Dijital Anneler Ve Dijital Babalar

Publicis One D&A (Data&Analytics) birimi DataWise olarak GWI* verileri ile özel olarak haz?rlad???m?z bu çal??mada; Türkiye’deki aktif internet kullan?c?s? anneler ve babalar ele al?n?yor. 

Annelerin ve babalar?n online dünyada bulunma motivasyonlar?, dijital dünya ve internete dair dü?ünceleri, sosyal medya ve ürün odakl? davran??lar? inceleniyor. Sosyal medya davran??lar? aras?nda bu mecralarda takip ettikleri ki?iler ve konu?tuklar? konu ba?l?klar? irdelenirken, ürün kapsam?nda ise sat?n alma öncesi ürün ara?t?rma kaynaklar? aç?klan?yor.

*Türkiye dahil 36 farkl? ülkede e? zamanl? olarak gerçekle?tirilen Global Web Index Ara?t?rmas?, her gün internete ba?lanan ve günde 1 saatten fazla vakit geçiren aktif internet kullan?c?s? 917.000’i a?k?n kat?l?mc?y? kaps?yor. Türkiye datalar? 16-64 ya? aras? aktif internet kullan?c?s? 15.643 ki?iye yönelik gerçekle?tirilen online anket sonuçlar?na dayan?yor.

Dijital anne ‘ö?renmek’ için internette

Global Web Index verilerine göre Türkiye’deki dijital annelerin internet motivasyonlar? s?raland???nda dijital babalar ile paralel oldu?u görülüyor. Annelerin motivasyonlar?nda ilk s?rada ‘Nas?l yap?l?r?’ (%71) ara?t?rmalar? yer al?yor. ?kinci s?rada ise %67’lik oran ile ‘e?itim’ ara?t?rmalar? ve ard?ndan ‘Gündemi takip etme’ motivasyonu (%66) geliyor. Dijital babalarda da bu motivasyonlar ayn? ?ekilde s?ralansa da annelere göre bu davran??lar?n penetrasyonlar? genel olarak dü?ük kal?yor. Ayr?ca bir internet kullan?m motivasyonu olarak içerik payla?mak, e?lence içerikleri tüketmek ve fikir payla?mak gibi motivasyonlar annelerin babalara göre en çok farkl?la?t??? unsurlar olarak öne ç?k?yor.

Anneler internette gizlilik konusunda hassas

Dijital anne ve babalar?n dijital dünyaya dair dü?üncelerini inceledi?imiz bu bölümde, bilgiye ihtyaç duyulan anlarda ilk ba?vurulan kayna??n internet oldu?u öne ç?k?yor ve bu konu da hemfikir görünüyorlar. ?ki taraf da sürekli olarak online dünyaya ba?l? olduklar?n? belirtse de, bu fikre kat?lan anneler, babalara göre çok daha fazla. ?nternet ve gizlilik konusundaki dü?üncelere bak?ld???nda, annelerin babalara göre bu konuda daha hassas oldu?u görülüyor. Özellikle anneler babalara göre internette kimliklerini gizleme konusunda da daha hassaslar. Mobil telefonlar?n varl??? ise anneler için, babalar için oldu?una göre daha önemli bir unsur olarak öne ç?k?yor. Anneler, internetin insanlar? birbirine yakla?t?rd??? konusunda babalara göre daha pozitifken ve online dünyada sevdi?i markalara da yer vermekten çekinmezken, babalar annelere göre daha yo?un olarak online dünyan?n sosyal izolasyona neden oldu?unu dü?ünüyor.

Kimleri takip ediyorlar?

Dijital anne ve dijital babalar?n sosyal medyada takip ettikleri ki?iler aras?nda ilk 3 isim ortak olarak bulunuyor. Bunlar gerçekten hayatta tan?d?klar? ki?iler, sevdikleri markalar ve haber/medya kurulu?lar? olarak s?ralan?yor. Fakat farkl?la?t?klar? noktalar kad?nlar?n ve erkeklerin ilgi alanlar?na göre tahmin edilebilir ölçüde de?i?iyor. Anneler TV sunucular?n?, bloggerlar? ve oyuncular? sosyal medyada babalara göre daha fazla takip ederken, babalar ise spor y?ld?zlar?n?, i? adamlar?n? ve gazetecileri annelere göre sosyal medyada daha çok takip ediyor.

Moda ilk s?rada

Dijital dünyada bu denli vakit geçiren ve ba?l? olan bu gruplar?n, sosyal medyada neler konu?tu?una bakt???m?zda, anneler en çok moda, kitap ve filmler hakk?nda konu?tuklar?n? belirtirken, babalar?n ilk 3 konu ba?l???nda spor, teknoloji ve fimler geliyor. Cilt bak?m? ve ebeveynlik konular? annelerin babalara k?yasla en çok farkl?la?t??? konular olarak yer al?yor. Babalar ise bilgisayar ve otomobil konular?nda annelere göre çok daha fazla konu?uluyor.

Anneler sosyal a?larda, babalar fiyat kar??la?t?rma sitelerinde

Sat?n alma öncesinde yap?lan ürün ara?t?rmalar?nda annelerin ve babalar?n ortak kayna?? arama motorlar? olarak ortaya ç?k?yor. (Anneler: %52, Babalar: %59) Anneler için sat?n alma öncesi ürün ara?t?rmalar?nda önemli rol oynayan bir di?er kaynak ise sosyal a?lar olurken (%50) ve bu konuda babalara (%40) göre oldukça ayr???rlarken, babalar?n ikincil en önemli kayna?? fiyat kar??la?t?rma siteleri (%44) olarak görülüyor.

Raporun tamam?na Campaign Türkiye Dergisi May?s say?s?ndan ula?abilirsiniz.

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.