Dijital Reklam Yatırımları 2015 Yılında %19 Artı

2015 AdEx-TR Dijital Reklam Yat?r?mlar? IAB Türkiye taraf?ndan aç?kland?. Ara?t?rma sonuçlar?na göre dijital reklam yat?r?mlar?, 2014 y?l?na oranla yüzde 18,8 oran?nda artarak 1.673,2 Milyon TL’ ye ula?t?. Bir önceki seneye oranla en çok art?? görülen kategoriler Mobil gösterim reklamlar? (%61,0), Video reklamlar? (%33,6) ve Oyun ?çi Reklamlar (%30,6) oldu.

Ara?t?rman?n ç?kt?lar? aras?nda, 2015’in birinci yar?s?nda ara?t?rma kapsam?na ilk kez dahil edilen Sosyal medya ve Programatik yat?r?mlar? da yer ald?. Sonuçlara göre, 2015 y?l?nda Programatik yat?r?mlar?n?n 78,5 Milyon TL oldu?u görülürken, sosyal medya yat?r?mlar? 208,1 Milyon TL olarak kaydedildi.

IAB Türkiye?nin yapt??? aç?klamaya göre, display reklam yat?r?mlar? 2015 y?l?nda 611,5 milyon TL oldu. Display reklamlar kategorisinde en büyük pay? 399,60 milyon TL ile gösterim ya da t?klama bazl? reklam yat?r?mlar? ald?. Video reklam yat?r?mlar? 134,6 milyon TL olarak gerçekle?irken, sponsorluk reklam yat?r?mlar? 45,9 milyon TL?ye, gelir payla??ml? reklam yat?r?mlar? ise 31,4 milyon TL?ye ula?t?.

2015 y?l?nda bir önceki senenin ayn? dönemine oranla en fazla art?? görülen kategoriler ise Mobil gösterim reklamlar? (%61,0), Video reklamlar? (%33,6) ve Oyun ?çi Reklamlar (%30,6) oldu. Arama motoru reklam yat?r?mlar? 2015?te 892,2 milyon TL„ye ula??rken, arama motoru reklam yat?r?mlar?n?n alt kategorilerinde yer alan ücretli s?ralama 588,5 milyon TL?ye; arama motoru görüntülü reklam yat?r?mlar? ise 303,7 milyon TL?ye ç?kt?

2015 y?l?nda en büyük art??? 41,6 milyon TL?ye ula?an mobil gösterim reklam yat?r?mlar? ya?arken, ayn? kategorideki mobil opt-in SMS/MMS yat?r?mlar? ise %15 dü?ü?le 27,5 milyon TL oldu. benzer bir ?ekilde dü?ü? ya?ayan bir ba?ka kategori e-posta oldu. E-posta y?l? %3,5 dü?ü?le 6,2 milyon TL ile kapatt?. Bu iki kategorideki dü?ü?te 2015?in ilk yar?s?nda yürürlü?e giren Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakk?nda Kanun?un etkisi oldu?u tahmin ediliyor.

Öte yandan ?nternet ilan Sayfas? reklam yat?r?mlar? 85,7 milyon TL?ye ula??rken, Oyun içi reklamlar ise bu dönemde 8,5 milyon TL?ye yükseldi.

2015?te ilk kez aç?klanan programatik (78,5 milyon TL) ve sosyal medya reklam yat?r?mlar? sektör için önemli bir veri oldu. 208,1 milyon TL?lik sosyal medya reklamlar?, hem mobil hem de display toplamlar? içinde yer al?yor.

IAB Türkiye Ba?kan? Dr. Mahmut Kur?un, 2015 y?l? rakamlar?n? ?öyle de?erlendirdi: “Ülke ve sektör olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Ancak yine de dijital, reklam endüstrisinin çekici gücü oldu. Bu trendin devam edece?ini dü?ünüyorum. Zaten veriler bunu net biçimde ortaya koyuyor. Örne?in, e-marketer 2015?te küresel reklam sektörünün 513 milyar $?l?k bir büyüklü?e ula?t???n?, 159 milyar $?l?k hacimle dijitalin, toplamdan %31 pay ald???n? hesapl?yor. 2016?da ise dijitalin toplamdaki pay?n?n %34?e ç?kaca??n?, sektör %6 büyürken dijitalin %17?lik bir büyüme oran? yakalayaca??n? öngörüyor. 2017 y?l?nda ise ABD?de de dijitalin televizyonu geçerek birinci s?raya yerle?ece?ini tahmin ediyor. Bu perspektiften Türkiye?ye bakt???m?zda dijitalin, zor bir y?l olsa da 2015?te de çift haneli oranlarla büyümeyi sürdürdü?ünü görüyoruz. 2016 da zorlu bir y?l olacak. Ekonomik konjonktürün yan? s?ra, küresel ölçekte sektörün ba??n? a?r?tan sorunlara h?zla çözüm bulunaca??n? umuyorum. Bu ba?lamda 2016?da dijitalin toplamdan ald??? %24?lük* pay? artt?rarak televizyona biraz daha yakla?aca??na inan?yorum.”

 

sonun

Kaynak: IAB Türkiye

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.