Çalışan Nüfus İş Dışında Neler Yapıyor?

Publicis One D&A (Data&Analytics) birimi DataWise olarak TGI verileri ile özel olarak haz?rlad???m?z bu çal??mada; Türkiye’de tam zamanl? olarak çal??t???n? belirten ki?iler çal??an kad?nlar ve çal??an erkekler olmak üzere iki grupta inceleniyor. Bu gruplar?n demografik profili inceleniyor, i? ya?am? d???ndaki aktiviteleri, ilgilendikleri sporlar ve tatile ç?kma al??kanl?klar? ele al?n?rken, bu konu ba?l?klar? alt?nda Türkiye’nin genel durumuna göre en çok farkl?la?t?klar? noktalar da irdeleniyor.

Raporun tamam?na Campaign Türkiye Dergisi Nisan say?s?ndan ula?abilirsiniz.

*TGI (Target Group Index) Ara?t?rmas?; Türkiye’de her y?l 15 ya? üzeri 15.000 farkl? kat?l?mc? ile gerçekle?tirilerek yakla??k 55 milyon ki?iyi temsil ediyor ve demografik profil, ürün-hizmet kullan?m?, mecra tüketimi ve ya?am biçimleri hakk?nda veriler sunuyor.

Kad?nlar genç ya?ta çal??maya ba?l?yor

Target Group Index Ara?t?rmas? Spring 2016 verilerine göre, Türkiye’de 18 ya? üzeri tam zamanl? olarak çal??t???n? belirten ki?ilerin oran? %33 olarak ortaya ç?karken, bunlar?n %5’inin kad?n, %27’sinin ise erkek oldu?u görülüyor. Tam zamanl? çal??an kad?nlar?n genç ya? gruplar?nda erkeklerin önüne geçti?i görülüyor. 18-24 ya? aras? tam zamanl? çal??an kad?nlar?n oran? %16 iken, erkeklerde bu oran ayn? ya? aral???nda %8’de kal?yor. Erkekler bu fark?, ilerleyen ya?larda kapat?yorlar. Sonraki ya?larda tam zamanl? çal??an profilinde erkek a??rl???n?n kad?nlara göre artt??? görülüyor. Gruplar sosyo-ekonomik aç?dan de?erlendirildi?inde, özellikle tam zamanl? çal??an kad?nlar?n AB ses grubundaki yo?unlu?u (%37) göze çarp?yor.

Bo? zaman aktivitesi olarak TV

Çal??anlar?n bo? zamanlar?nda düzenli olarak yapt??? aktiviteler sorguland???nda, TV izlemenin ilk s?rada geldi?i görülüyor. Çal??an kad?nlar?n bo? zaman aktivitesi olarak TV izleme yo?unlu?u Türkiye ortalamas?n?n alt?nda kal?rken, erkeklerinki ise tam olarak Türkiye ortalamas?nda seyrediyor. Kad?nlarda bu oran %40, erkeklerde ise %45 olarak ortaya ç?k?yor. Ard?ndan akraba/tan?d?k/arkada?larla vakit geçirmek ve internete girmek geliyor. Yak?nlarla vakit geçirmek, hem çal??an kad?n hem çal??an erkekler için Türkiye ortalamas?n?n alt?nda kald??? dikkat çekiyor. Çal??an kad?nlar?n bir bo? zaman aktivitesi olarak internete girme oran? %17 iken, erkeklerde bu oran %13’te kal?yor. Çal??an kad?nlar?n Türkiye ortalamas?na göre en çok farkl?la?t??? noktalara bak?ld???nda, tüm Türkiye ortalamas?na göre daha çok sinemaya gittikleri, daha çok al??veri? merkezlerini ziyaret ettikleri ve daha çok d??arda yemek yedikleri görülüyor. Çal??an erkeklerin ise Türkiye ortalamas?na göre bo? zaman aktivitelerinde daha çok gazete okuduklar?, yürüyü?e ç?kt?klar? ve spor yapt?klar? görülüyor.

Çal??an erkekler için futbol ilk s?rada

Türkiye’nin çal??an profilinin yapt??? sporlar soruldu?unda, erkeklerin yapt??? ilk 3 spor futbol (%16), yürüyü? (%12) ve yüzme (%9) olarak s?ralan?yor. Kad?nlarda ise ilk s?rada yürüyü? (%17) gelirken, ard?ndan yüzme (%11) ve bisiklete binme (%5) geliyor. Türkiye ortalamas?na göre farkl?la?an noktalar incelendi?inde çal??an kad?nlar?n Türkiye ortalamas?na göre daha çok yoga, gym ve aerobik yapt??? ortaya ç?k?yor. Bu durum çal??an kad?nlar?n d?? görünü?lerine ve sa?l?klar?na daha çok önem verdiklerini gösteriyor. Çal??an erkeklerin Türkiye ortalamas?n?n üzerinde kald??? sporlar ise bal?k tutma ve bilardo olarak öne ç?k?yor.

Çal??an nüfus tatilde dinlenmek istiyor

Türkiye’de son 12 ay içerisinde tatile ç?kt???n? belirten çal??an kad?nlar?n oran? %28 iken erkeklerde bu oran %22. Kad?nlar?n ayr?ca birden fazla tatile ç?kma oran? da erkeklerden daha yüksek iken iki grubun da tercih etti?i tatil tipi deniz kenar? olarak görülüyor. Bu tatillerde neler yapt?klar? ele al?nd???nda, her iki grubun da tatil anlay??? dinlenme odakl? olarak ortaya ç?k?yor. Ayr?ca çal??an nüfus her seferinde tatile farkl? bir yere gitmeye daha merakl? oldu?unu belirtiyor. Ayr?ca yurt d???nda tatil yapma fikrine Türkiye ortalamas?na oranla daha s?cak bak?yorlar.

2461431f-2ba0-4c5a-a078-8f170c1ed9e1

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.