Babalar Günü Öncesinde En Çok Cep Telefonları Aranıyor

Türkiye’nin online firma rehberi Yellow Pages, 18 Haziran’da kutlanacak Babalar Günü öncesinde en çok aranan kategorileri s?ralad?. Arama verilerine göre, bir önceki haftaya k?yasla restoran aramalar? %20 oran?nda art?? gösterirken cep telefonu aramalar?nda %10’luk bir art?? ya?an?yor. Tekno market aramalar? da %9’luk art??la en çok aranan kategoriler aras?nda yerini al?yor.

Babalar Günü’ne say?l? günler kald?. Dijital platformlarda hediye aray???nda olanlar?n adres sorgulamalar?n?, kimlerin en çok neyi ve nereyi arad?klar?n? gösteren Yellow Pages verileri, hediye seçimlerimizi tan?ml?yor.

Geleneksel hediyemiz: Babam?zla kebapç?ya gitmek

Babalar Günü haftas?nda en çok aranan kategoriler aras?nda geçen y?l oldu?u gibi bu y?l da restoranlar üst s?ralarda yer al?yor. Favori restoranlar ise Türk mutfa?? ve kebapç?lar. Türk mutfa?? ve kebapç? aramalar? Babalar Günü haftas?nda %20’lik bir art?? gösteriyor. Aramalar?n en çok yap?ld??? iller s?ras?yla Ankara, Adana ve ?stanbul. Verilere demografik aç?dan bakt???m?zda ise en çok aramay? 18-24 ve 25-34 ya? aras? yap?yor. Cinsiyet baz?nda ise kad?nlar erkeklere göre daha çok ar?yor.

Cep telefonu aray???nda dikkat çeken art??

Teknolojinin hayat?m?zdaki yerinin gün geçtikçe artmas? hediye tercihlerini etkiliyor. Yellow Pages’in verilerine göre bu y?l Babalar Günü öncesinde en çok aranan kategoriler aras?nda cep telefonlar? yer al?yor. Cep telefonu aramalar? bir önceki haftaya k?yasla %10 artm?? durumda. Ankara, Adana ve ?stanbul, aramalar?n en çok yap?ld??? iller aras?nda yer al?rken en çok aramay? 25-34 ya? aras? ki?iler yap?yor.

Tekno market aramalar?nda ise %9’luk art?? var. Erkekler kad?nlara göre daha çok arama yaparken ?ehir baz?nda ?stanbul, ?zmir ve Ankara ba?? çekiyor. En ilginç verilerden biri de bu kategoride arama yapanlar?n ya? aral???. Gençlerin teknolojiye olan ilgisi bu kategorideki arama davran??lar?n? da etkiliyor. 18-24 ya? aras? arama yapanlar?n oran? %62 oran?nda artm?? durumda.

Bu y?l giyime ra?bet az

En klasik hediyelerin ba??nda gelen giyim ve k?yafet alternatiflerine bu y?l ilgi az gibi görünüyor. Yellow Pages verilerine göre erkek giyim firmalar?ndaki arama oranlar?nda önceki haftaya k?yasla sadece %3’lük bir art?? var. Art???n en fazla oldu?u iller ise Adana, Mersin ve Konya.

 

Kaynak:TheBrandAge

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.