Dijital İçerik Satın Alanların Profili

Publicis One D&A (Data&Analytics) birimi DataWise olarak GWI* verileri ile özel olarak haz?rlad???m?z bu çal??mada;Türkiye’deki aktif internet kullan?c?lar? aras?nda 2017 datalar?na göre, dijital içerik sat?n alm?? ki?iler ele al?n?yor.

Bu hedef kitlenin sat?n alm?? oldu?u dijital içerik türleri yan?nda demografik profili ve ya?am biçimi inceleniyor. Ayr?ca markalar? destekleme motivasyonlar?na de?iniliyor. Türkiye dahil 36 farkl? ülkede e? zamanl? olarak gerçekle?tirilen Global Web Index Ara?t?rmas?, her gün internete ba?lanan ve günde 1 saatten fazla vakit geçiren aktif internet kullan?c?s? 917.000’i a?k?n kat?l?mc?y? kaps?yor. Türkiye datalar? 16-64 ya? aras? aktif internet kullan?c?s? 15643 ki?iye yönelik gerçekle?tirilen online anket sonuçlar?na dayan?yor.

Erkekler daha çok dijital içerik sat?n al?yor

Global Web Index 2017 1. çeyrek verilerine göre Türkiye’de bir önceki ay dijital herhangi bir içerik sat?n ald???n? belirten aktif internet kullan?c?lar?n?n online popülasyon içerisindeki pay? %49 olarak ortaya ç?k?yor. Bu ki?ilerin profilleri incelendi?inde ise, erkeklerin kad?nlara göre, daha çok dijital içeri?e para verdi?i görülüyor. Ayr?ca erkekler Türkiye online popülasyon ortalamas?n?n üzerinde bir performans sergilerken, kad?nlar?n dijital içerik sat?n al?mlar? Türkiye ortalamas?n?n alt?nda seyrediyor. Ya?lara bak?ld???nda ise dijital içerik sat?n alan ki?ilerin %70’inin 16-34 ya? aras?nda bulundu?u ve Türkiye ortalamas?na göre oldukça genç bir profil sergiledikleri görülüyor.

5fbeae9d-eff6-40f1-bbfa-a5cb1a772178

“E?lence odakl? dijital içerikler için para vermekten çekinmiyoruz”

Türkiye’deki yakla??k olarak her 3 aktif internet kullan?c?s?ndan 1’inin bir önceki ay içinde, müzik indirebilmek, mobil uygulama kullanabilmek ve mobil oyun oynamak için harcama yapt??? görülüyor. E?lence odakl? dijital içeriklere para vermekten çekinmeyen aktif internet kullan?c?lar? için e?itici program, haber servisi ve yaz?l?m paketleri gibi daha fonksiyonel dijital içerikler sonraki s?ralarda geliyor olsa da, bunlar da en çok para verilen ilk 10 aras?nda içerisinde yer al?yor.

763829f3-1dec-4a5f-b88a-c5d45099ca1a

Daha dijital, daha yenilikçi…

Türkiye’deki aktif internet kullan?c?lar? içerisinde dijital içerik sat?n alan ki?ilerin, ya?am biçimlerini ve hayat görü?lerini inceledi?imizde bu ki?ilerin Türkiye ortalamas?na göre birçok konuda ayr??t??? görülüyor. Dijital içerik sat?n alan ki?ilerin Türkiye online popülasyonuna göre reklam?n? gördükleri ürünleri sat?n almaya daha yatk?n olduklar? ortaya ç?k?yor. Bu genç kitle aidiyet duygusunu da hissetmek istiyor ve sadece bir toplulu?un parças? olabilmek ad?na ürün/hizmet sat?n alabilece?ini belirtiyor. Ortalamaya göre daha dijital bir profil çizen bu ki?iler, mobil telefonlar?na s?k? s?k?ya ba?l? ve daha seçkin ürünler için para vermeye Türkiye’ye göre daha yatk?n. Ayr?ca yeni ürünleri denemekten de çekinmiyor.

Dijital içerik sat?n alanlar için, bir markay? destekleme motivasyonlar? aras?nda, markan?n ki?inin imaj?n? destekleyici tutumlarda bulunmas? büyük önem ta??yor. Bu noktada hedef kitle Türkiye ortalamas?ndan oldukça farkl?la??yor. ?maj?n yan?nda, ait hissetme ve özel hissettirilme de bu grubun bir markay? destekleme motivasyonlar? içerisinde en çok farkl?la?an di?er motivasyonlar olarak ortaya ç?k?yor.

 

Raporun tamam?na Campaign Türkiye Dergisi Haziran say?s?ndan ula?abilirsiniz.

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.