Dijital Reklam Yatırımları 2016’nın İlk Yarısında %20 Arttı

2016’n?n ilk yar? Dijital Reklam Yat?r?mlar? IAB Türkiye taraf?ndan aç?kland?. IAB Türkiye AdEx-TR sonuçlar?na göre dijital reklam yat?r?mlar?, 2015’in ayn? dönemine oranla yüzde 20 oran?nda artarak 927.6 Milyon TL’ye ula?t?.

IAB Türkiye yetkilileri, sektördeki geli?melere paralel olarak bu y?l verinin analizinde de?i?ikli?e gidildi?ini ve Mobil’in format olmaktan ç?kar?larak platform olarak konumland?r?ld???n? belirtti. AdEx-TR’de yap?lan bir di?er önemli de?i?iklik ise, Arama Motoru Reklamlar? ba?l??? alt?nda art?k sadece Ücretli S?ralama Yat?r?mlar?n?n olmas?, esasen display olan Arama Motoru Görüntülü Reklam A?? yat?r?mlar?n?n Gösterim ya da T?klama Bazl? Reklam Yat?r?mlar?n?n içine al?nmas? oldu.

IAB Türkiye’nin yapt??? aç?klamaya göre, display reklam yat?r?mlar? 2016’n?n ilk 6 ay?nda yüzde 19.6 büyüyerek 546 milyon TL oldu. Display reklamlar kategorisinde en büyük pay? 427.7 milyon TL ile Gösterim ya da T?klama Bazl? Reklam Yat?r?mlar? ald?. Video reklam yat?r?mlar? yüzde 50.2’lik büyümeyle 91.8 milyon TL olarak gerçekle?irken, sponsorluk reklamlar?n?n yerini alan Native 26,5 milyon TL’ye ula?t?.

Art?k sadece Ücretli S?ralama Yat?r?mlar?n? içeren Arama Motoru Reklam Yat?r?mlar?n?n büyüklü?ü 329.6 milyon TL olurken, ?lan Sayfalar? Reklam Yat?r?mlar? 44.5 milyon TL’ye ç?kt?. Geçen y?l Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakk?nda Kanun’un etkisine ba?l? olarak küçüldü?ü tahmin edilen E-posta, ilk ayda da küçülmeyi sürdürdü ve 2.8 milyon TL oldu. Buna kar??l?k Oyun ?çi reklamlar 4.8 milyon TL’lik büyüklü?e eri?ti.

927.6 milyon TL’lik toplam dijital reklam yat?r?mlar?n?n 144.6 milyon TL’si display, arama motoru, ilan sayfalar?, e-posta ve oyun içi reklam dahil olmak üzere mobil platformlarda gerçekle?ti. 126.7 milyon TL’lik büyüklü?e ula?an Sosyal Medya reklamlar?n?n yüzde 60.7’si mobil cihazlarda yer ald?. 2016’n?n ilk yar?s?nda programatik sat?n alman?n art??? sürdü ve büyüklü?ü 164 milyon TL’ye ç?kt?.

IAB Türkiye Yönetim Kurulu Ba?kan? Dr. Mahmut Kur?un 2016 y?l?n?n ilk yar?s?n?,   “Zor bir y?l?n ard?ndan gelen ilk yar? rakamlar? bizleri memnun etti. Dijital tüm dünyada oldu?u gibi Türkiye’de de reklam sektörünün çekici gücü olmaya ediyor. Ancak büyümenin sürdürülebilir olmas?n? sa?lamak hepimizin sorumlulu?u. Bu kapsamda geçti?imiz aylarda dünyada ve Türkiye’de s?kça gündeme gelen ad blocking ve ad fraud konular?nda sektörün tüm taraflar?n?n daha hassas davranmas? ve sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Ayr?ca hepimizin bildi?i gibi, y?l?n ikinci yar?s?nda ülkemiz beklenmedik s?k?nt?lar ya?ad?. Bunlar?n asla tekrar etmemesini ve 2016’y? da çift hanelerle ifade edilen bir büyüme oran?yla kapatmay? diliyorum.” sözleriyle de?erlendirdi.

dijital 2016

?lgili Haberler:

Dijital Reklam Yat?r?mlar? 2015’in ?lk Yar?s?nda %21 Artt?

Dijital Reklam Yat?r?mlar? 2015 Y?l?nda %19 Art?

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.