Beyaz Yakalı Çalışanlar AVM’lerde Sosyalleşiyor

Türk Ar-Ge ?irketi Blesh, ?stanbul’da ya?ayan 100 bin beyaz yakal?n?n gün içinde sergiledi?i davran??lar? ve gerçekle?tirdi?i aktiviteleri analiz etti. May?s ay?nda haz?rlanan raporun sonuçlar?nda, ?stanbul’daki beyaz yakal?lar?n hangi teknolojileri tercih etti?i, nerelerde daha fazla gezdikleri ve bir günlerini nas?l de?erlendirdikleri görülebiliyor.

Türkiye’deki beyaz yakal?lar büyük oranda Android telefon kullan?yor

Ara?t?rma verilerine göre beyaz yakal?lar?n?n %61’i Android i?letim sistemine sahip cihazlar? kullan?rken, iOS kullan?m?n?n ise %39 oran?nda oldu?u gözlemleniyor. Ayr?ca mobil cihazlarda Bluetooth teknolojisini kullan?m oran? AVM ve havaalan? gibi yerlerde yükseliyor. Buradan da anla??ld??? üzere kullan?c?lar lokasyon bazl? kampanya ve f?rsatlardan yararlanabilmek için Bluetooth teknolojisini aktif olarak kullan?yor.

Tatil f?rsatlar?n? iyi de?erlendiriyorlar ve sporu ihmal etmiyorlar

Özellikle havalar ?s?n?nca ve 19 May?s tatili de araya girince ?ehirden uzakla?mak isteyen beyaz yakal?lar s?kl?kla havaalanlar?nda görüldü. Genellikle tüm tatil f?rsatlar?n? iyi de?erlendirdikleri gözlemlenen beyaz yakal?lar, resmi tatilleri hafta sonu ve izin günleriyle birle?tirerek, ?ehir d???na veya yurtd???na günlük ve haftal?k seyahatler planl?yorlar. Ayr?ca yine tatil dönemi ve haziran ile ba?layan yaz aylar?n?n gelmesiyle beyaz yakal?lar?n son günlerde spor salonlar?na ak?n etti?i de görülüyor.

AVM’lerde sosyalle?iyor ve al??veri?i çok seviyorlar

Beyaz yakal?lar en çok, ofis ve plazalar?n s?k bulundu?u semtler olan ?i?li (Ni?anta??), Beyo?lu, Kad?köy, Üsküdar, Maslak ve Bebek semtlerinde görülüyor. Bo? zamanlar?nda AVM’lere yönelen beyaz yakal?lar al??veri?e gidip, solu?u da kafe ve restoranlarda al?yorlar. Genelde çal??t?klar? i? yerlerine yak?n bölgelere gitmeyi tercih eden beyaz yakal?lar %41 oran?nda al??veri? merkezlerinde sosyalle?iyorlar. Kafeler (%35), restoranlar (%31), etkinlik alanlar? (%18) ve son olarak %8’lik oran ile spor salonlar? en çok vakit geçirilen yerler olarak dikkat çekiyor. ?? yerlerine yak?n veya ula??m? kolay al??veri? merkezlerinde zaman geçiren beyaz yakal?lar, en çok %14 oran?nda Zorlu Center, %10 oran?nda Kanyon, %8 oran?nda Akasya ve %6 oran?nda ?stinye Park al??veri? merkezlerini ziyaret ediyorlar.

Beyaz yakal?lar?n en sevdi?i sosyal aktivitenin %47 oran?yla al??veri? yapmak oldu?u da görülüyor. Hemen pe?inden %40’l?k bir oran ile sinema ve di?er kültürel faaliyetler geliyor. %14 oran?nda seyahat, %19 oran?nda spor ve son olarak %10 oran?nda finans odakl? aktiviteler de beyaz yakal?lar?n favorileri aras?nda. Çe?itli gündelik aktivitelerini gerçekle?tirdikleri mekânlar, ayn? zamanda beyaz yakal?lar?n nerelerde sosyalle?ti?ini de net biçimde ortaya koyuyor.

Beyaz-Yakalilar-Infografik-v3-768x2449

 

Kaynak: DigitalAge

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.