Dijital Video Reklamlarına Alternatif Aranıyor

IAB Avrupa taraf?ndan gerçekle?tirilen Dijital Video Reklam Formatlar? Ara?t?rmas? sonuçlar?na göre, reklamverenler, ajanslar ve yay?nc?lar dijital video reklam kampanyalar?nda alternatif ar?yor.

31 ülkeden, 700 reklamveren, ajans ve yay?nc?n?n kat?ld??? ara?t?rma, ?u anda Avrupa’da marka kampanyalar?nda kullan?lan video reklam formatlar?ndaki e?ilim ve teknik özellikler hakk?nda fikir veriyor.

Ara?t?rmaya göre Avrupa video reklam pazar?na hakim üç format var: in-stream pre-roll format?, out-stream in-article/in-page format? ve 30 saniyelik spot. Bu formatlar, reklamveren, ajans ve yay?nc?lar aras?nda küçük farkl?l?klarla sektördeki trendlere ve yat?r?m?n geri dönü?üne (ROI) öncülük ediyor.

Rapordan öne ç?kan ba?l?klar:

  • Baz? bölgelerde out-stream formatlar, in-stream formatlardan daha fazla kullan?l?yor. Örne?in Bat? Avrupa’da out-stream in-article-in page format kullan?m?, pre-roll kullan?m?na göre daha fazla.
  • Ara?t?rman?n sonuçlar?na göre, ajanslar?n üçte ikisi tüm cihazlarda 30 saniyelik yay?n format?n? kulland??? için reklamverenler çapraz medya stratejili reklam kampanyalar?n? tercih ediyorlar.
  • Bütün formatlar?n kullan?ld??? PC/Masaüstü, video reklamc?l???nda hala en yayg?n kullan?lan cihaz. Ancak mobil cihaz kullan?m?n?n artmas?yla tüm formatlar?n mobilde de artaca?? öngörülüyor. Örne?in, son 12 ayda mobilde pre-roll kullan?m?n?n %80 artt??? görülüyor.
  • Reklamlamverenler ve ajanslar cihazlar? çe?itlendirmenin yan? s?ra formatlar? da zenginle?tirme yollar?n? ar?yorlar ve bu amaçla out-stream formata yöneliyorlar. Reklamverenlerin yar?s?ndan fazlas? in-feed format? kullanmay? tercih ediyor.
  • Di?er tarafta, yay?nc?lar da sayfalar?n? ve içeriklerini güncellemek ve iyile?tirmek için out-stream’i tercih ediyorlar. Yay?nc?lar?n yar?s?ndan fazlas? in-article /in-page format? kullan?yorlar.
  • Sektördeki tüm oyuncular?n amac? kullan?c?y? rahats?z eden formatlar? yok etmek oldu?u için, overlay ve interstitial kullan?m? oldukça azalm?? durumda.

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.