RTÜK’ün Yönetmelik Taslağı, Görüş ve Önerileri Almak Üzere RTÜK Sitesinde Yayında…

15 ?ubat’ta kabul edilen Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Kanunu’nda belirtilmeyen ayr?nt?l? hükümleri ve düzenlemeleri de içeren yönetmelik tasla?? “Görü?e Sunulan Düzenleme Taslaklar?” ba?l??? alt?nda RTÜK sitesinde yer almakta.

14 Haziran 2011 tarihli taslakla ilgili olarak, “A?a??da görü?e sunulan düzenleme taslaklar?na ili?kin görü? ve önerilerinizi, yay?mland?klar? tarihten itibaren 1 (bir) ay içerisinde hukukmusavirligi@rtuk.org.tr adresine bildirebilirsiniz” ibaresi bulunuyor.

Tasla??n en dikkat dikkat çekici bölümlerinden biri, Madde 9-6-ç’deki “Çocuklara yönelik olmayan ürünlerin ticari ileti?iminde çocuklara yer verilemez” ifadesi. Yönetmelik bu ?ekilde kabul edildi?i durumda, Turkcell’in selocanlar? gibi birçok çocuk figürü reklamlarda kullan?lamayacak demek.

Ayr?ca yine bir ilk olarak, kad?n bedeninin bir ürün ve hizmet tan?t?l?rken cinsel bir meta olarak kullan?lmamas? ilkesi taslakta yer alan hükümler aras?nda.

Çocuklarla ilgili olarak, kanunda da bulunan “Genel beslenme diyetlerinde a??r? tüketimi tavsiye edilmeyen g?da ve maddeler içeren yiyecek ve içeceklerin ticarî ileti?imine, çocuk programlar?yla birlikte veya bu programlar?n içinde yer verilemez” maddesine ba?ka bir detay eklenmemi? durumda.

Özellikle reklam ve sponsorluk süreleriyle, ku?ak say?lar?yla ve ürün yerle?tirmeyle ilgili ayr?nt?l? düzenlemeleri merakla beklemekteydik. Yönetmelik tasla??n?n ilgili maddelerine göre durumu soru-cevap ?eklinde özetledik.

Saatte 12 dakikal?k reklam süresine neler dahil, neler de?il?

–       Tele-al??veri?, program desteklenmesi, ürün yerle?tirme, yay?nc? program tan?t?m?, reklam kapa?? gibi, alt yaz? ve logo reklam yay?nlar?n?n süresi de, saatin yüzde yirmisi (12 dakika) içine dahil de?il.

Alt yaz? ve logo reklamlar? hangi s?kl?kta ve kaçar saniye olabiliyor?

–       Alt yaz? ve logo reklamlar? yine en az 10 dakika arayla olmak zorunda ve yay?n süresi maksimum 12 saniye olabiliyor. Eski yönetmelikte 8 saniyelik s?n?r vard?, yeni yönetmelikte bu süre art?r?lm??.

Ku?ak say?s? ve süresine düzenleme getiriliyor mu?

–       Sinema, tv filmi, haber bülteni ve çocuk programlar? 30 dakikadan fazla ise, ilk 30 dakika reklamla kesilemiyor ve ilk 30 dakikadan sonra da her otuz dakikada bir reklam yerle?tirilebiliyor.

–       Di?er program tipleri için ku?ak süresi ve say?s? s?n?rlamas? yok. Yani kanallar, ?u anki uygulama ?ekilleriyle devam edebilir görünüyor.

Program destekleme (sponsorluk) konusunda yeni bir düzenleme var m??

–       Program destekleme, yani sundu-sunar süreleri 10 saniyeden 6 saniyeye indirilmi? durumda. Reklam ku?aklar?na giri? ç?k??lardaki devam ediyor-edecek süreleri ise eski uygulama gibi, yani 5 saniye olabiliyor.

–       Program desteklenmesi konusunda da, kanunda yer alan “program destekleyicisinin program tan?t?mlar?nda yer almamas?” ibaresi sabit.

Ürün yerle?time say?s? konusunda k?s?tlama var m??

–       Bir saatlik yay?n süresinde en fazla 3 ürün yerle?tirmesi yap?labiliyor.

Ürün yerle?timeyle ilgili içeri?e dair s?n?rlamalar var m??

–       “Program içerisine yerle?tirilen ürün, çekim s?ras?nda var olmal? ve program?n parças?ym?? gibi do?al mecras?nda kullan?lmal?” ifadesi, sanal ürün yerle?tirmeye izin yok anlam? ta??yor.

–       Uygulama esnas?nda, ürüne ili?kin ayr?nt?l? bilgi verilemiyor, ürünün sat?n al?nmas? direk te?vik edilemiyor ve ürüne a??r? vurgu yap?lam?yor.

Programda ürün yerle?time oldu?u nas?l belirtilecek?

–       Yönetmelikte, font türü, büyüklü?ü ile tan?mlanm?? olarak uygulaman?n bilgilendirmesi ile ilgili düzenleme de yer almakta. Kanunda da belirtildi?i gibi, ürün yerle?tirme uygulamas? yap?lacak program?n ba??nda, sonunda ve reklam aras? sonras?nda program ba?lad???nda “Bu programda ürün yerle?tirme türünde ticari ileti?im kullan?lm??t?r.” ifadesi yay?nlanmal?.

–       Söz konusu bilgilendirme yaz?s?n?n ekranda akan yaz? ile belirtilmesi durumunda izleyicilerin okuyabilece?i bir h?zda olmas?; ekranda sabit bir yaz?yla belirtilmesi durumunda ise ekranda en az 10 saniye kalmas? sa?lanmal?.

Hangi program tiplerinden ürün yerle?time yap?lam?yor?

–       Sinema, tv filmi, dizi, spor, genel e?lence programlar?nda ürün yerle?tirme yap?labiliyor. Haber bülteni, çocuk program? ve dini tören yay?nlar?nda yap?lam?yor.

Ürün yerle?tirme her ürün için kullan?labiliyor mu?

–       Ticari ileti?imi yasaklanan ürünlerin ürün yerle?tirmede kullan?m? da yasak.

Kanallar?n kendi program tan?t?mlar?na ay?rd?klar? süre ne kadar olabiliyor?

–       Program tan?t?mlar? bir saat ba??ndan bir sonraki saat ba??na kadarki sürenin %5’ini, yani 3 dakikay? a?am?yor.

Yönetmelik tasla??n?n tamam?n? indirmek için lütfen resme t?klay?n?z.

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.