aç?klad? 

Reklamc?lar Derne?i üyesi medya ajanslar?n?n verileriyle haz?rlanan 2011 y?l? reklam yat?r?mlar?nda, dijital mecran?n alt k?r?l?mlar? için sadece display ve mobil aç?klan?rken; IAB Türkiye (Interactive Advertisement Bureau) taraf?ndan aç?klanan “2011 Dijital Reklam Yat?r?mlar?”nda, display ve mobilin yan?s?ra, arama motoru reklam yat?r?mlar? (search), ilan sayfalar? reklam yat?r?mlar? ve e-posta, in-game advertising gibi k?r?l?mlara da yer verildi. Buna göre, search ve di?er k?r?l?mlar ile birlikte dijital reklam yat?r?mlar? 721 milyon TL olarak aç?kland?. Search ve di?er k?r?l?mlar?n da eklenmesiyle dijital mecra yat?r?m?, RD’nin aç?klam?? oldu?u 2011 medya yat?r?m?ndaki aç?khava, radyo, sinema ve dergi yat?r?mlar?n?n toplam?n? da geçmi? oldu. Ayr?ca, raporlanmayan kanallarda yap?lan reklam yat?r?m?ndan %35 oran?nda daha fazla dijital mecra yat?r?m? yap?ld??? ortaya ç?km?? oldu.

IAB Türkiye 2011 Dijital Reklam Harcamalar? Raporu’na göre; dijital harcama içinde arama motoru reklam yat?r?mlar?n?n pay? %47, display reklam yat?r?mlar?n?n %41, ilan sayfalar? reklam yat?r?mlar?n?n %8, mobil reklam yat?r?mlar?n?n %3 olarak gerçekle?ti.

Toplam Reklam Yat?r?m?ndan Dijital’in Ald??? Pay %15

Reklamc?lar Derne?i’nin daha önce aç?klam?? oldu?u rakamlara göre ise toplam 4 milyar 320 milyon TL olarak gerçekle?en reklam harcamalar?nda, sadece display ve mobil k?r?l?mlar? ile 344 milyon TL olarak belirtilen dijital mecran?n reklam harcamalar?; search, seri ilanlar ve di?er uygulamalar?nda eklenmesiyle 721 milyon TL’ye yükselmi? oldu.

Reklamc?lar Derne?i’nin aç?klam?? oldu?u oldu?u rakamlara göre; toplam 4 milyar 320 milyon TL olan reklam yat?r?mlar?n yüzde 56,66’s?n? televizyon, yüzde 22,06’ini bas?n, yüzde 7,97’sini dijital (display+mobil), yüzde 7,09’unu aç?khava, yüzde 2,8’ini radyo, yüzde 1,23’ünü sinema reklamlar? olu?turdu. IAB’nin aç?klam?? oldu?u search ve di?er k?r?l?mlarla birlikte dijitalde yap?lan reklam harcamalar?n?n medya harcamalar? içindeki %15’e ç?kmaktad?r.

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.