Dijital Karasal Yayına Geçiş Neleri Değiştirecek?

(Bu yaz?, Campaign Türkiye Dergisi Eylül say?s?ndan al?nt?d?r. Yaz?n?n tamam?n? dergide bulabilirsiniz.)

Türkiye, 2015 y?l?n?n ortas?na kadar dijital yay?na geçi? sürecini tamamlayacak. Tek frekanstan yay?n imkan? sa?layan bu geli?me sektörü nas?l etkileyecek?

Televizyon ve radyolara frekans tahsisi amac? ile ç?kar?lan Radyo ve Televizyon Kurulu? ve Yay?n Hizmetleri Hakk?nda Kanunu’na göre 2015 y?l?n?n bas?nda dijital karasal yay?na geçmek zorunda olan Türkiye’de bu de?i?imle birlikte yay?nc?l?k, ileti?im ve haberle?me sektöründe pek çok yenilik olacak. Karasal say?sal yay?nc?l?k ya da bir ba?ka deyi?le dijital karasal yay?na geçi? süreci ?stanbul’da yap?lan deneme yay?nlarla ba?layacak ve 2013 y?l?n?n Mart ay?nda Karasal Say?sal TV S?ralama ?halesinin yap?lmas?yla devam edecek, ihale sonras? deneme yay?nlar? büyük ?ehirler ba?ta olmak üzere Türkiye’nin her yerinde yap?lacak. Karasal say?sal yay?nc?l??a geçi?te yay?n kurulu?lar?n? ilgilendiren tüm alt yap? yat?r?mlar?n? ve deneme yay?nlar?na ili?kin operasyonlar? Televizyon Yay?nc?lar? Derne?i üyesi ulusal televizyon kanallar? taraf?ndan kurulan verici tesis ve i?letim ?irketi Anten A.? yürütecek. ?stanbul’da 25. kanalda ba?lat?lma?? planlanan deneme yay?n? önemli bir a?ama olacak. 2013 y?l?ndan 2015 y?l?n?n Haziran ay?na kadar olan aral?kta ise paralel yay?n dönemi ya?anacak ve ayn? anda hem karasal say?sal yay?n, hem de karasal analog yay?n yap?lacak. 2015 y?l?n?n Haziran ay?nda karasal analog yay?nlar sonland?r?lacakve böylelikle karasal say?sal yay?na tam geçi? sa?lanm?? olacak.

Yay?nlar?n kalitesi artacak

Dijital karasal yay?na geçi? süreci planl? bir ?ekilde ilerleyecek. 2014’e kadar yap?lacak çal??malar ile birlikte 23’ü ulusal olmak üzere toplam 252 televizyon ve 36’s? ulusal olmak üzere toplam 1.090 radyonun frekans tahsisleri yap?lm?? olacak. Ak?llardaki as?l soru ise bu geçi?in yay?nc?lar?n, TV izleyicilerinin ve mobil operatörlerin hayatlar?nda neleri de?i?tirece?i. Öncelikle yay?n standartlar? de?i?ecek. Çünkü karasal say?sal yay?n standartlar?, say?sal yay?nc?l?kta en son teknoloji olan DVBT-2 ve MPEG-4 olarak belirlenmi? durumda. Böylece izleyicilere sunulan yay?nlar?n kalitesi artacak ve bu yay?nlar yay?n kurulu?lar?n?n tercihlerine ve alt yap? olanaklar?na göre yüksek çözünürlüklü veya standart çözünürlüklü olarak izlenebilecek. RTUK tarafindan haz?rlanan karasal say?sal TV frekans plan? ile karasal say?sal yay?nc?l??a geçildi?inde bugün ya?anan karasal analog TVyay?nlar?na eri?im sorunu ortadan kalkm?? olacak ve Türkiye nüfusunun en az yüzde 70’ine karasal say?sal yay?nlar iletilebilecek. Anten A? sayesinde bütün yay?n kurulu?lar? ayn? anten kulesini kullanacak. Böylece kurulum ve i?letim maliyetleri minimize edilecek. Karasal analog yay?nlar? iletmeye yarayan eski anten direkleri karasal say?sal yay?nc?l??a geçi? tamamland?ktan sonra devre d??? kalacak. ?ehirlerde görsel kirlili?e neden olan bu direkler daha sonra sökülecek. Kapasite darl??? nedeniyle daha önce izlenemeyen kanallar da izlenebilir hale gelecek.

Tüketiciler yeni al?c? ya da televizyon alacak

Televizyon izleyicilerinin de de?i?ime uyum sa?lamas? gerekti?i ortada. RTÜK’ten yap?lan aç?klamalarda RTUK Ba?kan? Davut Dursun tüketicilerin ma?dur edilmemesi gerekti?ini özellikle vurgulayarak sürecin onlar için nas?l i?leyece?ini ?u sözlerle anlatt?, “??in en önemli taraf? izleyiciler tarafindan say?sal yay?nc?l?k format?nda yap?lm?? olan yay?nlar?n evdeki televizyon al?c?lar? ile al?nabilmesi meselesidir. Televizyon al?c?lar?n?n ve set üstü cihazlar?n teknik özelliklerinin belirlenmesi gerekiyordu. Ülkemizde hem mevcut olan televizyon üreticileri ile hem ithalatç? firmalarla hem de dünyada belli ba?l? önemli televizyon üreticileri ile bu standartlar?n olu?turulmas?nda ciddi bir i?birli?ine gidildi. Art?k bundan sonra Türkiye’de yap?lacak olan say?sal yay?nlar? alabileçek nitelikte televizyonlar?n hangi televizyon olduklar? konu?u belirlenmi? bulunuyor. Tüketici bir televizyon almak istedi?i zaman piyasaya gitti?inde acaba hangi televizyon say?sal yay?nlar? alabilecek nitelikte bunu ö?renmesi gerekiyor.

Ancak say?sal yay?na geçildi?inde ülkedeki tüm televizyonlar?n yenilenmesi tabii ki imkans?z. Bu nedenle “set top box” ad? verilen set üstü cihazlar kullan?lacak. Karasal say?sal yay?nlar? izlemeye imkan veren en son teknoloji televizyon al?c?lar?n?n, RTÜK tarafindan belirlenen özelliklere uygun olup olmad?klar? ise kurulacak test merkezinde denetlenecek. Uygun bulunanlar onaylan?p yine özel bir logo bas?ld?ktan sonra piyasaya sunulacak ve böylece tüketiciler ma?dur olmayacak.

Dijital Karasal Yay?n Yay?nc?lar için;

• Yay?n standartlar? de?i?ecek ve yay?nlar?n kalitesi artacak.

• Karasal analogTVyay?nlanna eri?im sorunu ortadan kalkacak.

• Anten A? sayesinde bütün yay?n kurulu?lar? ayn? anten kulesini kullanacak. t Kapasite darl??? nedeniyle daha önce Izlenemeyen kanallar izlenebilir hale gelecek.

• Yay?nc?lar kendilerini nerede, ne zaman ve kaç ki?inin izledikleri bilgisine çok rahat ula?abilecekler.

?zleyiciler için;

• Tüketicilerin say?sal yay?nlar? alabilecek nitelikte televizyonlara sahip olmas? gerekecek.

• Televizyonlar?n? degi?tirmeyen tüketiciler ise “set top box” ad? verilen set üstü cihazlar? kullanacak.

Mobil operatörler için;

• Mobil cihazlar için de daha az maliyetle geni? seçenekli TV izleme imkan? do?acak.

• ?? dünyasi için hücresel bazl? reklam-tan?t?m imkan? sa?lanacak.

• TV yay?nlar? mobil kullan?c?lar?n hayat?na çok daha kolay ve h?zl? etkile?im sa?layacak.

• Mobil cihazdan dinleyebildigimiz radyolar gibi, TV de mobilite kazanacak.

Dijital karasal yay?na geçi? ile Türkiye globalle?me yolunda da bir ad?m atm?? olacak. Bu yeni teknolojinin hayat?m?za neler kataca??n? ve neleri de?i?tirece?ini zaman gösterecek.

Kaynak: Campaign Türkiye Dergisi Eylül 2012

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.