Çocukların Marka Tercihleri Nasıl Değişiyor?

The Brand Age’in Xsights Ara?t?rma ve Dan??manl?k ile birlikte gerçekle?tirdi?i “Çocuk Dünyas?nda Markalar Alg? Ara?t?rmas?” sonuçlar?n? yay?mlad?. Ara?t?rmaya göre, çocuklar marka tercihlerinde en çok reklamlardan (%58) etkileniyor. Reklamlar? s?ras?yla sosyal çevre (%49) ve arkada?lar (%46) takip ediyor.

Pazarlamada son y?llar?n trendi hiç ?üphesiz Kids Marketing. Gelece?in hem üreticileri hem de tüke­ticileri olarak tan?mlad???m?z çocuklar, bugün de tüketimde önemli bir paya sahip. Çocuklar, kendi tüketim dünyalar?n? ve markalarla olan ili?kilerini çok erken ya?larda belirliyorlar.  Ara?t?rma kapsam?nda görü?ülen 400 anneye, çocuklar?n marka tercihlerinin ?ekillenmesinde etkili olan nedenler soruldu.

cocukarastirma-anne

markasecimifaktorler

Marka tercihinde çocuklar için reklamlar, anneler için fiyat etkili

Ara?t?rma kapsam?nda annelere “kendiniz ve çocu?unuz için marka seçimini etkileyen faktörler nelerdir?” sorusu soruldu. Anneler çocuklar?n?n marka tercihinde en etkili olan faktörün reklamlar (%58) oldu?unu, kendilerinin ise fiyata (%53) göre marka tercihi yapt???n? belirtiyor. Hem çocuklar?n hem de annelerin marka tercihini etkileyen di?er önemli unsurlar ise sosyal çevre ve arkada?lar.

annecocukmarkauyumu

Çocuklar?n tercihi sat?n almada etkili

Annelerin %66’s? genel olarak çocuklar?n?n tercihlerinin, kendi sat?n alma kararlar? üzerinde etkili oldu?unu belirtiyor. AB SES mensubu annelerin çocuklar?n?n tercihinden etkilenme oran? (%85), C1 SES mensubu annelerin ise etkilenmeme oran? (%27). Yani, refah seviyesi artt?kça annelerin çocuklar?n?n marka tercihlerinden etkilen­me oranlar?n?n artt???, ürünün fiyat? artt?kça ise annelerin etkilenme oran?n?n azald??? görülüyor.

kategoricocuk

Oyuncak ve kekte çocuklar kral

Ara?t?man?n bir di?er çarp?c? sonucu ise her 10 anneden yakla??k sekizi (%75) ürün al??veri?inde çocuklar?n?n tercihlerinden etkileniyor. Bu etkilenmenin k?rsal bölgelerde ya?ayan annelerde daha fazla oldu?u görülüyor. Ortalama etkilenme skorunun en yüksek oldu?u kategoriler oyuncak ve kek (3,4). Çocuklar?n sat?n almada en az etkisi oldu?u kategoriler ise cep telefonu ve (2,8) ve beyaz e?ya (2,6).

 

*Xsights Ara?t?rma ve Dan??manl?k taraf?ndan gerçekle?tirilen “Markalar?n Efendisi Çocuklar: Çocuk Dünyas?nda Markalar Alg? Ara?t?rmas?’17” ara?t?rmas?na, Türkiye temsili, IBSS-1 kapsam?nda yer alan ve 12 ilde ikamet eden toplam 400 anne kat?ld?. 6 -12 ya? aras? çocuk sahibi (sahip olunan çocuk say?s? ortalama iki) ve ya? ortalamas? 38 olan annelerin %13’ü AB, %22’si C1, %29’u C2 ve %36’s? DE SES grubuna dahil. 8-10 Mart 2017 tarihleri aras?nda CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görü?mesi) yöntemiyle gerçekle?en ara?t?rmada kat?l?mc? annelerin yakla??k %70’i ev han?m?, %30’u ise çal??an anne.

Kaynak: The Brand Age

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.