Dijital Medyanın Gözünden Sosyal Ağları Anlama Kılavuzu (Konuk Yazar)

Geride b?rakt???m?z 2014 y?l?na dijital medya gözüyle dönüp bakt???m?zda dakikada 600.000 kullan?c?n?n giri? yapt??? Facebook, 67.000 foto?raf?n yüklendi?i Instagram, 433.000 içeri?in üretildi?i Twitter gibi platformlar?n dominasyonlar?n?n artarak devam etti?ini görüyoruz.1 2015’te de Facebook’un liderli?inde sosyal a?lar?n kullan?m?n?n artarak devam edece?ini tahmin etmek zor de?il ancak bu platformlara yat?r?m yapan markalar aç?s?ndan bak?ld???nda as?l önemli olan içerik ve hedef kitle aç?s?ndan hangi platformlar?n öne ç?kaca??n? öngörmek.

foto 2Videoda Rekabet K?z???yor

Dakikada 306 saatlik içerik yüklenen YouTube halen Google’?n ard?ndan en çok kullan?lan arama motoru olma özelli?ini koruyor.2 Özellikle marka yat?r?mlar?yla büyüyen reklam içerikleri, bir anda yay?lan viral içerikler ve fenomen haline gelen içerik kanallar?yla birlikte milyonlarca izlenme kaydedilen YouTube’un taht? ?u s?ralarda Facebook’tan ard? ard?na gelen hamleler ile sallanmaya ba?lam?? durumda. Otomatik ba?layan videolar?yla dikkatleri bu içeriklere çekmeyi ba?aran Facebook, sayfalar?n alt?ndaki videolar bölümünde yapt??? güncellemeler ile de YouTube benzeri bir alan yarat?lmas?na izin veriyor. Samsung Mobile Facebook sayfas? öne ç?kard??? videolar ve listeleriyle örnek al?nabilecek sayfalar?n ba??nda geliyor. YouTube’un içerik arama ve video içerisinden link vermeyi sa?layan annotations özellikleri hala ay?rt edici olsa da Facebook’un bu alana yat?r?m yapmay? devam etmesi halinde kullan?c?lar?n hangi platformu tercih edece?i büyük önem ta??yacak.

#InstaGood, #InstaMood

Facebook kendi içerisinde video alan?n? geli?tirmeye devam ederken Instagram ile de foto?raf dünyas?nda ciddi bir dominasyon elde etmi? durumda. Aral?k ay?nda global kullan?c? say?s? 300 milyona ula?arak Twitter’? geride b?rakan platform, organik büyümesiyle dikkat çekiyor.3 Türkiye’de henüz bir reklam modeli olmayan platform, bu özelli?i nedeniyle markalar? iyi içerik üretmeye zorlayarak kaliteli bir rekabet ortam? yarat?yor.Organik etkile?im anlam?nda çok yüksek oranlara sahip Instagram’?n 4 içerisinde link bar?nd?ramama gibi handikaplar? bulunsa da Mercedes-Benz’in GLA için gerçekle?tirdi?i çoklu hesap kurgusuna benzer i?ler özellikle bilinirlik anlam?nda markalara büyük katk? sa?l?yor.

Gençler An? Ya??yor

2014’ün son çeyre?inde s?k duydu?umuz haberlerin ba??nda Facebook’un genç nüfusunu kaybetti?i yer al?yordu. Bu haberler kullan?c? say?lar?na pek yans?masa da Snapchat’in bu alanda rol çald???n? söylemek yanl?? olmaz. Ba?larda birkaç saniye içerisinde kaybolan foto?raflar?n payla??ld??? “ilginç” bir platform olarak görülen snapchat ?imdilerde gençler aras?nda e?lenceli bir watsapp alternatifi olarak sahiplenilmi? durumda. Özellikle etkinlikler hakk?nda üretilen içerikleri bir arada toplayan “Our Story” (Live) özelli?i ve yak?n zamanda duyurdu?u içerik sayfalar?n?n yer ald??? “Discover” markalar?n dikkatini üzerine çeken Snapchat’in ortadan kaybolan içerikleri ile nas?l f?rsatlar yarataca??n? takip etmek için blog k?sm?na göz atabilirsiniz.

foto 3Özgürlüklerin Platformu

Anl?k içeriklere odaklanan tek platfrom Snapchat de?il tabii. Bir de her felaketin, sevincin, k?zg?nl???n ard?ndan içimizi döktü?ümüz, en güncel haberleri ald???m?z ve payla?t???m?z Twitter var. Di?er platformlar?n aksine k?sa süre içerisinde trendlerin de?i?ti?i, e?lenceli fenomenlerden siyasetçilere kadar her alanda kullan?c? kitlesine ve konu?maya ev sahipli?ini yapan Twitter kesinlikle gözard? edilmemesi gereken bir platform. Son dönemde 140 karakterden fazlas?n? sunmak için çal??malar?n? h?zland?ran platform, bir yandan Vine, bir yandan da kendi video özelli?i ile rekabete dahil olmaya çal???rken, bir yandan da farkl? zenginle?tirilmi? içerik seçenekleriyle markalar?n ilgisini çekmeye çal???yor. Özellikle trend yaratmak ve sahiplenmek isteyen markalar?n çe?itli kurgular ile aktif rol ald??? platform 2015’te de iyi bir alternatif olarak kalmaya devam edecek gibi duruyor. Lokalize görselleriyle Türkçe ileti?ime ba?layan Oreo ve emojileri kullanarak k?sa hikayeler yaratan Danny’s gibi örnekler yak?ndan takip edilmeli.

Ni?lerin Dünyas?

Her ne kadar Facebook sosyal a? dünyas?na liderlik etmeye çal??sa da baz? alanlarda ni? platformlarla ba?a ç?kmakta zorlan?yor. Instagram’?n foto?raf alan?ndaki yükseli?ini kendi platformu oldu?u için bir strateji olarak kabul edersek geriye üç önemli örnek kal?yor: LinkedIn, Foursquare ve Spotify. LinkedIn i? dünyas?n? bir birine ba?layan yap?s? ve yava? yava? büyüyen içerik altyap?s? Pulse sayesinde bu alanda Facebook’a oyun alan? b?rakm?yor diyebiliriz. Ayn? ?ekilde Facebook Places olarak bildi?imiz yer bildirimi özelli?i de Foursquare kadar sahiplenilmedi. Swarm’a geçi?in ard?ndan check-in merakl?lar? ile mekan avc?lar?n? ayr? platformlarda toplamay? hedefleyen Foursquare bu ?ekilde hangi alana yat?r?m yapaca??na daha kolay karar verebilecek gibi. Son olarak 2011 sonunda getirdi?i önemli güncellemeler ile birlikte Spotify ile i?birli?ine giderek kullan?c?lar?n? listelerini payla?maya ve birlikte dinlemeye motive etmeye çal??an Facebook bu özelli?i çok fazla öne ç?karamad? ama Spotify gibi programlar son bir y?lda gerçekle?tirdikleri ataklar ile kendi kullan?c? kitlelerini yaratmay? ba?ard?lar. K?sacas? 2015’te markalar önce kime, hangi içeriklerle ula?mak istedi?ine, daha da önemlisi nas?l bir etki yada aksiyon yaratmak istediklerine karar vermeli ve yukar?da bahsetti?imiz platformlardan en uygun karmay? belirleyip stratejilerini bu do?rultuda kurgulamal?.

Detayl? bilgi için Berkant Kuru’ya (VivaKi Turkey- Paid Social Media Supervisor) mail (berkant.kuru@vivakiturkey.com) atabilir veya telefonla (+90 212 315 9999) ula?abilirsiniz.

Kaynakça: 1- http://www.connectedvivaki.com/bir-dakikada-internet-infografik 2- http://www.larrybodine.com/youtube-is-the-second-largest-search-engine-on-the-internet 3- http://techcrunch.com/2014/12/10/not-a-fad/ 4- http://blogs.forrester.com/nate_elliott/14-04-29-instagram_is_the_king_of_social_engagement

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.