Big Data’ya Dair – 1 (Konuk Yazar)

Büyük Veri nedir? Nas?l elde edilir? Büyük veriyle neler yap?labilir?

“Big Data” ya da Türkçe’de yayg?n bir biçimde kabul gören ad?yla “Büyük Veri” klasik data i?leme yöntemlerinin yetersiz kalaca?? kadar büyük boyutlardaki, yap?land?r?lm?? veya yap?land?r?lmam?? data setlerine verilen genel add?r. Büyük verinin son zamanlarda önem kazanmas?n?n nedenlerinin ba??nda ise her gün olu?turulan data miktar?n?n inan?lmaz boyutlara ula?mas? (2015 tahmini rakam? 10 trilyon gigabyte ve her 2 y?lda bir ikiye katlanarak artmas? bekleniyor) ve bu datalar?n bilim adamlar?, hükümetler, medya, reklam sektörü ve ara?t?rmac?lar taraf?ndan insan davran??lar?n? öngörebilmek, hastal?klar? önleyebilmek, finans, hava durumu veya kategorisel performans faktörlerini analiz edebilmek gibi çe?itli sebeplerle yap?land?r?lmalar?, i?lenmeleri ve görselle?tirilmeleridir.

1

Kaynak: IDC’s Digital Universe Study, sponsored by EMC, December 2012

Son birkaç y?lda mobil teknoloji ve sosyal medyadaki geli?meler ile birlikte gerçek zamanl? datan?n önemi artm??, datan?n hacminin yan?nda çe?itlili?i ve data art?? h?z? da bu geli?melerden etkilenmi?tir. Ak?ll? telefonlar?n kullan?m oran?ndaki art??, internete 7/24 eri?im olana?? sa?lamas?n?n yan? s?ra Whatsapp gibi online mesajla?ma uygulamalar? ile Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya aplikasyonlar?, anl?k mesaj, foto?raf ve video payla??mlar?n? art?rm??, GPS teknolojisi sayesinde ise lokasyon bazl? data üretimini mümkün k?lm??t?r. DOMO’nun her y?l yay?mlad??? Data Never Sleeps raporunun 2014 versiyonunda aç?klanan rakamlara göre dakikada 277.000 tweet at?l?rken, Instagram’da 216.000 yeni foto?raf yükleniyor ve Youtube’a 72 saatlik video kullan?c?lar taraf?ndan upload ediliyor. Data üretimindeki art???n boyutlar?n? daha net olarak anlamak için ayn? raporun 2011 rakamlar? incelenirse, dakikada yakla??k 100.000 tweete kar??l?k Instagram’da sadece 3600 foto?raf yüklendi?i ve Youtube’a yakla??k 48 saatlik video upload edildi?i görülebilir.

Büyük Veri neden önemli?

Büyük veri bugün Türkiye’de de çok popüler ve herkes büyük veriden bahsediyor. Ancak büyük verinin önemi verinin büyüklü?ünden de?il bu büyük veriyi nas?l de?erlendirdi?imizden geçiyor. Büyük veri do?ru analiz edildi?inde markalar?n tüketicilerini en do?ru ?ekilde segmente ederek ürün ve hizmetleri tekrar dizayn etmesinden tutun da geli?mi? analizler yard?m?yla karar verme mekanizmalar?n?n geli?tirilmesine, risklerin minimalize edilmesine ve faydal? olabilecek içgörülerin ortaya ç?kar?lmas?na faydal? olabilir. Birçok farkl? kaynaktan gelen ve farkl? zamanlarda güncellenen farkl? k?r?l?mlara sahip datalar?n dashboard’lara aktar?lmas? ve yönetici ve karar vericilerin önüne gerçek zamanl? ve anla??labilir formatlarda sunulmas? da büyük veri analizi yapabilen tool’lar yard?m?yla kolayl?kla yap?labilmektedir.

Visokio Omniscope – Cajun Sugar Consultant Report Screenshot

2

Büyük veriyle ilgili zorluklar?n ba??nda ise farkl? kaynaklardan toplanan datalarda ya?anabilecek olan tutars?zl?klar ve datalar?n kalitesinin yan? s?ra yap?land?r?lmam?? veri kaynaklar?n?n karma??kl??? ve farkl? database ve sistemlerinin birbiri ile konu?mamas? geliyor. A?a??daki tablodan görülebilece?i gibi büyük verinin yap?land?r?lmas? ve analiz edilmesi a?amas?nda birbirinden farkl? birçok tool, aplikasyon, sistem ve database var.

3

Türkiye’de ve dünyada bu sistemler ve tool’lar hakk?nda yeterli bilgi ve donan?m?na sahip yetenekli i? gücü ne yaz?k ki çok yetersiz durumda. Google’?n ba? ekonomisti olan Hal Varian’?n veri bilimcilerini (data scientists) önümüzdeki 10 y?l?n en seksi i? dal? olarak göstermesi de piyasadaki artan ihtiyaca kar??l?k çok az uzman veri bilimcisi olmas?ndan ve bu veri bilimcilerinin istatistik, program dili ve bilgisayar yetenekleri kombinasyonunun az rastlan?l?r olmas?ndan dolay? kaynaklan?yor.

 Detayl? bilgi için Starcom MediaVest Group Business Intelligence – Senior Supervisor Ahmet Ba?’a mail ahmet.bas@smvgroup.com.tr veya telefonla (+90 212 315 9999) ula?abilirsiniz.

 Kaynakça:

http://www.connectedvivaki.com/internette-1-dakikada-neler-oluyor-infografik/

IDC’s Digital Universe Study, sponsored by EMC, December 2012

https://hbr.org/2012/10/data-scientist-the-sexiest-job-of-the-21st-century/

http://en.wikipedia.org/wiki/Big_data

http://iveybusinessjournal.com/publication/why-big-data-is-the-new-competitive-advantage/

http://www.techradar.com/news/internet/web/how-important-is-big-data–1233196

http://www.ongridventures.com/2012/10/23/the-big-data-landscape/

 

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.