Çalışan Kadınların Teknoloji Alışkanlıkları Nasıl Değişiyor?

Digital age, Twentify Bounty uygulamas? ile çal??an kad?nlar?n dijitalle?en tüketim al??kanl?klar?n? ve teknolojiyi i?leriyle alakal? nas?l kulland?klar?n? sorgulamak için Türkiye’nin 41 ilinden 518 kat?l?mc? ile bir ara?t?rma gerçekle?tirdi.

Ara?t?rma ile beyaz yaka ve mavi yaka profiline uygun tüketicilerin davran??lar? incelendi ve bununla birlikte i? dünyas?na yeni at?lan ve bir yandan ö?rencilik hayat?n? sürdüren ‘Yeni Dalga’  ad?nda bir segment üzerine ara?t?rma geni?letildi. Ara?t?rman?n tamam? kad?n tüketiciler ile gerçekle?tirildi. Ara?t?rmaya kat?lan kad?nlar?n yüzde 16.86’s? 18-24 ya? aral???nda, yüzde 66,27’si 25-35 ya? aral???nda, yüzde 16,08’i 36-45 ya? aral???nda, binde 39’u ise 46 ya? üzeri grubunda yer al?yor. Kat?l?mc?lar?n mesleklerinin sektör da??l?mlar?na bakt???m?zda, öne ç?kan ilk üç sektör: Yüzde 20,16 ile kamu, yüzde 10,47 ile perakende ve teknoloji.

??te internet kullan?m?
Çal??ma hayat?nda i?inin ana kollar?ndan biri olarak interneti kullanan kad?nlara göz att???m?zda, kad?nlar?n yüzde 88,79’unun gün içinde internete ba?l? olarak i? gerçekle?tirdi?ini görüyoruz. Bu yüzde 93,08 ile en yüksek beyaz yakal? çal??anlarda gerçekle?iyor. Genel kullan?m süresine bakt???m?zda ise kad?nlar?n yüzde 22,09’u günde 8 saatinden fazlas?n? i? ile ilgili internet kullan?m?na ay?r?yor.

?? d??? internet kullan?m?
Hafta içi i? d??? internette ne kadar vakit geçirildi?ine bakt???m?zda çal??an kad?nlar?n yüzde 31,78’in 2-4 saat aras?nda, yüzde 25,97’nin 0-2 saat aras?nda, yüzde 18,22’nin 4-6 saat aras?nda internette vakit geçirdi?ini görüyoruz. Bununla beraber, ki?ilerin kategorilerine göz att???m?zda ise farkl? bulgulara rastl?yoruz. Beyaz yakal?lar hafta içi i? d???nda ortalama 3,9 saat internette geçirirken, mavi yakal?lar 4,4 saat, i? hayat?na yeni kat?lan yeni dalga ise 4,5 saatini internette geçiriyor. Haftasonu ise ortalamalar art?yor. Genele bakt???m?zda, bu kez yüzde 29,46 4-6 saatini internette geçirirken, yüzde 27,52 ise 2-4 saatini internette geçiriyor.

?nterneti kullanma amaçlar?m?z? ara?t?rd???m?zda, yüzde 62.93 ile birincil amac?n internette dizi / film izlemek, yüzde 50.19 ile ikincil amac?n sosyalle?mek, yüzde 45,95 ile üçüncül amac?n haberleri okumak ve arkada?lar ile sohbet etmek oldu?u ç?kar?m?na ula?t?k.

En çok tercih edilen uygulamalar
En çok hangi kategorideki mobil uygulamalar?n kullan?ld???na dair sorgulamada birinci s?rada yüzde 86,87 ile sosyal medya, ikinci s?rada yüzde 57,14 ile mesajla?ma, üçüncü s?rada yüzde 47,10 ile bankac?l?k, dördüncü s?rada yüzde 28,19 ile al??veri?, be?inci s?rada yüzde yüzde 22,39 ile foto?raf uygulamalar? yer ald?.

 

Online al??veri? tercihleri
Kat?l?mc?lar?n yüzde 82,56’s? online al??veri? yaparken, yüzde 17,44’ü online al??veri?i tercih etmiyor. Online al??veri?i tercih edenlerin yüzde 77’si ayda 1-3 kez online al??veri? yaparken, yüzde 15,49’u ayda 3-5 kez online al??veri? gerçekle?tiriyor. Ayda 5-10 kez online al??veri? gerçekle?tiren kad?nlar yüzde 5,63’lük bir pasta olu?tururken, ayda 10-20 kez al??veri? yapan kad?nlar yüzde 1,88’de kal?yor.

Al??veri? kategorileri

Çal??an kad?nlar?n en çok tercih ettikleri 5 online al??veri? kategorisi a?a??daki ?ekilde kar??m?za ç?k?yor:

? Giyim al??veri?i (yüzde 84,58)
? Haz?r yemek sipari?i (yüzde 53,27)
? Teknoloji al??veri?i (yüzde 35,05)
? Market al??veri?i (yüzde 27,10)
? Taksi (yüzde 4,67)

 

 Al??veri?te tercih edilen servisler             3-429x407
Çal??an kad?nlar?n kategorilerine göre en çok al??veri? yapt?klar? kategorilere
bakt???m?zda; beyaz yakal?lar?n ilk tercihi yüzde 83,72 ile giyim al??veri?i, mavi yakal?lar?n ilk tercihi yüzde 89,6 ile giyim al??veri?i ve i? hayat?na yeni at?lm?? kad?nlar?n ilk tercihi ise yüzde 89,6 ile giyim al??veri?i. Teknoloji al??veri?i en fazla yapan grup yüzde 42,11 ile i? hayat?na yeni at?lm?? kad?nlar.

Online al??veri?e, çal??an kad?nlar ayl?k ortalama 170TL harc?yorlar. Bununla birlikte, en çok harcama yapan kategori, çal??ma hayat?na yeni geçmi? genç kitle olan Yeni Dalga. Ayl?k ortalama 237TL harcama yapan bu grubu, 168TL ile  beyaz  yaka, 110TL ile de mavi yaka takip ediyor.

 

 

Dijital medya kullan?mlar?4-352x1024
Dijital medyaya ayr?lan süre ve bütçelere  sonuçlara bakt???m?zda, gün içinde yüzde 54,26 ile en az 1-2 saat aras? dijital medya kanallar? kullan?l?yor. Yüzde 27,91’lik bir kitle ise günlük 2-4 saat aras? dijital medya kanal? kullan?yor. Tüketiciler, ortalama günde 2,5 saatlerini dijital medya ile geçiriyorlar.  Dijital medyaya ayl?k ortalama 25 TL harcan?yor.

Kad?nlar aras?nda en çok kullan?lan dijital medya kanallar? aras?nda birinci yüzde 64,09 ile YouTube, ikinci yüzde 32,82 ile internetten izlenen dizi siteleri, üçüncü ise yüzde 20,08 ile Spotify ve Digiturk Web. Bu alanda, pazara yeni giren ve birbirine benzer ?ekilde dizi / film içeri?i sunan Netflix, Puhu TV, bluTV ürünlerini kar??la?t?rd???m?zda  ilk s?rada yüzde 6,95 ile Netflix, ikinci yüzde 2,32 ile bluTV, üçüncü s?rada yüzde 2,32 ile Puhu TV yer al?yor.

Bununla beraber, kat?l?mc?lar?n kategorilerine göre bu s?ralamaya bakt???m?zda, de?i?ti?ini gözlemliyoruz.  Beyaz yakal?lar?n tercihlerine bak?ld???nda, ilk s?rada yüzde 63,52 ile YouTube, ikinci s?rada yüzde 32,70 ile internet siteleri, yüzde 25,79 ile Spotify gözümüze çarp?yor.  Mavi yakal? kat?l?mc?lar?n tercihleri ise ?u ?ekilde: Birinci s?rada yüzde 60,71 ile YouTube, yüzde 28,57 ile internet siteleri ve yüzde 25 ile Digiturk Web.  ?? hayat?ndaki genç kad?nlar?n tercihlerinde ise; birinci s?rada yüzde 70,45 ile YouTube, ikinci s?rada yüzde 38,64 ile internet siteleri ve üçüncü s?rada yüzde 15,91 ile Spotify bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: DigitalAge

 

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.