Dijital Çağda Çocuklar ve Ebeveynler

?nternet ve bilgisayar teknolojilerinin h?zl? yükseli?i ve ard?ndan gelen sosyal medya platformlar? ve mobil teknolojiler, günlük ya?ant?m?z? önemli ölçüde etkileyen faktörler olarak kar??m?za ç?k?yor. ?çinde bulundu?umuz bu dijital ça?dan en çok etkilenen ise haliyle yeni jenerasyonlar oluyor.

Family Orbit taraf?ndan haz?rlanan bir infografik de tam da bu noktada baz? gerçekleri ortaya koyuyor. Dijital ça?da büyüyen çocuklar?n sosyal medya platformlar? ve mobil cihazlar olan ili?kilerini, teknoloji dünyas?n?n güvenli?ini, gizlili?ini ve çocuklar için ta??d??? riskleri anlatan infografikten baz? kesitler ise ?öyle:

 • Genç nüfusun %73‘ünün ak?ll? telefonu var; kalan kesimin %15‘i ise normal bir cep telefonuna sahip.
 • Gençlerin %92‘si her gün; %24‘ü ise neredeyse her an online oluyor.
 • Gençlerin %91‘i düzenli olarak internete mobil cihazlardan eri?im sa?l?yor.
 • ?nternete ak?ll? telefonlar ile eri?im sa?lamayan gençler internete daha az giriyor (%68‘i ise yine giriyor).
 • Twitter’?n %26‘s?n? genç kullan?c?lar olu?turuyor.
 • Gençlerin %6‘s? ak?ll? telefonlar?n? kopya çekmek için kullan?yor.
 • Gençlerin büyük bir ço?unlu?unun birden fazla internete eri?im alternatifi varken; sadece %4‘ü tek bir cihazdan eri?im sa?l?yor. %1‘i ise internete hiç girmiyor.

dijital ça?da çocuklar ve ebeveynler

Ak?ll? telefon ba??ml?l???

Literatürde “iPhone Separation Anxiety” yani “iPhone’dan Ayr?lma Anksiyetesi (Endi?esi)” ?eklinde bir fenomen bulunuyor. Bu hastal?k gençlerde kalp at?? h?z? ve kan bas?nc?nda art??a ve mutsuzlu?a sebep oldu?u gibi, hastan?n kavrama yetene?ini zay?flat?yor.

Ki?ilerin %12.5‘i ise ak?ll? telefonlar?na ba??ml? olmu? durumda.

Potansiyel riskler

 • Gençlerin %69‘u tan?mad??? ki?ilerden düzenli olarak online mesaj al?yor.
 • Genç nüfusun %64‘ü kendi foto?raflar?n? ve videolar?n? payla??yor; %58‘i ise ya?ad??? yerin bilgisini payla??yor.
 • K?zlar (%70) erkeklere (%58) göre ki?isel foto?raf ve videolar?n? daha fazla payla??yor.
 • Neredeyse her 10 gençten 1’i (%8) cep telefonu numaras?n? online platformlarda payla??yor.
 • Gençlerin %19‘u internet ortam?nda tacize veya tehdite maruz kal?yor.
 • En fazla sanal tacize maruz kal?nan ya? ortalamas? 16-17 (%23).
 • K?zlar?n (%21) maruz kald??? tacizler veya tehditler, erkeklere (%17) oranla daha fazla.

Cinsel içerikli payla??mlar

 • Gençlerin %40‘? cinsel içerikli payla??mlar yap?yor veya mesajlar gönderiyor.
 • Lise ça??ndaki (13-17) gençlerin %24‘ü; üniversite ça??ndaki (18-24) gençlerin ise %33‘ü cinsel içerikli payla??mlara dahil oluyor.
 • Müstehcen foto?raflar? ?ikayet eden k?zlar?n oran? %22 iken, ayn? oran erkeklerde %18.
 • 13-16 ya? aral???ndaki k?zlar?n %11‘i cinsellik içeren mesajlar gönderiyor ve al?yor.

dijital ça?da çocuklar ve ebeveynler 3

Anne babalar ne yapmal??

 • Çocuklar?n?n mesajlar?n? ve internet aktivitelerini takip etmeli ve kontrol alt?na almal?,
 • Uygun görmedikleri uygulamalar? engellemeli,
 • Haberleri olmadan internetten bir ürün sat?n almas?na veya uygulama indirmesine engel olmal?,
 • Çocuklar?yla vakit geçirerek onlar?n interneti nas?l kulland?klar?n? ö?renmeye ve anlamaya çal??mal?,
 • Çevrimd??? etkinlikler için çocuklar?na vakit ay?rmal?,
 • Ak?ll? telefon kullanma saatleri konusunda zaman s?n?rlamas? getirmeli,
 • Mümkünse kullan?lan bilgisayar? herkesin görebilece?i ve eri?ebilece?i bir yere koymal?.

dijital ça?da çocuklar ve ebeveynler-3

Kaynak: WebMasto

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.