Dijital Reklam Yatırımları 2015’in İlk Yarısında %21 Arttı

2015 Yar?y?l AdEx-TR dijital reklam yat?r?mlar? sonuçlar?, IAB Türkiye taraf?ndan aç?kland?. ?lk 6 ay sonuçlar?na göre dijital reklam yat?r?mlar?, 2014 yar?y?l?na oranla yüzde 21,3 oran?nda artarak 789,3 Milyon TL’ ye ula?t?. 2014’ün ayn? dönemine oranla en çok art?? görülen kategoriler ise yine mobil gösterim reklamlar? (%69,9) ve video reklamlar? (%43,3) oldu.

Bu y?l ara?t?rma kapsam?nda ilk kez Sosyal medya ve Programatik yat?r?mlar? da incelendi. Sonuçlara göre, 2015’in ilk yar?s?nda Programatik yat?r?mlar?n?n 30,7 Milyon TL oldu?u görülürken, sosyal medya yat?r?mlar? 99,5 Milyon TL olarak kaydedildi.

IAB Türkiye’nin yapt??? aç?klamaya göre, display reklam yat?r?mlar? 2015 ilk 6 ay?nda 295,7 milyon TL oldu. Display reklamlar kategorisinde en büyük pay? 198,5 milyon TL ile gösterim ya da t?klama bazl? reklam yat?r?mlar? ald?. Video reklam yat?r?mlar? 61,1 milyon TL olarak gerçekle?irken, sponsorluk reklam yat?r?mlar? 20,8 milyon TL’ye, gelir payla??ml? reklam yat?r?mlar? ise 15,4 milyon TL’ye ula?t?.

2015 yar?y?l yat?r?mlar?nda bir bir önceki senenin ayn? dönemine oranla en çok art?? görülen kategoriler ise 2014’de oldu?u gibi mobil gösterim reklamlar? (%69,9) ve video reklamlar? (%43,3) oldu. Arama motoru reklam yat?r?mlar? 2015’in ilk 6 ay?nda 413,9 milyon TL‘ye ula??rken, arama motoru reklam yat?r?mlar?n?n alt kategorilerinde yer alan ücretli s?ralama 269,8 milyon TL’ye; arama motoru görüntülü reklam yat?r?mlar? ise 144,1 milyon TL’ye ç?kt?.

Bu dönemde 32,8 Milyon TL’ye ula?an mobil reklam yat?r?mlar? kategorisinde, mobil gösterim reklam yat?r?mlar? 16,8 milyon TL; mobil opt-in SMS/MMS yat?r?mlar? ise 16,1 milyon TL oldu. ?nternet ilan sayfas? reklam yat?r?mlar? 40,1 milyon TL’ye ula?t?. E-posta yat?r?mlar? y?l?n ilk yar?s?nda yürürlü?e giren Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakk?nda Kanun’un da etkisiyle %11,5 dü?ü? ya?ad? ve 2,9 Milyon TL oldu. Oyun içi reklamlar ise bu dönemde 3,8 milyon TL’ye yükseldi.

bb

 

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.