Biz Kimiz

Connected, Starcom Mediavest Group Türkiye’nin kurumsal blogudur ve içerikleri Business Intelligence departman? taraf?ndan olu?turulur. Medya dünyas?ndaki haberlerin yan?s?ra tüketiciye ve medyaya dair ara?t?rmalara, dijital geli?melere, tüm mecralara dair periyodik verilere, trendlere ve günlük TV reytinglerine yer verir. Herhangi bir konuda ileti?ime geçmek için lütfen ileti?im sayfam?z? ziyaret ediniz. VivaKi, 2008 y?l?nda Publicis Grup ve grubun bünyesindeki ajanslar?n dijitaldeki uzmanl???na ivme kazand?rmak için kuruldu. Bugün VivaKi, Publicis Grup mü?teri portföyüne katk? sa?lamak için medyay?, verinin gücünü ve reklam teknolojilerini ölçüyor. VivaKi Operating System(VOS) ve VivaKi Exchange(VX) adl? iki bölümü ile VivaKi, Publicis Grup’a ajanslar?n? destekleyen rekabetçi bir profil sa?l?yor.
Mü?terileri ad?na entegre deneyimler tasar?mlayan Starcom Mediavest Group, birey düzeyine indirgenebilen pazarlama, içerik ve teknoloji çözümleri arac?l???yla mü?terileri ad?na de?er yarat?r. Ad Age ve RECMA taraf?ndan yap?lan derecelendirmelerde bir numaral? küresel a? olan SMG, dünyan?n önde gelen ?irketleri ve herhangi bir ajans a??n?n oldu?undan daha çok yenilikçi Dijital markalarla i?birli?i içindedir. Dünya çap?nda 8,000 çal??an ve 110 ofisi olan Grubun, Türkiye’de 130 çal??an? vard?r. SMG’nin Turkiye operasyonu iki küresel ajans markas? olan Starcom ve Mediavest’i; içerik markalar? Liquid Thread ve VivaKi Creative’i; reklam teknolojisi birimleri, programatik sat?nalma platformu Audience On Demand’i, paral? arama ve sosyal operasyonlar? odakl? performans pazarlama birimi VivaKi Biddable’? ve ROI yakla??m?n?n merkezde oldu?u veri analiti?i alan?nda ise SMG DataWise’? kapsamaktad?r. SMG Türkiye aralar?nda P&G, Samsung, Mondelez, BMW, Odeabank, Borusan Holding, Google, Banvit, Skoda, Avon, Evyap, Tamek, Do?ta?, Kelebek, Kütahya Porselen’in de bulundu?u birçok ulusal ve uluslararas? ?irkete hizmet vermektedir. SMG (www.smvgroup.com) 2014 ve 2015 y?llar?nda Cannes, Eurobest, Dubai Lynx ve Festival of Media Global’de en iyi medya ajans? seçilmi?tir. SMG dünyan?n önde gelen ileti?im gruplar?ndan Publicis Groupe’un [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] bir parças?d?r ZenithOptimedia (www.zenithoptimedia.com) 74 ülkede 250 ofisiyle dünyan?n en büyük üçüncü ileti?im grubu, ikinci en büyük medya dan??manl??? ve sat?n alma grubu olan Publicis Groupe’un bir parças?d?r. Pazarlama harcamalar?n?n etkinli?ini art?rmak için özenli ve nesnel bir yakla??m uygulayan ilk ajans olan ZenithOptimedia, mü?terilerine ileti?im yat?r?mlar?ndan olas? en iyi getiriyi kazand?rmaktad?r. Bu felsefenin desteklendi?i benzersiz Live ROI yakla??m? sayesinde Paid, Owned ve Earned mecralarda strateji geli?tirme ve uygulamalar? hayata geçirmektedir. ZenithOptimedia ?irketler grubu mü?terilerine ileti?im planlama, de?er optimizasyonu, performans pazarlama ve içerik yaratma gibi konularda entegre hizmet vermektedir. Mü?terileri aras?nda Armani Group, ASUS, Aviva, BBC Worldwide, Bacardi-Martini, Electrolux, Nestlé, L’Oréal, Oracle, Qantas, Reckitt Benckiser, Richemont Group, Sanofi, Toyota/Lexus, 21st Century Fox ve Whirlpool bulunmaktad?r.

Yazar Hakkında

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.